Izgradnja i dogradnja javne rasvjete na području općine Vogošća

Datum objave: 24.09.2019. 11:44 / Izvor: Akta.ba, 20.09.2019.

OPĆINA VOGOŠĆA

 

Broj: 07-14-1576/19

Vogošća, 20.09.2019. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), i čl. 71. i 125. Statuta Općine Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 27/14 i 14/15 Prečišćeni tekst), Općinski načelnik dana 20.09.2019. godine donio je

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI I DOGRADNJI

JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA

 

Član 1.

Ponuda ponuđača "Ses" d.o.o. Sarajevo, ulica Trg ZAVNOBIH-a broj: 25. Sarajevo, odabrana je za izvođenje radova na izgradnji i dogradnji javne rasvjete na području općine Vogošća, kao jedina pristigla ponuda, sa ukupnom cijenom nabavke u iznosu od 235.005,70 KM bez uračunatog PDV- a, odnosno 274.956,66 KM sa uračunatim PDV-om.

 

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na web stranici Općine Vogošća, istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

OBRAZLOŽENJE

Općinski načelnik je dana 29.08.2019. godine donio Odluku o pokretanju Otvorenog postupka nabavke radova na izgradnji i dogradnji javne rasvjete na području općine Vogošća, zajedno sa objavljivanjem Obavještenja o nabavci i tenderske dokumentacije na Portalu javnih nabavki BiH dana 02.09.2019. godine pod brojem: 1353-1-3-182-3-135/19.

Sažetak Obavještenja o nabavci objavljen je u "Službenom glasniku BiH" broj: 60/19 od 06.09.2019. godine.

Tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki BiH je preuzelo 18 (osamnaest) ponuđača. Krajnji rok za dostavu ponuda bio je 18.09.2019. godine do 14:00 sati, te je izvršeno javno otvaranje ponuda, što je konstatovano Zapisnikom sa otvaranja ponuda od 18.09.2019. godine.

Shodno navedenom Zapisniku sa otvaranja ponuda, Komisija za javne nabavke je konstatovala da je zaprimljena jedna ponuda, i to ponuđača "Ses" d.o.o Sarajevo, broj int. knjige 238/19, sa ponuđenom ukupnom cijenom nabavke u iznosu od 238.732,30 KM bez uračunatog PDV-a.

 

Nakon izvršenog otvaranja ponuda, Komisija za javne nabavke je pristupila analizi dokumentacije priložene uz ponudu, u smislu provjere njene validnosti, s obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u Tenderskoj dokumentaciji broj: 07-14-1576/19 iz augusta 2019. godine, odnosno pregledu ponude u skladu sa procedurama i pravilima utvrđenim Tenderskom dokumentacijom, te Zakonom o javnim nabavkama BiH i pripadajućim podzakonskim aktima.

Detaljnim postupkom pregleda i ocjene ponude, Komisija za javne nabavke je utvrdila da ponuda ponuđača "Ses" d.o.o Sarajevo ispunjava formalno-pravne uslove, odnosno zahtjeve ugovornog organa tražene Tenderskom dokumentacijom.

Zatim je Komisija za javne nabavke pristupila razmatranju finansijskog dijela ponude ponuđača "Ses" d.o.o Sarajevo, te je izvršena računska provjera dostavljene ponude, nakon čega je utvrđeno da postoji računska grešaka u Ponudi ponuđača "Ses" d.o.o. Sarajevo.

Komisija za javne nabavke postupajuću u skladu sa odredbom člana 17. stav 5. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("Službeni glasnik BiH" broj: 90/14) je izvršila ispravku računske greške, te je aktom broj: 07-14-1576/19 od 20.09.2019. godine dostavila na davanje saglasnosti ponuđaču "Ses" d.o.o. Sarajevo.

Ponuđač "Ses" d.o.o. Sarajevo je svojim aktom broj: 260-D0-50/19 od 20.09.2019. godine dao saglasnost na ispravku računske greške, tako da umjesto ukupne ponuđene cijene u iznosu od 238.732,30 KM bez uračunatog PDV-a, ukupna cijena ponude nakon prihvaćene ispravke od strane ponuđača iznosi 235.005,70 KM bez uračunatog PDV-a.

Iz navedenih razloga, a primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), Komisija za javne nabavke je jednoglasno dala preporuku Općinskom načelniku da donese Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Ses" d.o.o. Sarajevo, za izvođenje radova na izgradnji i dogradnji javne rasvjete na području općine Vogošća, kao jedine pristigle ponude, sa ukupnom cijenom nabavke u iznosu od 235.005,70 KM bez uračunatog PDV- a, odnosno 274.956,66 KM sa uračunatim PDV-om.

 

 

Pouka o pravnom lijeku: Ponuđač koji je učestvovao u postupku nadmetanja može radi zaštite svojih prava, u roku od deset dana od prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača izjaviti žalbu. Žalba se podnosi Uredu za razmatranje žalbi BiH putem ugovornog organa.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: