Izgradnja infrastrukture u Poslovnoj zoni Podbrdo - faza-II

Datum objave: 14.01.2016. 12:01 / Izvor: Akta.ba, 13.01.2016.

Na osnovu člana 64.stav 1.tačka b ,član 70.stavovi 1,3 i 6 .Zakona o javnim nabavkama (''Sl.glasnik BiH'' broj:39/14),člana 11.Pravilnika o javnim nabavkama opštine Mrkonjić Grad (''Sl.glasnik opštine'' broj:01/06.) na preporuku Komisije za javne nabavke broj:07-404-28/15. od 27.05.2015.godine u postupku javne nabavke: Izgradnja infrastrukture u Poslovnoj zoni Podbrdo- faza-P,Načelnik opštine je d on i o
 

ODLUKU

O izboru najpovoljnijeg ponuđača
 

Član 1.
Prihvata se preporuka komisije za javne nabavke broj:07-404-28/15, od 27.05.2015. godine i Ugovor za javnu nabavku : Izgradnja infrastrukture u Poslovnoj zoni Podbrdo- faza-II, dodjeljuje se ponuđaču 'Mrkonjićputevi'' Mrkonjić Grad ponuda broj:01-345-1578-M/15,od 27.05.2015. godine za ponuđenu cijenu od -216.385,72 KM, bez PDV-a kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.
Prijedlog Ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom Ponuđaču 'Mrkonjićputevi'' MrkonjićGrad po isteku roka od 15 dana ,računajući od dana od kada je ponuđač obaviješten o izboru najpovovoljnije ponude.

Član 3.
Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Odjeljenje za izgradnju grada i upravljanje imivinom.

Član 4.
Ova Odluka obj aviće se na veb stranici- www.mrkonjic-grad.rs.ba istovremenom sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,u skladu sa članom 70. Stav 6.Zakona o javnim nabavkama.


Član 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavit će se svim ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke,u skladu sa članom 71.stav 2. Zakona o javnim nabavkama

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut j e Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:07-404-28/15.od 04.05.2015. godine.
Javna nabavka je sprovedena Otvorenim postupkom.
Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 220.000,00 KM.
Komisija za javnu nabavku imenovana Rješenjem broj:07-404-28/15. od 26.05.2015.godine.
 

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana-27.05.2015. godine Izvještaj o radu Broj:07-404-28/15, od 27.05.2015. godine,Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Broj:07-404-18/15. Od 27.05.2015. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj:07-404-28/15, od 27.05.2015. godine,u postupku javne nabavke -Izgradnja infrastrukture u Poslovnoj zoni Podbrdo-faza-11.

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude,o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno sledeće:
- da je ukupan broj pristiglih ponuda - 1.
- da je blagovremeno zaprimljena - 1 ponuda,

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocj enu kvalifikovanosti ponude te ocj enu prispj ele ponude,u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka Ugovorni organ nije našao razloge,nepravilnosti niti postupke u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.Pošto je u izboru za najpovoljnijeg ponuđača primijenjen otvoreni postupak /javni poziv/ ,da se prijavio samo jedan ponuđač i da je zadovoljena transparentnost,Komisija je na osnovu jedne ponude u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,podzakonskim aktima,internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:Najniže cijene .


Najniža cijena kako slijedi:

Naziv ponuđača

Ukupna cijena ponude

1. 'Mrkonjićputevi''

253.171,29 KMIzabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterijum najniže cijene koja je ponuđena u iznosu od 253.171,29 KM .

Iz navedenih razloga primjenom člana 64.stav 1 pod b) Zakon o javnim nabavkama odlučeno je kao u članu 1.ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba,najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine,putem Ugovornog organa u pisanoj formi direktno,elektronskim putem ili preporučenompoštanskom pošiljkom na adresu Opština Mrkonjić Grad,Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1. 70260 Mrkonjić Grad.. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: