Izgradnja javne rasvjete na GP Stari grad (JR Tenzina, JR Šehovina)

Datum objave: 24.09.2019. 11:56 / Izvor: Akta.ba, 23.09.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA / KANTON

GRAD MOSTAR

Gradonačelnik

 

Na osnovu člana 64.stav (1) tačka b), člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br.39/14) (Zakon) i člana 43. Statuta Grada Mostara («Gradski službeni glasnik Grada Mostara« broj 4/04, „Službeni glasnik Grada Mostara“, br. 8/09 i 15/10), na Preporuku Komisije za javne nabavke, Gradonačelnik Grada Mostara donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Predmet javne nabavke

Naziv pod kojim će se evidentirat javna nabavka (u daljnjem tekstu: nabavka): Izgradnja javne rasvjete na GP Stari grad (Tenzina, JR Sehovina);

Opis predmeta nabavke: Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete na GP Stari grad (JR Tenzina, JR Šehovina). Radovi obuhvataju nabavku i ugradnju stupova i svjetiljki, te nabavku potrebnog materijala i izvođenje elektromontažnih radova sve prema predmjeru radova.

Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN): kod: 31527260-6 opis: Rasvjetni sistemi

 

Član 2.

Nosilac aktivnosti nabavke Nosilac aktivnosti nabavke: Služba za građenje infrastrukturnih objekata;

 

Član 3.

Budžet nabavke

Procijenjena vrijednost nabavke: 11.600,00 KM (cijena bez PDV-a);

Izvor-i finansiranja nabavke: Budžet Grada Mostara za 2019. godinu: GP Stari grad - prihodi od imovine: „ JR Tenzina MZ Luka I" i,, JR Sehovina

 

Član 4.

Postupak nabavke Kod provođenja postupka nabavke, koristio se postupak: konkurentski;

Namjera zaključivanja okvirnog sporazuma (da/ne): NE.

 

Član 5.

Kriterij za dodjelu ugovora Kriterij za dodjelu ugovora: je najniža cijena;

 

Član 6.

Podaci o javnom oglašavanju Broj Obavieštenja o nabavci sa Portala javnih nabavki: 1059-7-3-41-3-57/19, objavljeno dana 26.08.2019.godine.

 

Član 7.

Dostavljene ponude Ukupno dostavljenih ponuda: 1 (jedna);

Prihvatljive ponude su dostavili ponuđači:

1.   ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar

Cijena najniže prihvatljive ponude: 13.631,90 KM (sa PDV-om od 17%) ponuđača ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar

 

Prema definisanim kriterijima dostavljene prihvatljive ponude su ocjenjene sljedećim redosljedom od najbolje prema slabije ocjenjenim:

1. ponuđač ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar sa cijenom ponude 13.631,90 KM (sa PDV-om);

 

Član 8.

Odabrani dobavljač Odabrani dobavljač u postupku nabavke je: ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar

 

Član 9.

Uslovi nabavke

Ponuđena ukupna vrijednost nabavke je 13.631,90 KM (sa PDV-om od 17 %);

Uslovi plaćanja: Predviđeno je plaćanje prema mjesečnim situacijama.

Rok izvršenja nabavke: 60 dana.

 

Član 10.

Obavještenja i izvještaji

Obavještenje o odabranom ponuđaču: dostaviti svim ponuđačima koji su blagovremeno dostavili svoje ponude u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke, u skladu sa članom 71. (1) Zakona. U skladu sa članom 71. (2) Zakona uz obavještenje o rezultatima dostaviti ovu Odluku i Zapisnik o ocjeni ponuda. Istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke ova Odluka objavit će se na web stranici Grada Mostra www.mostar.ba. u skladu sa članom 70. (6) Zakona.

Obavještenje o dodjeli ugovora: u skladu sa članom 74. Zakona.

Izvještaj o postupku javne nabavke: u skladu sa članom 75. Zakona.

 

Član 11.

Arhiviranje

Po zaključenju ugovora o nabavci ili donošenju odluke o prekidu postupka nabavke, izvršiti arhiviranje kompletne dokumentacije iz postupka javne nabavke. Arhiviranje izvršiti u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi („Službene novine HNK“ br. 7/04) i Poglavljem 11 Uputstva o kancelarijskom poslovanju u Gradskoj upravi Grada Mostara br. 02-02-183107 od 24.01.2007.godine.

 

Član 12.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove odluke može se pokrenuti žalbeni postupak na način utvrđen u Zakonu i to: „DIO TREĆI- PRAVNA ZAŠTITA POGLAVLJE I. POSTUPAK PRAVNE ZAŠTITE Odjeljak B. - Izjavljivanje žalbe (članovi 99. - 101.) ”. Žalbeni postupak se pokreće ulaganjem žalbe ovom organu u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se podnosi u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom, u ne manje od tri primjerka.

 

Član 13.

Stupanje na snagu

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o javnoj nabavci br.: 02-25-10899/19 od 10.07.2019.godine.

Javna nabavka je sprovedena postupkom „konkurentski”

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 11.600,00 KM.

Obavještenje o javnoj nabavci broj: 1059-7-3-41-3-57/19 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 26.08.2019.godine..

Komisija za nabavku imenovana je Rješenjem o imenovanju broj: 02-25-10899/19-1 od 16.07.2019. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 06.09.2019. godine Izvještaj o radu, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od 06.09.2019.godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova: Izgradnja javne rasvjete na GP Stari grad (JRTenzina, JR Šehovina).

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće: 

1.         daje ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedan);

2.         da su blagovremeno zaprimljene 1 (jedna) ponude;

3.         da je ponuda ponuđača: ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar, prihvatljiva;

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka nisu pronađene nepravilnosti i propusti u radu Komisije koji bi eventualno bih osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija za javnu nabavku u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: