Izgradnja kraka kanalizacije u Ul. 9. januara u Šipovu

Datum objave: 18.03.2021. 13:10 / Izvor: Akta.ba, 11.03.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA ŠIPOVO

NAČELNIK

 

Broj: 01-404-7/21

Datum: 10.3.2021. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), i člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), a u vezi sa članom 64. stav (2) Statuta opštine Šipovo (Sl. Glasnik opštine Šipovo broj 12/17 i 7/19), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-404-7/21 od 09.3.2021.godine, u postupku javne: „Izgradnja kraka kanalizacije u Ul. 9. januara u Šipovu", Načelnika Opštine Šipovo je donio

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-404-7/21 od 09.3.2021. godine i ugovor za javnu nabavku: „Izgradnja kraka kanalizacije u Ul. 9. januara u Šipovu", dodjeljuje se ponuđaču: „M: ŽELjO" d.o.o. Šipovo, po cijeni od: 12.470,95 KM, bez uračunatog PDV, kao najbolje (jedino) ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavki dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču: „M. ŽELjO" d.o.o. Šipovo, u roku od 10 dana, računajući od dana kada je ponuđač obaviješten o izboru najpovoljnije ponude, pod uslovom da na odluku ne bude uložena žalba.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Odjeljenje za budžet, finansije i privredu i Odjeljenje za urbanizam i stambeno komunalne poslove.

 

Član 4.

Ova odluka objaviće se na veb-stranici Opštine Šipovo, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u

postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim

nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke: „Izgradnja kraka kanalizacije u Ul. 9. januara u Šipovu", pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-404-7/21 od 18.2.2021. godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog postupka nabavke. Procijenjena okvirna vrijednost javne nabavke, bez PDV-a je 12.500,00 KM.

Obavještenje o nabavki broj: 789-7-3-13-3-5/21 objavljeno je na Portalu javnih nabavki, E- nabavke, dana 22.2.2021. godine.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu Agencuje za javne nabavke BiH, E-nabavke dana 09.9.2020. godine i istu je preuzelo 10 (deset) potencijalna ponuđača.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 01-404-7/21 od 05.3.2021. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Načelniku opštine dana 10.3.2021. godine Zapisnik o ocjeni ponuda i Preporuku za dodjelu ugovora.

U postupku po Zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojima je utvrđeno sljedeće:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda- jedna, „M. ŽELjO" d.o.o. Šipovo;

-da je ponuda blagovremeno zaprimljena;

-da ponuda ponuđača „M. ŽELjO" d.o.o. Šipovo ispunjava uslove tenderske dokumentacije i da je prihvatljiva.

Planirana e-aukcija nije održana zbog učešća samo jednog ponuđača koji ispunjava uslove tenderske dokumentacije.

U postupku donošenja ove odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude, shodno kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog organa nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je prijedlog izbora najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač, „M. ŽELjO" d.o.o. Šipovo ispunjava uslove tenderske dokumentacije i da je dostavio ponudu u okviru procijenjene vrijednosti nabavke.

Izabrani ponuđač, je izabran primjenjujući kriterij prihvatljive cijene, koja je ponuđena, kao u članu 1 ove odluke.

Ponuđena cijena ponuđača čija je ponuda ocijenjene kao prihvatljiva je: 12.470,95 KM, bez uračunatog PDV.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka b), i člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: