Izgradnja mosta preko rijeke Dragače u naselju Tovarište, općina Fojnica

Datum objave: 07.04.2021. 08:39 / Izvor: Akta.ba, 06.04.2021.

Broj: 02-11-373-3/21

Fojnica: 06.04.2021.

 

Na osnovu člana 64. Stav 1. tačka b), člana 70. stav 1. 3. i 6. zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 39. Statuta Općine Fojnica („Službene novine Općine Fojnica", broj: 4/08), a u vezi s preporukom Komisije za javne nabavke broj: 02-11-373-2/21 od 05.04.2021. godine, načelnik Općine Fojnica, d o n o s i:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

„Izgradnja mosta preko rijeke Dragače u naselju Tovarište općina Fojnica"

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije zajavne nabavke broj: 02-11-373-2/21 od 05.04.2021. godine i Ugovor za javnu nabavku radova: „Izgradnja mosta preko rijeke Dragače u naselju Tovarište općina Fojnica", dodjeljuje se izabranom ponuđaču VH GRADNJA doo Fojnica, ponuda broj: 02-2-03/21 od 25.03.2021. godine za ponuđenu cijenu od 168.909,20KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 197.623,77 KM sa uračunatim PDV-om, kao najbolje ocjenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

(1)        Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po isteku roka od 15 (petnaest) dana, računajući od dana kada je ponuđač obaviješten o izboru najpovoljnije ponude.

(2)        Izabrani ponuđač je dužan dostaviti dokaze o kvalificiranosti u roku od 5 (pet) dana nakon što svi ponuđači budu obaviješteni od strane ugovornog organa o rezultatima postupka nabavke.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za privredu finasije i bužet.

 

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici Općine Fojnica, www.fojnica.ba, istovremeno s upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke radova - „Izgradnja mosta preko rijeke Dragače u naselju Tovarište općina Fojnica", proveden je putem otvorenog postupka za dostavu ponuda broj: 02-11-373/21 od 11.03.2021. godine sa namjerom provođenja e-aukcije.

 

Obavijest o javnoj nabavci broj: 546-1-3-9-3-6/21 objavljena je na Portalu javnih nabavki 11.03.2021. godine, a i tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki.

 

Komisija za javne nabavke Općine Fojnica imenovana Rješenjem općinskog načelnika broj: 02-30-134/21 od 29.01.2021 godine po završetku E-aukcije, dostavila je dana 05.04.2021. godine općinskom načelniku zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-11-373-2/21 sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova „Izgradnja mosta preko rijeke Dragače u naselju Tovarište općina Fojnica"

 

U postupku po dostavljanju zapisnika konstatovano je, da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i ispravno izvršila javno otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, u kojima je utvrdeno sljedeće:

 

da je ukupan broj pristiglih ponuda 4 (četiri)

da su blagovremeno zaprimljene 4 (četiri) ponude

da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda

da su ponude ponuđača: JKP ŠĆONA doo Fojnica, SUTRUKTURA doo Jajce, ŠPIC BETON doo Zenica i VH GRADNJA doo Fojnica prihvatljive ponude.

 

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije, te kroz sistem „Е-nabavke" provela „е-Aukciju," u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-Aukcije od 21.07.2016.godine.

 

E-aukcija je održana dana 02.04.2021 godine u 14:00 sati.

 

Iz izvještaja o toku i završetku "e-aukcije" koji je kreiran 02.04.2021 .godine u 15:02 sati jasno je vidljivo :

 

POČETNA RANG LISTA PONUĐAČA KOJI SU POZVANI DA UČESTVUJU U E-AUKCIJI:

 

R/B

Naziv ponuđača

IDB/JIB

Početna cijena u KM bez PDV-a

Početni rok isporuke Dan (a)

Početni ukupan broj bodova

Početni rang

1.

VH GRADNJA doo Fojnica

4236030390006

168909,20*

20,00

100,00

1

2.

JKP ŠĆONA doo Fojnica

4236041590007

190720,23*

21,00

90,56

2

3.

SUTRUKTURA doo Jajce

4236595490004

208934,78*

45,00

69,92

3

4.

SPIC BETON doo Zenica

4218455660009

216246,07*

75,00

62,67

4

 

KONAČNA RANG LISTA PONUĐAČA KOJI SU UČESTVOVALI U E-AUKCIJI:

 

R/B

Naziv ponuđača

IDB/IIB

Konačna cijena u KM bez PDV-a

Umanje

nje

cijene

Konačni rok isporuke Dan fal

Konačni ukupan broj bodova

Kon ačni rang

1.

VH GRADNJA doo Fojnica

4236030390006

168909,20*

0%

20,00

100,00

1

2.

JKP ŠĆONAdoo Fojnica

4236041590007

190720,23*

0%

21,00

90,56

2

3.

SUTRUKTURA doo Jajce

4236595490004

208934,78*

0%

45,00

69,92

3

4.

ŠPIC BETON doo Zenica

4218455660009

216246,07*

0%

75,00

62,67

4

 

*Označava cijenu na koju se primjenjuje preferencijalni tretman

*Označava približnu vrijednost procentualnog umanjenja nakon zaokruživanja na dvije decimale

 

U postupku ocjene provedenog postupka, Općinski načelnik, nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno, da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij „ekonomski najpovoljnija ponuda", a nakon provođenja E-aukcije.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka (b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

 

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi BiH putem Ugovornog organa u pisanoj formi najkasnije u roku od 5 dana od prijema ovog rješenja. Naknada za žalbu je propisana članom 108. Zakona o javnim nabavkama BiH. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: