Izgradnja šetnice iza zgrade Pošte u Kladnju

Datum objave: 17.08.2017. 14:03 / Izvor: Akta.ba, 15.08.2017.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA KLADANJ

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-14-1859/17

Datum; 15.08.2017 godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka a) (ekonomski najpovoliniia ponuda). člana 70. st. 1, 3. i 6., a u vezi sa članom 89. st.(3) Zakona o javnim nabavkama (,,SI. glasnik BiH", broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-14-1859/17 od 15.08.2017 godine, u postupku javne nabavke radova na izgradnji šetnice iza zgrade - Pošta - u Kladnju, Općinski Načelnik, d o n o s i

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku broj: 02-14-1859/17 od 15.08.2017 godine i ugovor za javnu nabavku radova na izgradnji šetnice iza zgrade - Pošta - u Kladnju, se dodjeljuje ponuđaču ,,HIH" doo ŽIVINICE, ponuda broj: 03/11-14-1501/17 od 10.08.2017 godine, kao prihvatljiva i prvoragirana - s osvojenih 100,00 bodova prema kriteriju (ekonomski najpovoljnija ponuda). Cijena ponude bez PDV-a je 31.803,18 KM, a ukupna cijena ponude sa PDV-om je 37.209,72 KM, sa rokom garancije za izvedene radove od 24 mjeseca, rokom izvođenja radova od 60 dana i rokom plaćanja od 30 dana od dana zaprimanja fakture/situacije kod ugovornog organa.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču i to najkasnije u roku od 10 dana od dana okončanja postupka javne nabavke.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se Služba za finansije, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj.

 

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici http://www.kladanj.ba/, i to istovremeno s upućivanjem Odluke ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona ojavnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se uz obavještenje o rezultatima postupka ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-14- 1859/17 od 21.07.2017 godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 31.810,90 KM.

Obavijest o nabavki broj: 241-7-3-22-3-11/17 poslata je na objavu dana 24.07.2017 godine, a objavljena je na Portalu javnih nabavki dana 24.07.2017 godine.

Pregled Ponuđača kojima je upućen poziv za preuzimanje TD putern E- pošte

R/br

Naziv ponudača/

Datum upute poziva za preuz. TD

1.

,,HIH" d.o.o. Zivinice, hih.dil(ajbih.net.ba

24.07.2017.

2.

„S.E-SARAJKA" doo Zivinice, sesarajka@yahoo.com

24.07.2017

3.

- „Jata Group" doo Srebrenik, jata@bih.net.ba

24.07.2017

4.

„Džena" doo Gradačac, hasan.topcagic@bih.net.ba

24.07.2017

 

Ponuđači koji su preuzeli TD sa portala JN, Datum kreiranja izvješl

aja:10.08.2017. 8:28

R.br

Naziv ponuđača koji je preuzeo tendersku dokumentaciju

IDB/JIB

Datum i vrijeme preuzimanja TD

1.

TOM-CAT D.O.O.

420S46S460003

24.7.2017. 15:38:56

2.

HOLEX d.o.o

420S226560000

24.7.2017. 17:02:54

3.

BBS Europe

4403188520008

24.7.2017. 17:03:50

4.

Infostrim d.o.o.

10S040320

24.7.2017. 23:03:03

5.

"TEHNOMETAL"doo Vlasenica

4400271650003

25.7.2017. 7.48:02

6.

JATA GROUP doo Srebrenik

420S264220000

25.7.2017. 7:53:43

7.

ekapija doo

4S501345S0001

25.7 2017. 8:01:24

8.

Fabrika svetil|ki Minel-Schreder doo Beograd

07027672

25.7.2017. 8:18:40

S.

KOPKOMERC d.o.o.

4209277800005

25.7.2017. 8:44:32

L ifr.

doo"HIH"Zivinice

420S451680006

25.7.2017. 8:56:35

11.

MARATONLDN

4400356560003

25.7.2017. 3:34:36

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 02-14-1855/17 od 07.08.2017 godine. Komisija za ja^nu nabavku dostavila je dana 15.08.2017 godine Izvještaj o postupku javne nabavke sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda i Preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača za predmetnu nabavku.

 

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu pristigle ponude, o čemu je sačinjen odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

da je ukupan broj pristiglih ponuda:1.

da je blagovremeno zaprimljeno:1 ponuda. 

da nije bilo neblagovremeno pristiglih ponuda.

da je prispjela ponuda prihvatljiva.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su r:enjene činjenice da je Komisija pravilnoi  potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjele onude u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, ovaj organ nije našao razloge nepravilnosti nit oropuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavku. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrana ponuda ekonomski najpovoljnija i prvo-ragirana - s osvojenih 100,00 bodova prema kriteriju utvrđenom u obavještenju o nabavci i tenderskom dokumentu, kako slijedi:

 

Naziv ponuđača

Ukupna cijena bez PDV-a (KM)

Popust (KM)

Ukupna cijena ponude bez PDV-a sa popustom i PDV-om (KM)

PDV(KM)

Ukupna cijena sa popustom iPDV-om (KM)

Broj bodova za ponuđenu cijenu (P)

Rok garancije za izvedene radove

Broj bodova za rok garancije za izvedene radove (G)

Ukupnop bodova(T) T=P+G

HiH doo Zivinice

31.803,18

-

31.803,18

5.406,54

37.209,72

95

24 mjeseca

5

100

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij (ekonomski najpovoliniia ponuda). Prema potkriterijima:1.Cijena: 95% i 2. Rok garancije za izvedene radove:5%,

Ciiena ponude bez PDV-a ie 31.803,18 KM. a ukupna ciiena ponude sa PDV-om ie 37.209.72 KM. Rok garanciie za izvedene radove 24 mieseca.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka a) (ekonomski naipovoliniia ponuda), Zakona o javnim nabavkama, odlučeno j,e karo u članu 1. Ove odluke

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5(pet) dana od dana prijema odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: