Izgradnja trotoara u Jelahu

Datum objave: 24.09.2019. 12:07 / Izvor: Akta.ba, 23.09.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKI NAĆELNIK

 

Broj: 08-49-1-2306-11/19

Datum: 16.09.2019.godine

 

Na osnovu člana 70. stav 1. a u vezi sa članom 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda od 13.09.2019. godine, sačinjenog od strane Komisije za nabavke imenovane rješenjem Općinskog načelnika, Općinski načelnik, donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnije ponude

 

I

Najpovoljnije ponude za radove u predmetu nabavke “Izgradnja trotoara u Jelahu i asfaltiranje puta u MZ Miljanovci-Lončari” po lotovima su kako slijede: Lot 1 Izgradnja trotoara u Jelahu, po cijeni u iznosu bez PDV-a od 38.010,00КМ (slovima: tridesetosamhiljadadeset i 00/100 konvertibilnih maraka) odnosno sa PDV-om u iznosu od 44.471,70KM (slovima: četrdesetčetirihiljadečetiristotinesedamdesetjedna i 70/100 konvertibilnih maraka), je ponuda ponuđača GEO PUT doo Maglaj;

 

Lot 2 Asfaltiranje puta Miljanovci-Palučak, po cijeni u iznosu bez PDV-a od 42.602,60KM (slovima: četrdesetdvijehiljadečetiristotinesedamdesetjedna i 70/100 konvertibilnih maraka) odnosno sa PDV- om u iznosu od 49.845,04KM (slovima: četrdesetdevethiljadaosamstotinačetrdesetpet i 04/100 konvertibilnih maraka), je ponuda ponuđača DOBOJPUTEVI DD Doboj Jug.

 

II

Ponude su dostavljene u otvorenom postupku koji je objavljen na Portalu javnih nabavki dana 22.08.2019. godine pod brojem: 375-1-3-238-3-85/19, obavještenje o nabavci objavljeno u SL.glasniku BiH broj:59/19 dana 30.08.2019.godine pod brojem: Sl-15987-19, kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

III

Obavezuje se izabrani ponuđači (ukoliko nije uz ponudu dostavio) da u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke dostavi ugovornom organu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju svoju ličnu, ekonomsku i finansijsku sposobnost na način i u formi koja je propisana tenderskom dokumentacijom.

Za realizaciju Odluke zadužuju se Služba za društvene djelatnosti i investicije općine Tešanj.

 

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

VI

Ova odluka objavit će se na web-stranici Općine Tešanj www.opcina-tesanj.ba, shodno članu 70. stav 6.Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke za radove “Izgradnja trotoara u Jelahu i asfaltiranje puta u MZ Miljanovci- Lončari pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka broj: 02-49-1-2306-2/19 od 02.08.2019.godine. Odabran je otvoreni postupak, koji je objavljen na Portalu javnih nabavki dana 22.08.2019.godine pod brojem: 375-1-3-238-3-85/19, obavještenje o nabavci objavljeno u SL.glasniku BiH broj:59/19 dana 30.08.2019. godine pod brojem: Sl-15987-19, procijenjena vrijednost javne nabavke je 85.470,00KM bez PDV-a a kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

U ostavljenom roku za dostavu ponuda pristigle su 3 (tri) ponude i to: ponuda GEO PUT doo Maglaj, ponuda HAJDIĆ doo Maglaj i ponuda DOBOJPUTEVI DD Doboj Jug.

Komisija za javne nabavke imenovana rješenjem Općinskog Načelnika broj: broj: 02-49-1-2306-4/19 od 04.09.2019. godine izvršila je dana 09.09.2019.godina javno otvaranje ponuda o čemu je sačinila Zapisnik sa otvaranja ponuda i isti proslijedila svim ponuđačima.

Komisija je na zatvorenoj sjednici izvršila provjeru formalne ispravnosti sadržaja pristiglih ponuda, te ustanovila da sve ponude formalno ispravno (sadržajno kompletne i ispravnog sadržaja), i da se kao takve mogu ocjenjivati u skladu sa zahtjevom za dostavu ponuda.

U svrhu dokazivanja da ispunjavaju uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg svi ponuđači su u postupku dostavili dokumentaciju kojom dokazuju preferencijalni tretman domaćeg, te je nastavljen postupak u pravcu zakazivanja E-aukcije jer je tenderskom dokumentacijom i predviđena E-aukcija.

 

Tačkom 5.1. Tenderske dokumentacije predviđeno je da će se u ovom postupku dodjele ugovora primjenit E-aukcija za ponuđače koji su podnijeli prihvatljive ponude te je ugovorni organ zakazao E-aukcija za dan 13.09.2019.godine od 12:00 sati sa vremenskim trajanjem od 10 (deset) minuta za Lot-1 iLot-2.

 

Iz Izvještaja o toku i završetku E-aukcije od 13.09.2019.godine vidljivo je da GEO PUT doo Maglaj kao ponuđač zauzima prvo mjesto na Konačnoj listi ponuđača koji su učestvovali u E-aukciji za Lot-1 a ponuđač DOBOJPUTEVI DD Doboj Jug za Lot-2, te je izvršeno rangiranje kako slijedi Lot-1

1.         GEO PUT doo Maglaj

2.         DOBOJPUTEVI DD Doboj Jug

3.         HAJDIĆ doo Maglaj Lot-2

1.         DOBOJPUTEVI DD Doboj Jug

2.         GEO PUT doo Maglaj

3.         HAJDIĆ doo Maglaj

 

Shodno navedenom, Komisija za javnu nabavku je prema utvrđenom kriteriju “najniža cijena ekonomski prihvatljive ponude" preporučila Općinskom Načelniku, općine Tešanj (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj:02-49-1-2306-10/19 od 13.09.2019.godine), da se u predmetu javne nabavke radova “Izgradnja trotoara u Jelahu i asfaltiranje puta u MZ Miljanovci-Lončari”, donese Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i da se kao najbolje ocijenjena prihvatljiva ponuda za radove za Lot-1 Izgradnja trotoara u Jelahu određuje ponuda ponuđača GEO PUT doo Maglaj a za Lot-2 Asfaltiranje puta Miljanovci-Palučak određuje ponuda ponuđača DOBOJPUTEVI DD Doboj Jug, odnosno kako je to navedeno u tački I ove Odluke, te da se sa istim zaključe ugovori u skladu sa ponudama i postignutom cijenom na E-aukciji za radove predmetne nabavke.

 

Uzimajući u obzir sve navedeno, a primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) kao najpovoljniji izabran je ponuđač GEO PUT doo Maglaj za Lot-1 Izgradnja trotoara u Jelahu, za ponuđenu cijenu bez PDV-a 38.010,00KM (slovima: tridesetosamhiljadadeset i 00/100 konvertibilnih maraka) odnosno sa PDV-om u iznosu od 44.471,70KM (slovima: četrdesetčetirihiljadečetiristotinesedamdesetjedna i 70/100 konvertibilnih maraka) a ponuđač DOBOJPUTEVI DD Doboj Jug za Lot-2 Asfaltiranje puta Miljanovci-Palučak, za ponuđenu cijenu bez PDV-a od 42.602,60KM (slovima: četrdesetdvijehiljadečetiristotinesedamdesetjedna i 70/100 konvertibilnih maraka) odnosno sa PDV- om u iznosu od 49.845,04KM (slovima: četrdesetdevethiljadaosamstotinačetrdesetpet i 04/100 konvertibilnih maraka).

 

Pouka o pravnom lijeku:

Žalba na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača izjavljuje se URŽ-u putem ugovornog organa u roku od 10 dana od dana prijema Odluke, na način propisan Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (SI.glasnik BiH broj :39/14).

 

Doostavljeno:

1.         Ponuđači х 3

2.         Služba za društvene djelatnosti i investicije,

3.         Predmet.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: