(izmjena) Automatske pipete i nastavci za pipete za FKL

Datum objave: 12.04.2021. 09:41 / Izvor: Akta.ba, 19.03.2021.

Broj: 11-16.6-7618-5-3-1/20

Datum: 24.02.2021. godine

 

Na temelju člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) a u vezi sa članom 72. stav (3) tačka c) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), izvještaja s e-aukcije i zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 11-16.6-7618-4/20 od 11.02.2021. godine, u postupku javne nabavke robe za lot 3: Automatske pipete i nastavci za pipete za FKL, direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

1. Poništava se odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe za lot 3: Automatske pipete i nastavci za pipete za FKL, broj: 11-16.6-7618-5-3/20 od 15.02.2021. godine, kojom je ugovor na osnovu izvještaja o e-aukciji i zapisnika Komisije za javnu nabavku o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 11-16.6-7618-4/20 od 11.02.2021. godine dodijeljen ponuđaču Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo za ponuđenu cijenu 8.390,00 KM bez PDV-a odnosno 9.816,30 KM sa PDV-om.

2. Na osnovu izvještaja o e-aukciji, ugovor se dodjeljuje drugoplasiranom ponuđaču Lab Unica d.o.o. za ponuđenu cijenu 8.400,00 KM bez PDV-a, odnosno 9.828,00 s PDV-om.

3. Prijedlog okvirnog sporazuma o nabavci robe dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču, u roku od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

4. Za izvršenje ove odluke zadužuje se Kontrolni laboratorij. Sektor za pravne i opšte poslove i Sektor za fmansijske poslove.

5. Ova odluka objavit će se na web-stranici www.almbih.gov.ba. istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama, zajedno sa zapisnikom o ocjeni ponuda u skladu sa članom 65. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 11 -16.6- 7618-1/20 od 23.12.2020. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Obavještenje o nabavci broj: 5-1-1-216-3-122/20 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 24.12.2020. godine.

Ponuđači koji su preuzeli tendersku dokumentaciju sa portala E-nabavke:

1. ekapija doo, JIВ/IВ: 4950134590001; 

Izabrani ponuđač Mikro+Polo d.o.o.je izabran primjenom kriterija najniže cijene (tehnički zadovoljavajuće), te je ponuda u iznosu 8.390,00 KM bez PDV-a odnosno 9.816,30 KM s PDV- om ocijenjena kao najpovoljnija, kako slijedi:

RANG-LISTA OCIJENJENIH PONUDA: 

Red

br.

Ponuđač

Cijena bez PDV-a (KM)

Ukupna cijena s PDV-om (KM)

Ukupno

bodovi

1.

Mikro+Polo d.o.o.

8.390,00

9.816,30

100,00

2.

Lab Unica d.o.o.

8.400,00

9.828,00

99,88

3.

Ab Medic d.o.o.

9.490,00

11.103,30

88,40

4.

Kefo d.o.o.

11.979,39

14.015,89

70,04

 

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, a primjenom navedenih propisa, donesena je odluka kojom je Mikro+Polo d..o.o. odabran kao najpovoljniji ponuđač.

Dana 24.02.2021. godine. Agencija je zaprimila dopis odabranog ponuđača Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo, kojim isti obavještava Agenciju da odustaje od ugovora za lot 3: automatske pipete i nastavci za pipete za FKL, iz razloga što je u internom sistemu došlo do pogrešnog izračuna krajnje cijene.

Obzirom na navedenu činjenicu, Agencija je primjenom člana 72.sStav (3) tačka c) Zakona o javnim nabavkama, bila u obavezi da odabere drugoplasiranog kvalifikovanog ponuđača-učesnika na e-aukciji te je primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, Veljka Mlađenovića bb, 78000 Banja Luka, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

 

Dostaviti:

1.         Ponuđačima,

2.         Komisiji za javne nabavke,

3.         Sektoru za fmansijske poslove,

4.         web-stranica

5.         a/a

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: