(izmjena) Radovi na uklanjanju objekta doma kulture u Donjoj Tramošnici

Datum objave: 02.06.2021. 15:33 / Izvor: Akta.ba, 22.04.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA PELAGIĆEVO

NAČELNIK

 

Broj: 02-022- /21 Datum: 22.04.2021. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka 2. i člana 70. stavovi 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", broj 39/14), članova 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik PC", broj: 97/16) i članova 61. i 100. Statuta opštine Pelagićevo ("Službeni glasnik opštine Pelagićevo" broj: 10/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-022-37/21 od 22.04.2021. godine, u postupku javne nabavke: Uklanjanje objekta doma kulture u Donjoj Tramošnici, načelnik opštine Pelagićevo je donio

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 02-022-37/21 od 22.04.2021. godine i ugovor za javnu nabavku Uklanjanje objekta doma kulture u Donjoj Tramošnici, dodjeljuje se ponuđaču "Itinera S" doo Brčko, za ponuđenu cijenu od 17.576,00 KM bez PDV-a, odnosno 20.563,90 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

 

Prijedlog ugovora o nabavki dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču "Itinera S" doo Brčko no proteku roka od 10 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Odjsljenje za opštu upravu, prostorno uređenje i stambeno - komunalne poslove.

 

Član 4.

 

Ova odluka objaviće se na veb-stranici www. pelagicevo.gov.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

 

Ova odluka dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENjE

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02022-30/21 od 02.03.2021. godine.

 

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 24.000,00 KM.

 

Obavještenje o nabavci broj: 298-7-3-1-3-2/21 poslato je na objavu dana 03.03.2021. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki istog dana.

 

Komisijazajavnu nabavku imenovanaje Odlukom broj: 02-022-37/21 od 17.03.2021. godine. Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 23.03.2021. godine zapisnik o ocjeni ponuda i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 02-022-37/21 od 23.03.2021. godine, u postupku javne nabavke Uklanjanje objekta doma kulture u Donjoj Tramošnici.

 

U postupku je utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

 

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 3.

-        da su blagovremeno zaprimljene 3 ponude.

 

-        da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda.

 

-        da su ponude ponuđača "Itinera S" doo Brčko, "Papilon" doo Čelić i "Salaš" doo Orlovo Polje prihvatljive.

 

Na osnovu preporuke Komisije, ugovorni organ je donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 02-022-46/21 od 24.03.2021. godine, kojom je ponuda ponuđača "Salaš" doo Orlovo Polje izabrana kao najpovoljnija.

 

Ha predmetnu Odluku je, dana 01.04.2021. godine, zaprimljena Žalba od strane "Itinera S" doo Brčko. U Žalbi je navedeno da je ponuda ponuđača „Salaš" doo Orlovo Polje neprihvatljiva zato što su sve tražene izjave i aneksi potpisani od strane lica koje nije zakonski zastupnik, te da u sklopu ponude nije dostavljeno ovlaštenje kojem bi se navedeno lice ovlastilo za potpisivanje.

 

Ugovorni organ je izvršio uvid u žalbene navode i zaključio da su žalbeni navodi žalioca utemeljeni, te je donio Odluku o prihvatanju žalbe i poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 02-022-46/21 od 24.03.2021. godine.

 

U nastavku postupka predmetne nabavke, Komisija je predložila, a ugovorni organ uputio na adresu Agencije za javne nabavke Zahtjev o zakazivanju ponovne e aukcije. Agencija je uvažila ovaj zahtjev ugovornog organa, te zakazala novu e aukciju 21.04.2021. godine, sa početkom u 13,00 časova.

 

Nakon provedene e aukcije, Komisija je dana 22.04.2021. godine dostavila zapisnike, izvještaj o toku i završetku e aukcije, te Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 02-022-37/21 od 22.04.2021. godine, u postupku javne nabavke Uklanjanje objekta doma kulture u Donjoj Tramošnici.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog najniže cijene, a kako slijedi:

 

RB

Ponuđač

Ponuđena cijena bez PDV-a (KM)

Ponuđena cijena sa PDV-om (KM)

Poredak ponuđača nakon rangiranja

1.

"Itinera S" doo Brčko

17.576,00

20.563,90

1

2.

"Papilon" doo Čelić

17.600,00

20.592,00

2

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 17.576,00 KM bez PDV-a, dok je drugi ponuđač čija je ponuda prihvatljive ponudio sljedeću cijenu:

 

- "Papilon" doo Čelić, 17.600,00 bez PDV-a. čime je utvrđen i njihov sukcesivni red.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka 2. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

 

 

Dostaviti:

  • Ponuđač (2x)
  • Načelnik opštine
  • Odjeljenje za inspekcije, komunalnu policiju i zajedničke poslove
  • Odjeljenje za opštu upravu, prostorno uređenje i stambeno - komunalne poslove Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti
  • Službenik za javne nabavke
  • Sekretar CO
  • Računovodstvo
  • Arhiva

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: