Izrada akta o procjeni rizika i ispitivanje uslova radne sredine za zimski i ljetni period

Datum objave: 16.03.2021. 12:15 / Izvor: Akta.ba, 15.03.2021.

Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje

 ZP „Elektrokrajina" a.d. Banja Luka

UPRAVA PREDUZEĆA

 

Broj: 924/21

Dana, 15.03.2021            

Ha osnovu člana 57. Statuta Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje, ZP „Elektrokrajina" a.d. Banja Luka - prečišćeni tekst, člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), na Preporuku Komisije zajavnu nabavku broj: 924/21 od 11.03.2021. godine u postupku javne nabavke usluge „Izrada akta o procjeni rizika i ispitivanje uslova radne sredine za zimskn i ljetni period", Uprava Preduzeća donosi sljedeću

 

ODLUKU

O izboru najpovoljnijeg ponuđača no Konkuentskom zahtjevu broj KZ-N-02/21 –

Izrada akta o procjeni rizika i ispitivanje uslova radne sredine za zimski i ljetni period

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku broj: 924/21 od 11.03.2021. godine, te se ugovor o javnoj nabavci u postupku nabavke usluge: „Izrada akta o procjeni rizika i ispitivanje uslova radne sredine za zimski i ljetni period" dodjeljuje ponuđaču „V & Z zaštita" Banja Luka, čija cijena ponude iznosi 9.979,00 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba nabave.

Član 3.

Ova odluka će se objaviti na internet stranici www.elektrokraii na.com, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2) Zakona ojavnim nabavkama BiH.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 924/21 od 09.02.2021. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva. Obavještenje o nabavci broj 741-7-2-4-3-54/21 objavljeno je dana 09.02.2021. godine na Portalu javnih nabavki. Predviđena je e-aukcija.

Predviđeno je zaključivanje ugovora na iznos od 9.979,00 KM bez PDV-a.

Komisija za javnu nabavku Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće „Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, imenovana Rješenjem Direktora Preduzeća broj: 924/21 od 19.02.2021. godine, podnijela je Upravi Preduzeća Izvještaj o radu sa preporukom za dodjelu ugovora broj: 924/21 od 11.03.2021.. godine u postupku javne nabavke usluge „Izrada akta o procjeni riznka i ispitivanje uslova radne sredine za zimski i ljetnn period". 

 

U postupku no Izvještaju je utvrđeno da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i oijenu prispjelih ponuda i o tome sačinila odgovarajuće zapisnike, kojima se konstatuje sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 6 (šest).

- da su blagovremeno zaprimljene 6 (šest) ponude,

- da su 5 (pet) ponude kompletne i prihvatljive.

Komisija je utvrdila je da ponuđač „EiB Internacionale" a.d. Banja Luka nije preuzeo tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki , što je vidljivo iz Izvještaja o preuzimanju, te kao takav nije mogao učestvovati nazakazanoj e-aukciji.

 

Za ovaj postupak javne nabavke planirano je provođenje e-aukcije. Kako je članom 3. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije (Službeni glasnik BiH, broj 66/16 od 21. jula 2016. godine), propisano da : „ U slučaju prijema jedne prihvatljive ponude e-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona", e- aukcija nijeodržana.

U postupku donošenja Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila oiuenu kvalifikovanosti ponuđača, te oijenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

U postupku oijene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je ocjenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom. Izabrani ponuđač je nakon provedene e-aukcije izabran primjenjujući kriterijum najniže cijene koja iznosi 9.979,00 KM bez PDV-a.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, nesporno je utvrđeno da je izabrani ponuđač kompetentan, pouzdan i sposoban da izvrši usluge koje su predmet nabavke.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 70. ZJN BiH, te člana 57. Statuta MH „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu, na adresu ul. Kralja Petra I Karađorđevića br. 95, 78000 Banja Luka. Žalba se dostavlja u pisanom obliku na način i u roku kako je TO definisano članovima 99.-101. Zakona o javnim nabavkama BiH.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: