Izrada glavnog projekta regulacije rijeke Tilave

Datum objave: 24.11.2021. 09:57 / Izvor: Akta.ba, 12.11.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA ISTOČNO NOVO SARAJEVO

NAČELNIK

 

Broj: 01/1-014-155/21

I. Sarajevo, 12.11.2021. godine

 

Ha oskovu čl. 64. stav (1) tačka b) n 70. Zakona ojavnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnnk PC", broj: 97/16 i 36/19), člana 68. Statuta opštine Istočno Movo Sarajevo („Službene novins grada I. Sarajevo", broj: 24/17 i 25/17), Zapisnika o pregledu i oijeim ponuda broj: 01/1-014-155/21 od 21.07.2021. godine i zapisnika o ponovnoj evaluaciji ponuda broj: 01/1-014-155/21 od 30.09.2021. godine i 12.11.2021. godine u ponovnom postupku, načelnik Opštine je donio

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnnjeg ponuđača

 

Grupi ponuđača „Radis" DOO I. Sarajevo i „Rudarski institut" DOO Prijedor dodjeljuje se ugovor za javnu nabavku usluga „Izrada glavnog projekta regulacije rijeke Tilave", ponuda dostavljena dama 24.06.2021. godine, za ukupnu cijenu u iznosu od 13.300,00 KM bez PDV-a (tj. 15.561,00 KM sa PDV-om).

Izabrana grupa ponuđača je dužna da u roku od 5 (pet) dana od dana dosgavljanja one Odluke dostavi originale iln ovjerene kopije lokumentacije zahtjevane tenderskom dokumentacijom.

Ova Odluka objaviće se na internet sfannci www.opstinains.net istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u ovom postupku javne nabavke, u skladu sa člakom 70. stav (6) ZJN.

Za izvršenje ove Odluke zadužuju se i ovlašćuju Odjeljenje za prostorno ursđsnjs m stambsno-komunalne poslove u Odjeljenje za buieg n finansijs u skladu sa svojim madležiostima.

 

Obrazloženje

Odlukom o iokretanju postupka javne nabavke broj: 01/I-0I4-I55/21 od 30.03.2021. godine pokrenut je otvoremi postumak „Izrada glavnog projekta regulacijs rijeke Tilave", čnja je procijsnjsna vrijednost 42.735,00 KM bez PDV-a.

Obavještelje o nabavci broj: 287-1-2-8-3-6/21, objavljeno dana 09.04.2021. godine i u Službenom glasniku BnH broj 21, Ispravka za obavještenje o nabavcm: 287-1-2-8-8-9/21 objavljemo dana: 28.04.2021. god. i u Službenom glasiiku BiH br: 27 i Ispravka za obavještenje o nabavci: 287-1-2-8-8-11/21 objavljeno dana: 02.06.2021. god. i u Službenom glasniku BiH br: 34.

Komisija zajavnu nabavku, imenovana Odlukom broj: 01/1-014-155/21 od 30.03.2021. godine. dostavilaje Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01/1-014-155/21 od 21.07.2021. godine sa preporukom za nzbor najpovoljnije grupe ponuđača. Ha osnovu preporuke Komisije zajavnu nabavku, načelnik opštine Istočno MOBO Sarajevo je donio Odluku o nzboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-014-155/21 od 22.07.2021. godine na koju je „Radis" DOO I. Sarajevo u ime grups ponuđača „Radis" DOO i „Rudarski institut" DOO Prijedor uložio žalbu, koju je Kancelarija za razmatranje žalbi BiH Filijala Banja Luka usvojila Rješenjem broj: JI 12-02-07-1-2181-7/21 od 26.08.2021. godime, te Zaključkom broj: JI 12-02-07-1-2181-11/21 od 23.09.2021. godime ispravila štamparske greške u navedenom rješenju.

Nakon pomovie evaluacije ponuda, načelnik opštnne Istočno Novo Sarajevo je donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-014-155/21 od 04.10.2021. godipe, na koju je Grupa ponuđača „Radis" DOO 11. Sarajevo »i „Rudarski institut" DOO Prijedor, koju zastupa Marinko M. Brkić advokat iz Banja Luke, uložila žalbu koju je Kancelarnje za razmatranje žalbi BiH Filijala Banja Luka, Rješenjem broj:

JH2-02-07-1-2896-9/21 od 01.11.2021. godine usvojila i predmet vratila ugovornom organu na ponovni postupak.

Postupajući no Rješenju KRŽ u ponovnom postupku Komisija za javnu nabavku sačinila je Zapisnik o ponovnoj evaluaciji ponudabroj 01/1-014-155/21 od 12.11.2021 .godnne.

Iz Zapisnika o pregledu i ocjenp ponuda ts Zapisnika o ponovnoj evaluaciji ponuda utvrđeno je sledeće:

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda 11;

-           da je blagovremsno zalrpmljeno 11 ponuda;

da nije bilo nsblagovremeno zalrimljenih ponuda;

da su ponude ponuđama „Graleks" DOO Pale, „Conus-inženjering" DOO Prnjavor, „IG" DOO Banja Luka, „Ink Construktor" DOO, Grupe ponuđača „HKP Consulting" DOO Banja Luka, „Ibis" DOO Zavidovići i „Jantar Grupa" DOO Bijeljina i Grupe ponuđača „Radis" DOO i „Rudarski innstitut" DOO Prijedor, prihvatljive za ugovorni opran; da sljedeće ponude nisu prihvatljive:

Ponuda „Ipsa institut" DOO nije prihvatljiva jer dostavljene iotvrde na stranama od 57 do 83 su manje vrijednosi od traženih TD. Potvrda na strani 83 ponude nije jasna iz razloga što se ne može odrediti tačan iznos glavnog projekta koji se odnosi na regulaciju n uređenje rijeke Usore. a kako je traženo TD.

Ponuda Grupe ponuđača „Urbis centar" u „Glm-test" mije prlhvatljiva jer dostavljene potvrde nisu u saglasnostm sa tačkom 4.4. TD odnosno ne odnose se na izradu glavnog projekta za lzgradnju regulacije vodotoka već se odnose na projekat mini hidroelektrane C2I n CJ1 Opština Gacko, što nnje prihvatljivo za Komisiju za javnu nabavku.

Ponuda „Ms Hydro" DOO nije prihvatljiva jer na strani 22 ponude dostavljepa potvrda o dobrom pzvršenju ugovora se odnosi na projekat pristupne saobraćajnice za npotrebe KURK „Terme Ozren" Kakmuž bb Netrovo i na pzradu projekta hidratantske pumpne stanpce, kišne kanalizacije, fekalne kanallzaclje, za potrebe KURK „Terme Ozren" Kakmuž bb Petrovo, što nije u skladu sa zahtjevima iz TD, odnosno ne odnose se na izradu glavnog projekta za izgradnju regulacije vodotoka.

Ponuda Gruie ponuđača „Zavod za vodoprivredu" DD i „Ibis-inženjering" DOO mije prihvatljiva za Komisiju, jer su u svojoj ponudi dostavili tri potvrde o uspješnoj realizaciji ugovora koji se ne odpose na pzradu glavnog projekta za pzgradnju regulacije vodotoka. Jedna potvrda se odnosi na zaštpgu od štetnog djelovanja rijeke Une u urbanom području grada Bihaća, koja ne zadovoljava kriterije iz TD, druga potvrda se odnosi na čišćsnje obala rijeka grada Doboja koja je važila do 18.06.2018. godine (rok istekao prije datuma za predaju ponuda), a treća potvrda se odnosi na izradu glavnog projekta rehabnlitacije magistraliog nuta, mro mije u saglasnosti sa zahtjevima iz TD.

Ponuda „Protehnik" DOO mije prihvatljiva za Komnsnju, jer u potvrdi mije paznačeno vrijeme i mjesto izvršenja ugovora što nije u skladu sa zahtjevima iz TD odnosno šga potvrda mora da sadržp.

U ponovljenom postupku, postupajući no Rješenju KRŽ-a broj JN2-02-07-1-2896-9/21 od 04.11.2021. godine apalizirajući i raigirajući lrnhvatljpve ponude prema kriterijumu za izbor (najniža cnjena), primjenjujući preferencijalni tretman do.maćeg u skladu sa tačkom 7.12. tenderske dokumentacije, Komisija zajavnu nabavkuje sačinila novu rang lkstu lrnhvatpvih ponuda ponuđača:

R.b.

Naziv ponuđača-grupe       

Cijena u kM bez PDV-a

Preferencijal

Cijena sa 

 

ponuđača

 

30%

uračunatim

 

 

 

 

Pref.tret. u

 

 

 

 

KM bez PDV-a

 

1.

Grupa ponuđača „Radis" DOO i

„Rudarski iistitut" DOO Prijedor

13.300,00

DA

9.310,00

2.

Grupa ponuđača

„HKP Consulting" DOO Banja

Luka,

„Ibis" DOO Zavidovići i „Jantar Grupa" DOO Bijeljina

14.650,00

DA

10.255,00

3.

,,lnk Construktor" DOO Banja Luka

15.990,00

DA

11.193,00

4.

„Conus-inženjering" DOO Prnjavor          

24.800,00

DA

17.360,00

5.

„Graleks" doo Pale

25.210,00

NE

25.210,00

6.

„IG” d.o.o. Pale

41.200,00

DA

28.840,00

 

Uvidom u rang-listu prihvatljivih ponuda, ponuda i rupe ponuđača „Radis" DOO I. Sarajevo i „Rudarski institut" DOO Prijedor ocijenjena je kao najpovoljnija za ugovorni organ u skladu sa kriterijem za dodjelu ugovora - najniža cijena.

U postupku donošenja ove odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija za javnu iabavku postupila u skladu sa Rješenjem Kancelarije za razmatranje žalbi BiH Filijala Banja Luka i u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

U postupku ocjene provedemog postupka, nisu nađene nepravilnosti niti propusti u radu, koji bi eventualno bmli osnov za neprihvatanje preporuks Komisije za javnu nabavku.

Uzimajući u obzir naprijed navedeno u skladu sa članom 64. (1)6) ZJN, odlučeno je kao u dnspozitivu. 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) prnmjerka.

 

Dostaviti:

-           Ponuđačima,

-           Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalns ioslove.

-           Odjeljenju za budžet i finansije,

-           Komisiji zajavnu nabavku, za objavu na internet stranici u c u .opstinains.net i

-           a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: