Izrada i sanacija podužnih cjevastih propusta na lokalnom putu Crnaja - Martinac

Datum objave: 05.04.2021. 13:56 / Izvor: Akta.ba, 23.03.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA SRBAC

NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj: 02 – 404- 15-2/21

Datum: 23.03.2021. godine

 

Na osnovu  člana 70. stav 1. i 3. Zakona o javnim nabavkama  («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14), člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (« Službeni glasnik Republike Srpske« broj : 97/16, 36/19 ),   člana 35. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova u opštini Srbac ( „ Službeni glasnik opštine Srbac „ br. 3/15 ), člana 63. i 91. Statuta opštine Srbac ( « Službeni glasnik opštine Srbac « br. 5/17, 8/17) , Načelnik opštine Srbac  donosi

 

O D L U K U

o dodjeli Ugovora o izvođenju radova  „ Izrade i sanacije podužnih cjevastih propusta na lokalnom putu Crnaja - Martinac „  ponuđaču - Društvu sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, građevinarsvo, ugostiteljstvo, usluge, prevoz putnika i robe i trgovinu

„ PANTELIĆ – KOP „ d.o.o. Glamočani, Srbac

 

Član 1.

I  DODJELjUJE SE Ugovor  o izvođenju radova  „  Izrade i sanacije podužnih cjevastih propusta na lokalnom putu Crnaja - Martinac „  ponuđaču - Društvu sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, građevinarsvo, ugostiteljstvo, usluge, prevoz putnika i robe i trgovinu „ PANTELIĆ – KOP„ d.o.o. Glamočani, Srbac.

Postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda , protokolisan  je u   opštinskoj upravi  opštine Srbac pod brojem  02 – 404- 15/21  i proveden je u  skladu sa Zakonom o javnim nabavkama  («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14) i Pravilnikom o javnim nabavkama roba, usluga i radova u opštini Srbac ( „ Službeni glasnik opštine Srbac „ br. 3/15 ).

II Ugovor ukupne vrijednosti  9991,80 KM, u koji iznos je uračunat PDV,  a čiji su  elementi utvrđeni tokom vođenja predmetnog postupka javne nabavke, zaključiće se  u rokovima utvrđenim     Zakonom o javnim nabavkama .

 

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i  objaviće se  u Službenom glasniku opštine Srbac i na internetskoj stranici opštine Srbac.

 

O B R A Z L O Ž E Nj E:

Načelnik opštine Srbac je dana 22.02.2021. godine po prijedlogu Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne donio Odluku br. 02-404-15/21 o pokretanju postupka javne nabavke radova ( Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda sa korištenjem e-aukcije) – „Izrada i sanacija podužnih cjevastih propusta na lokalnom putu Crnaja - Martinac „.

Obavještenje o nabavci br. 987-7-3-5-3-7/21  za predmetne radove  objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 02.03.2021. godine i na internetskoj stranici opštinske uprave opštine Srbac.

Nabavka je sastavni dio Plana javnih nabavki opštine Srbac  za period do 31.12.2021. godine ( „ Službeni glasnik opštine Srbac „ br. 2/21 )  ( redni broj:63 ).

JRJN: 45233140-2 – radovi na  putevima

Procjenjena vrijednost nabavke iznosi 8.547,00  KM, u koji iznos nije uračunat PDV.

Postupak za izbor najpovoljnijeg ponuđača vodi se u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama ( „ Službeni glasnik BiH „ br. 39/14 ) i Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova u opštini Srbac ( „ Službeni glasnik opštine Srbac „ br. 3/15) a po Tenderskoj dokumentaciji - Konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda br. 02-404-15-1/21 od 02.03.2021. godine.

Javno otvaranje ponuda pristiglih do krajnjeg roka za prijem istih određenog od strane opštine Srbac kao ugovornog organa ( 16.03.2021. godine do 9,00 časova ) izvršila je Komisija za javne nabavke  ( imenovana rješenjem Načelnika opštine br. 02-111-63/21 od 15.03.2021 . godine )   dana 16.03.2021. godine u 9,05 časova.

Do krajnjeg roka za preuzimanje tenderske dokumentacije tendersku dokumentaciju preuzelo je ukupno 8. ponuđača .

Do krajnjeg roka za dostavljanje ponuda na adresu ugovornog organa dostavljena je  jedna ponuda  i to ponuda Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, građevinarsvo, ugostiteljstvo, usluge, prevoz putnika i robe i trgovinu „ PANTELIĆ – KOP „ d.o.o. Glamočani, Srbac ( u prilogu zapisnik o prijemu ponuda ).

Komisija je konstatovala da su elementi blagovremeno dostavljene  ponude sledeći:

1.Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, građevinarsvo, ugostiteljstvo, usluge, prevoz putnika i robe i trgovinu „ PANTELIĆ – KOP „ d.o.o. Glamočani, Srbac

Ponuda br. 08/21  dostavljena dana 11.03.2021. godine, u 11,30 časova

Cijena : 8.540,00  KM, u koji iznos nije uračunat PDV, odnosno ukupno 9.991,80 KM, u koji iznos je uračunat PDV.

Komisija je pristupila računskoj kontroli ponude i konstatovala da u ponudi  nema računskih greški, nakon čega je pristupila analizi tehničkog dijela ponude odnosno dostavljene dokumentacije te je jednoglasno konstatovala da  ponuda Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, građevinarsvo, ugostiteljstvo, usluge, prevoz putnika i robe i trgovinu „ PANTELIĆ – KOP „ d.o.o. Glamočani, Srbac sadrži svu dokumentaciju traženu Konkurentskim zahtjevom za dostavljanje ponuda br. 02-404-15-1/21 od 02.03.2021. godine odnosno da je ista tehnički zadovoljavajuća.

Uzimajući u obzir činjenicu da je ponuda Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, građevinarsvo, ugostiteljstvo, usluge, prevoz putnika i robe i trgovinu „ PANTELIĆ – KOP „ d.o.o. Glamočani, Srbac tehnički zadovoljavajuća, da je jedina ponuda dostavljena u predmetnom postupku javne nabavke  i da vrijednost iste ne prelazi procjenjenu vrijednost nabavke Komisija je jednoglasno dala preporuku Načelniku opštine da  u postupku javne nabavke radova“  Izrada i sanacija podužnih cjevastih propusta na lokalnom putu Crnaja - Martinac „  prihvati ponudu Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, građevinarsvo, ugostiteljstvo, usluge, prevoz putnika i robe i trgovinu „ PANTELIĆ – KOP „ d.o.o. Glamočani, Srbac, odnosno da donese Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju predmetnih radova ukupne vrijednosti od 9.991,80 KM, u koji iznos je uračunat PDV, navedenom ponuđaču.

Izvještaj Komisije za javne nabavke  i preporuka su prihvaćeni pa je donesena odluka kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Načelniku opštine  u roku od 5 ( pet ) dana računajući od dana prijema Odluke. Žalba se izjavljuje u pisanoj formi, u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.             

                                                                                               

NAČELNIK OPŠTINE:

Mlađan Dragosavljević

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: