Izrada idejnog projekta modernizacije postojeće i izgradnje nove energetski efikasne i ekološke javne rasvjete u općini Sapna

Datum objave: 24.09.2019. 12:20 / Izvor: Akta.ba, 20.09.2019.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA SAPNA

Općinski načelnik

 

Broj: 01-23-1427/19

Datum: 20.09.2019. godine

 

Na osnovu člana 5. stav 2. tačka b. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik Općine Sapna" broj: 2/15) i člana 41. Statuta Općine Sapna („Službeni glasnik Općine Sapna" broj: 6/07, 8/09 i 3/12) Općinski načelnik donosi:

 

ODLUKU

o prihvatanju ponude

 

Član 1.

Prihvata se ponuda ponuđača Noing d.o.o Tuzla zaprimljena pod protokolnim brojem 01-23-1427/19 dana 19.09.2019.godine, te se istom dodjeljuje ugovor za pružanje usluga u predmetu "Izrada idejnog projekta modernizacije postojeće i izgradnje nove energetski efikasne i ekološke javne rasvjete u općini Sapna".

Kako ponuđač nije u sistemu PDV-a, ukupna cijena predmetnih usluga iznosi 5.850,00 KM (slovima: pethiljadaosamstotinapedeset konvertibilnih maraka).

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču Noing d.o.o Tuzla.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se Služba za privredu, budžet i finansije.

 

Član 4.

Ova Odluka objaviće se na web stranici Općine Sapna www.opcinasapna.ba istovremeno sa upućivanjem iste ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. i 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Postupak nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke u predmetu "Izrada idejnog projekta modernizacije postojeće i izgradnje nove energetski efikasne i ekološke javne rasvjete u općini Sapna", broj 01-23-1072/19 dana 13.09.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 5.900,00 KM (slovima: pethiljadaidevetstotina konvertibilnih maraka).

Poziv za dostavu ponude upućen je na adresu kandidata Noing d.o.o. Tuzla.

Službenik za javne nabavke dostavio je Općinskom načelniku Zapisnik o zaprimanju ponude, Zapisnik o ocjeni ponude i Prijedlog Odluke o prihvatanju ponude.

Prema dostavljenoj dokumentaciji utvrđeno je da je blagovremeno pristigla ponuda od ponuđača Noing d.o.o. Tuzla i da je ista prihvatljiva, jer ispunjava uslove propisane Pozivom za dostavu ponuda. Uvidom u priloženu dokumenatciju, neosporno je da je izabrani ponuđač Noing d.o.o. Tuzla pozitivno ocijenjen jer je ponuđena cijena u skladu sa datim kriterijem i ona ukupno iznosi 5.850,00 KM (slovima: pethiljadaosamstotinapedeset konvertibilnih maraka).

Iz navedenih razloga, primjenom člana člana 5. stav 2tačka b. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik Općine Sapna" Sapna broj 2/15), odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.       

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: