Izrada izmjene dijela Regulacionog plana Centar Doboj - revizija, blok 8

Datum objave: 04.09.2017. 10:46 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.09.2017.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

103-1-2-38-5-83/17


Broj obavještenja o nabavci 103-1-2-38-3-64/17

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB 4400016460004
Kontakt osoba Nada Katanić
Adresa Hilandarska 1
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 242-002
Faks (053) 236-194
Elektronska pošta javnenabavke@doboj.gov.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Doboj

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i
uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada izmjene dijela Regulacionog plana "Centar" Doboj - revizija, blok 8

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada izmjene dijela Regulacionog plana "Centar" Doboj - revizija, blok 8
(ugao ulica Jug Bogdana i Filipa Višnjića)
Područje obuhvata iznosi 0,5 ha

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71240000-2 Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

prema tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Doboj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

6 (šest) mjeseci od dana izbora nosioca izrade Plana

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Dobojinvest AD Doboj 4400023320005 Doboj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

1298,29

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

30.8.2017.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1298,29

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3820,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
103-1-2-38-5-83/17
PODIJELI: