Izrada kamionskih puteva: Spile-Igišta i Dragomilići - Mojkovići

Datum objave: 25.09.2019. 13:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.09.2019.


OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

18-1-3-28-5-35/19Broj obavještenja o nabavci 18-1-3-28-3-27/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP BOSANSKO PODRINJSKE ŠUME D.O.O. GORAŽDE
IDB/JIB 4245004890008
Kontakt osoba Kemal Sijerčić
Adresa Ibrahima Popovića 17
Poštanski broj 73000 Goražde (bhp sa)
Općina/Grad Goražde
Telefon (038) 221-040
Faks (038) 221-040
Elektronska pošta bpkshume@bih.net.ba
Internet adresa sumebpk.com.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Bosansko-podrinjski kanton

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada kamionskih puteva: Spile-Igišta i Dragomilići - Mojkovići

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada kamionskih puteva: Spile - Igišta, Dragomilići - Mojkovići

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233120-6 Građevinski radovi na cesti


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Spile - Igišta, Dragomilići - Mojkovići

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 OKAC DOO GORAZDE 4245036400002 Goražde Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

59859,20

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

59859,20

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

20.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

59859,20

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

59859,20

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
18-1-3-28-5-35/19
PODIJELI: