Izrada obodnog betonskog kanala uz saobraćajnicu Hrvati-Mačkovac, MZ Repnik

Datum objave: 24.09.2019. 10:42 / Izvor: Akta.ba, 12.09.2019.

Broj: 01-05-1279/19-4

Datum: 12.09.2019.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b. a u vezi sa članovima 70., članom 87. stav. 3. i članom 90. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj: 39/14] člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH, broj: 35/05 ) člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („ Službene novine FBiH" broj: 49/06) člana 42. Statuta Općine Banovići ( Službeni glasnik općine Banovići broj: 3/08), člana 5. stav 2. tačka b. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma br: 01-05-347/15 od 26.03.2015. godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku br: 01-05-1279/19-3 od 12.09.2019 godine u postupku javne nabavke „Izrada obodnog betonskog kanala uz saobraćajnicu Hrvati-Mačkovac, MZ Repnik" Općinski načelnik donosi:

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavke broj: 01-05-1279/19-3 od 12.09.2019 godine i Ugovor za javnu nabavku radova „Izrada obodnog betonskog kanala uz saobraćajnicu Hrvati-Mačkovac, MZ Repnik" dodjeljuje se ponuđaču „Tanović" d.o.o. Banovići, sa sjedištem u ulici Božićka Banovića br. 8, 75290 Banovići, ponuda broj: 30-2019-1 od 03.09.2019. godine, za ponuđenu cijenu od 5.890,67 KM bez obračunatog PDV-a kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Ova odluka će se dostaviti izabranom ponuđaču, zajedno sa obavjesti o rezultatima postupka. Rok mirovanja se neprimjenjuje, budući da je u postupku sudjelovao jedan ponuđač, čija je ponuda ujedno i odabrana, a sve u skladu sa članom 98. stav 2. tačka a. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj 39/14).

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na internet stranici www.opcina- banovici.com.ba istovremeno s upućivanjem svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne 

nabavke, u skladu sa članom 71. stav 6. Zakona o javnim nabavkama( „Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14).

 

Obrazloženje

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke radova broj: 01-05-1279/19 od 28.08.2019. godine donesenom od strane ovog organa pokrenut je postupak javne nabavke „Izrada obodnog betonskog kanala uz saobraćajnicu Hrvati-Mačkovac, MZ Repnik". Predmetna javna nabavka predviđena je Planom javnih nabavki općine Banovići za 2019. godinu, broj: 01-05-38/19 od 18.01.2019 godine, evidencijski broj: 125/19.

Javna nabavka radova sprovedena je direktnim sporazumom. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 5.900,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen sljedećim ponuđačima:

1.„Tanović" d.o.o. Banovići, sa sjedištem u ulici Božička Banovića broj 8, 75290 Banovići,

2.„MONT-FASADEN" d.o.o., sa sjedištem u ulici Božićka Banovića broj 8, 75290 Banovići.

3.„GPP Banovići" d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i usluge Banovići, sa sjedištem u ulici Božićka Banovića broj 8, 75290 Banovići.

Komisija za javne nabavke imenovana rješenjem broj: 01-05-59/19 od 22.01.2019. godine, ovom organu dostavila je dana 12.09.2019 godine, Zapisnik o ocjeni ponuda broj: 01-05-1279/19-2 od 11.09.2019.godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-05-1279/19-3 od 12.09.2019. godine u postupku javne nabavke. U postupku je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedna],

-da je blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponuda,

-da je 1 (jedna) ponuda ocijenjena kao prihvatljiva.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude, shodno kriterijima iz poziva za dostavu ponuda, tehničke specifikacije te u skladu sa principima i procedurom utvrđenima Zakonom o javnim nabavkama i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma.

Ugovorni organ je u postupku direktnog sporazuma odlučio istražiti tržište te zatražio pismeni prijedlog ponude od tri privredna subjekta.

Iz zapisnika o ocjeni ponuda proizilazi da je Komisija obzirom da u pismenom pozivu za dostavljanje ponuda nije predviđena obaveza pregovaranja kod izbora ponude na osnovu koje će biti dodijeljen ugovor, Komisija je u obzir uzela faktor cijene, odnosno kao kriterij za odabir Ponuđača, primjenila je kriterij najniže cijene.

Pri primjeni ovog kriterija posebno je razmatrala realnost i tržišnu osnovanost ponuđene cijene, te je konstatovala da ponuđena cijena izabranog Ponuđača predstavlja realnu tržišnu cijenu i da će se ovim izborom ostvariti najbolja razmjena vrjednosti za novac.

U postupku ocjene provedenog postupka, ovaj organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i Pozivom za dostavu ponude.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen primjenjujući kriterijum najniže cijene, koja je ponuđena u ukupnom iznosu od 5.890,67 KM bez PDV-a, dok ponuđači „MONT-FASADEN" d.o.o. i ,,GPP Banovići" d.o.o. nisu dostavili ponude.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b., a u vezi sa članom 87 stav 3. i 90. Zakona o javnim nabavkama i člana 5. stav 2. tačka b. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma ( Službeni glasnik BiH broj, 90/14), odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke dopušten je prigovor u roku 5 dana od dana prijema Odluke. Žalba se dostavlja u tri istovjetna primjerka u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Općina Banovići, ulica Alije Dostovića br. 1. 75290 Banovići.

 

DOSTAVITI:

lx Svim ponuđačima

koji su učeštvovali u postupku JN

lx U spis

lx a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: