Izrada projekata za rekonstrukciju i izgradnju stambenih jedinica u opštinama/gradovima Banja Luka, Brod, Derventa, Gradiška, Kotor Varoš, Novi Grad, Pelagićevo, Prijedor i Šipovo

Datum objave: 20.01.2016. 13:38 / Izvor: Akta.ba, 19.01.2016.

Broj: 18,04-360-254-2/15

Dan: 18.01.2016.godine

 

Na osnovu člana 82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (Službeni Glasnik RS br. 118/08,11/09,74/10,86/10 i 24/12), člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl.glasnik BiH br. 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka javne nabavke usluga - 01/15-RPP-OPEC LOT 1 broj 18.04-sl/15 od 13.01.2016. godine, ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske donosi:

 

R J E Š E NJ E

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

1.Najpovoljniji ponuđač za izradu projekata za rekonstrukciju i izgradnju stambenih jedinica u opštinama/gradovima Banja Luka (10 stambenih jedinica), Brod (1 stambena jedinica), Derventa (2 stambene jedinice), Doboj (3 stambene jedinice), Gradiška (4 stambene jedinice), Kotor Varoš (3 stambene jedinice), Novi Grad (1 stambena jedinica), Pelagićevo (1 stambena jedinica), Prijedor (2 stambene jedinice) i Šipovo (21 stambene jedinice)-01/l 5- RPP-OPEC-LOT 1 je ponuđač „Atelje" d.o.o. Laktaši sa cijenom u iznosu od 7.183,80 KM sa PDV-om.

2.Najpovoljnija ponuda ponuđača „Atelje" d.o.o. Laktaši je odabrana u postupku javne nabavke provedene putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, koji je objavljen na Portalu javnih nabavki (obavještenje o nabavci br. 1388-7-3-145-3-43/15 od 22.10.2015. godine), a u skladu sa članom 88. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH.

3.Odabrani ponuđač obavezan je u roku od 5 dana od prijema ovog Rješenja dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz člana 45. i 47. Zakona o javnim nabavkama BiH (originale ili ovjerene kopije), a u skladu sa podtačkom 2.1.1. (lična sposobnost) i 2.1.3. (ekonomska i finansijska sposobnost) tenderske dokumentacije

4.Ugovorni organ će po isteku roka od 15 dana od dana obavještenja učesnika o izboru najpovoljnije ponude, roka iz člana 98. Zakona o javnim nabavkama BiH i ispunjenja uslova iz tačke 3. ovog Rješenja, ponuđaču „Atelje" d.o.o. Laktaši dostaviti na potpis i zaključiti sa istim ugovor za izradu glavnih projekata za rekonstrukciju i izgradnju stambenih jedinica u opštinama/gradovima Banja Luka (10 stambenih jedinica), Brod (1 stambena jedinica), Derventa (2 stambene jedinice), Doboj (3 stambene jedinice), Gradiška (4 stambene jedinice), Kotor Varoš (3 stambene jedinice), Novi Grad (1 stambena jedinica), Pelagićevo (1 stambena jedinica), Prijedor (2 stambene jedinice) i Šipovo (21 stambene jedinice).

5.Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke usluga izrade glavnih projekata za rekonstrukciju i izgradnju stambenih jedinica u opštinama/gradovima Banja Luka (10 stambenih jedinica), Brod (1 stambena

jedinica), Derventa (2 stambene jedinice), Doboj (3 stambene jedinice), Gradiška (4 stambene jedinice), Kotor Varoš (3 stambene jedinice), Novi Grad (1 stambena jedinica), Pelagićevo (1 stambena jedinica), Prijedor (2 stambene jedinice) i Šipovo (21 stambene jedinice)- 01/15-RPP- OPEC-LOT 1, proveden je putem konkurentskog poziva za dostavljanje ponuda, koji je objavljen na Portalu javnih nabavki (obavještenje o nabavci br. 1388-7-3-145-3-43/15 od 22.10.2015. godine).

Postupak prikupljanja i javnog otvaranja ponuda, te analize i vrednovanja istih izvršila je Komisija za provođenje postupka javne nabavke usluga - 01/15-RPP-OPEC LOT 1.

U roku za dostavu ponuda pristigle su ponude ponuđača „Industroprojekt" a.d. Prijedor, „Atelje" d.o.o. Laktaši, JU"IUGERS" Banja Luka, Institut za građevinarstvo "IG" Banja Luka, ",Urbis centar" d.o.o.Banja Luka, ,,ARS Studio" d.o.o. Banja Luka i „Projekt" a.d. Banja Luka.

Analizom dostavljenih ponuda radi provjere ispunjenosti uslova utvrđenih tenderskom dokumentacijom, Komisija je konstatovala da predmet vrednovanja ne može biti ponuda ponuđača:

- „ARS Studio" d.o.o. Banja Luka, zbog nedostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova iz tačke 2. podtačka 2.4.1. tenderske dokumentacije koji se odnose na tehničku i profesionalnu sposobnost;

Nakon izvršenog vrednovanja prihvatljivih ponuda, shodno utvrđenom kriterijumu za dodjelu ugovora „najniža cijena", Komisija je aktom od 13.01.2016. godine utvrdila rang listu ponuda, po kojoj je prvoplasirana i najpovoljnija ponuda ponuđača „Atelje" d.o.o. Laktaši sa cijenom od 7.183,80 KM KM sa PDV-om, u potpunosti zadovoljila sve uslove zahtijevane tenderskom dokumentacijom predmetne javne nabavke, te je data preporuka da se navedeni ponuđač izabere za najpovoljnijeg i da se sa istim zaključi ugovor.

Cijeneći naprijed obrazloženo donesena je odluka kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba, najkasnije uroku od 5 (pet) dana od dana prijema istog. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi-Banja Luka putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom pošiljkom na adresu ugovornog organa.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: