Izrada projektno-tehničke dokumentacije rekonstrukcije i adaptacije bivše zgrade Općinskog načelnika u Srebreniku

Datum objave: 20.01.2016. 13:17 / Izvor: Akta.ba, 11.01.2016.

Broj: 07-5149/15

Datum, 04. 01. 2016. Godine

 

Na osnovu člana 89. stav (1) i 70. stav. (1) i (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH". broj: 39/14). Odluke o izvršenju budžeta općine Srebrenik, („Sužbeni glasnik općine Srebrenik". broj: 2/15) i čl. 38. i 118. Statuta općine Srebrenik („Službeni glasnik općine Srebrenik", broj: 1/08), Općinski načelnik, donosi:

 

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Najpovoljnija prihvatljiva ponuda za javnu nabavku Izrada projektno-tehničke dokumentacije rekonstrukcije i adaptacije bivše zgrade Općinskog načelnika u Srebreniku je ponuda dostavljena od ponuđača INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" Banja Luka u iznosu od 4.914,00 KM (sa PDV-om).

 

OBRAZLOŽENJE

Na osnovu Konkurentskog zahtjeva broj: 07-5149/15 od 14. 12. 2015. godine, objavljenom na Portalu javnih nabavki, obavještenje o nabavci br. 761-7-2-108-3-57/15 od 14. 12. 2015. godine, proveden je postupak prikupljanja ponuda za ugovaranje nabavke Izrada projektno-tehničke dokumentacije rekonstrukcije i adaptacije bivše zgrade Općinskog načelnika u Srebreniku.

Ponude po Konkurentskom zahtjevu za predmetnu nabavku su dostavili sljedeći ponuđači:

1. "NNM INŽENJERING" DOO Tuzla, u ukupnom iznosu od 5.800,00 KM (bez PDV-a),

2. ROADlNG', DOO Gračanica, u ukupnom iznosu od 5.390,00 KM (bez PDV-a),

3. INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" Banja Luka, u ukupnom iznosu od 4.200,00 KM (bez PDV-a), i

4. INSTITUT GIT DOO Tuzla, u ukupnom iznosu od 6.460,00 KM (bez PDV-a), i sa ponuđenim popustom u iznosu od 129,20 KM.

 

U prvom dijelu rada Komisije, konstatovano je da su, blagovremeno, pristigle četiri pravilno zatvorene ponude. Nakon toga, Komisija je iščitala ponuđene cijene i završila prvi dio svoga rada.

U drugom dijelu rada, Komisija je pristupila detaljnom pregledanju dostavljenih ponuda, u cilju utvrđivanja da li su dostavljeni svi traženi dokazi i da li isti ispunjavaju kvalifikacione uslove.

Pregledanjem ponuda Komisija je konstatovala da su sve ponude potpune, tj., da su dostavljeni svi dokazi za kvalifikaciju i isti zadovoljavaju zahtijevane uslove, te da su ponude prihvatljive za dalje razmatranje.

Komisija je ocijenila da ponuda dostavljena od ponuđača INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO UIG" Banja Luka ima najveći broj bodova, te je predložila Ugovornom organu da sa istim zaključi ugo\or za Izradu projektno-tehničke dokumentacije rekonstrukcije i adaptacije bivše zgrade Općinskog načelnika u Srebreniku u iznosu od 4.914,00 KM (sa PDV-om). a stoje i prihvaćeno. 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom

pošiljkom.

 

Žalba se podnosi u najmanje tri primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: