Izrada sinhronizovanog crtanog filma za djecu saobraćajno - obrazovnog karaktera

Datum objave: 19.01.2016. 10:54 / Izvor: Akta.ba, 15.01.2016.

Broj: 13/2/404-/15

Datum: 10.12.2015.godine

 

Na osnovu člana 8. stav 1, člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 39/14,), a na osnovu utvrđene preporuke od strane Komisije za provođenje postupka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku izrada sinhronizovanog crtanog filma za djecu saobraćajno - obrazovnog karaktera, direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja d o n o s i

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke usluge izrada sinhronizovanog crtanog filma za djecu saobraćajno - obrazovnog karaktera u ukupnoj vrijednosti od 3.000,00 KM bez PDV-a i dodjeljuje se ponuđaču „Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci"sa sjedištem u Banja Luci na osnovu ponude broj 07/15 od 03.12.2015. godine.

II        

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavit će se ponuđaču koji je učestvovao u postupkujavne nabavke.

III       

Ova odluka objavit će se na veb stranici: http://www.absrs.org/ istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. Stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Odlukom broj: 13/2/404-892/15 od 23.11.2015. godine odobrena je nabavka izrade sinhronizovanog crtanog filma za djecu saobraćajno - obrazovnog karaktera u skladu sa Aneksom II dio B. 

U zadanom roku pristigla je ponuda od ponuđača „Akademija umjetnosti Univerzitet u Banjoj Luci"iz Banja Luke, zaprimljena na protokolu Ugovornog organa pod brojem 13/2/404-946/15 dana 07.12.2015. godine. Komisija za javnu nabavku prispjelu ponudu je pregledala i evaluacijom pristigle ponude konstatovano je da je pristigla ponuda kvalifikovana i prihvatljiva, te na osnovu kriterija „ekonomski najpovoljnija ponuda" dala preporuku da se ugovor dodjeli „Akademija umjetnosti Univerzitet u Banjoj Luci" iz Banja Luke.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Svaki ponuđač koji ima legitimni interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH ili podzakonskih akata donesenih na osnovu njega ima pravo izjaviti žalbu na postupak. Žalba se izjavljuje u pisanoj formi Ugovornom organu u najmanje 3 (tri) primjerka u roku propisanom članom 101. Zakona o javnim nabavkama.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: