Izrada šumsko privredne osnove za šume u privatnoj svojini za opštinu Istočno Novo Sarajevo za period 01.01.2018. godine do 31.12.2027 godine

Datum objave: 31.07.2017. 10:57 / Izvor: Akta.ba, 27.07.2017.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA ISTOČIO NOVO SARAJEVO

NAČELNIK

 

Broj: 01/1-013-189/17

I. Sarajevo, 27.07.2017. godine

 

Na osnovu člana 8. stav (1), člana 64. (1) b), člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH", broj 39/14), člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. gl. RS", broj 97/16), člana 57. Statuta opštine Istočno Novo Sarajevo („Sl. novine grada I. Sarajevo", broj 13/14), a na preporuku Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti broj: 01/1-013-189/17 od 24.07.2017. godine, načelnik Opštine je donio:

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Ponuđaču „Šuma plan" DOO Balja Luka dodjeljuje se ugovor za javnu nabavku usluge „Izrada šumsko privredne osnove za šume u privatnoj svojini za opštinu Istočno Novo Sarajevo za period 01.01.2018. godine do 31.12.2027 godine", ponuda broj: 101-07/17 dostavljena dana 21.07.2017. godine, za ponuđenu cijenu od 14.046,57 KM bez PDV-a (16.434,49 KM sa PDV-om).

 

Obrazloženje

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-013-189-2/17 od 08.06.2017. godine, a u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B ZJN, pokrenut je postupak javne nabavke usluge „Izrada šumsko privredne osnove za šume u privatnoj svojini za opštinu Istočno Novo Sarajevo za period 01.01.2018. godine do 31.12.2027 godine", procijenjene vrijednosti 15.000,00 KM bez PDV-a.

Poziv za dostavljanje ponuda broj: 01/1-013-189-3/17 od 05.07.2017. godine, objavljen je na oglasnoj tabli i internet stranici opštine Istočno Novo Sarajevo www.opstinains.net te je upućen na tri adrese:

1. Mirković-Geoastor DOO Banja Luka,

2. Šuma plan DOO Balja Luka i

3. Elgrad DOO Teslić.

Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti dostavilo je dana 24.07.2017. godine Zapisnik o pregledu i opjeni ponuda broj: 01/1-013-189/17 od 24.07.2017. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-013-189/17 od 24.07.2017. godine.

Iz Zapisnika o pregledu i opjeni ponuda utvrđeno je, da je Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje i opjenu prispjele ponude, o čemu je sačinilo odgovarajuće zapisnike, u kojima je konstatovano sljedeće:

da je ukupan broj pristiglih ponuda 1;

da je blagovremeno zaprimljena 1 ponuda;

da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

da je ponuda ponuđača „Šuma plan" doo Banja Luka prihvatljiva za ugovorni organ.

Prijedlog Ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču u skladu sa članom 98. ZJN.

Ova Odluka objaviće se na internet stranici (http://www.opstinains.net) istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u ovom postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) ZJN. 

Za izvršenje ove Odluke zadužuju se i ovlašćuju Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti i Odjeljenje za budžet i fiiaisije u skladu sa svojim nadležnostima.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, pravilno i potpuno izvršilo ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijumom iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene irovedenog postupka, nisu nađene nepravilnosti niti propusti u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke.

Uzimajući u obzir naprijed navedeno u skladu sa članom 64. (1) b) ZJM, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14).

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: