Jednogodišnje produženje licence Checkpoint

Datum objave: 09.03.2021. 09:13 / Izvor: Akta.ba, 04.03.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA - FINANSIJA

POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

 

Broj: 13/06-3-11-30-335/21 S.M.

Sarajevo, 03.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona о Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15), člana 114. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05) i člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), direktor donosi

 

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Odobrava se izbor ,,QSS“ d.o.o. Sarajevo, kao najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge „Jednogodišnje produženje licence Checkpoint, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, po cijeni iz Obrasca za cijenu ponude-usluge u iznosu do 29.999,97 KM bez PDV-a.

Ponuda ponuđača ,,QSS“ d.o.o. Sarajevo, broj: 09/21 od 02.03.2021.godine proglašava se najpovoljnijom u skladu sa kriterijem za izbor najpovoljnije ponude - najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

 

S odabranim ponuđačem ,,QSS“ d.o.o. Sarajevo, Ul. Branilaca Sarajeva, broj 20, 71 000 Sarajevo, po konačnosti Odluke, zaključit će se Ugovor za 2021. godinu kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze, shodno potrebama i finansijskim mogućnostima Ugovornog organa.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, istovremeno s upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u predmetnom postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Obrazloženje

Odlukom direktora Porezne uprave Federacije BiH, broj: 13/06-3-11-30-335/2021 od 15.02.2021. godine pokrenut je postupak javne nabavke obnove licence Checkpoint za 2021. godinu na period od 1 (jedne) godine.

Procijenjena vrijednost predmetne nabavke usluge iznosi do 30.000,00 KM bez PDV-a.

Obavještenje o nabavci, broj: 1415-7-2-14-3-24/21 je objavljeno na portalu javnih nabavki 16.02.2021. godine.

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH, dana 16.02.2021.godine Ugovorni organ je uputio Poziv za dostavu ponuda na adrese 4 (četiri) potencijalna ponuđača, i to: QSS d.o.o. Sarajevo, “MIBO Komunikacije” d.o.o. Sarajevo, “KING ICT” d.o.o. Sarajevo i “Bosnien Business Systems” d.o.o. Sarajevo.

 

Prema Izvještaju o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača, tendersku dokumentaciju sa portala Agencije za javne nabavke ,,e-Nabavke“, od datuma objave 16.02.2021. godine, zaključno sa krajnjim datumom preuzimanja tenderske dokumentacije, je preuzelo 10 (deset) potencijalnih ponuđača.

Po navedenom Obavještenju o nabavci dostavljena je 1 (jedna) ponuda u određenom krajnjem roku i to ponuda ponuđača QSS d.o.o. Sarajevo, zaprimljena dana 02.03.2021 .godine u 14:10h

Komisija je blagovremeno i pravilno izvršila javno otvaranje ponude dana 03.03.2021. godine u 09:00h i sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda koji je odmah proslijeđen ponuđaču koji je učestvovao u predmetnom postupku javne nabavke.

Nakon javnog otvaranja ponude Komisija Ugovornog organa je pristupila pregledu i ocjeni ponude, te o tome sačinila odgovarajući zapisnik u kojem je utvrđeno sljedeće: da je blagovremeno pristigla 1 jedna) ponuda, i to ponuda ponuđača: QSS d.o.o. Sarajevo; da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda, da je zaprimljena ponuda ponuđača QSS d.o.o. Sarajevo prihvatljiva u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu i ispunjava postavljene zahtjeve Ugovornog organa iz tenderske dokumentacije.

 

Komisija je direktoru Ugovornog organa dostavila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i prijedlog o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetnom postupku javne nabavke, te dala preporuku da sa odabranim ponuđačem ,,QSS“ d.o.o. Sarajevo zaključi Ugovor za predmetni postupak javne nabavke, po ponuđenoj cijeni iz Obrasca za cijenu ponude-usluge u iznosu do 29.999,97 KM bez PDV-a, što je direktor i prihvatio.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je daje izabrani ponuđač ,,QSS“ d.o.o. Sarajevo kvalificiran i izabran primjenjujući kriterij „najniža cijena".

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. b) i 70. Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Na ovaj izbor imate pravo izjaviti žalbu ugovornom organu u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: