Kancelarijski materijal za potrebe Opštinske uprave opštine Novi Grad

Datum objave: 04.03.2021. 12:55 / Izvor: Akta.ba, 02.03.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA NOVI GRAD

NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj: 01-404-14/21

Datum: 02.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 8. stav (2) tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za javne nabavke („Službeni glasnik BiH" broj: 103/14), i člana 16. stav (1) Pravilnika o javnim nabavkama („Službeni glasnik opštine Novi Grad" broj 4/15, 16/16), na Preporuku Komisije za nabavku broj: 01-404-14/21 od 02.03.2021. godine, u postupku javne nabavke robe - kancelarijskog materijala za potrebe Opštinske uprave Opštine Novi Grad za period do 31.03.2021.godine, Načelnik opštine je donio:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za nabavku broj 01-404-14/21 od 02.03.2021. godine i Ugovor za javnu nabavku robe - kancelarijskog materijala za potrebe Opštinske uprave opštine Novi Grad za period 01.01.-31.03.2021. godine, dodjeljuje se ponuđaču - „Primaprom" d.o.o. Banja Luka, za ponuđenu cijenu do 1200,00 KM bez uračunatog PDV-a, kao najpovoljnijem ponuđaču.

 

Član 2.

Po okončanju roka za žalbu, ugovorni organ će sa izabranim ponuđačem zaključiti Ugovor kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezano za predmetnu nabavku shodno uslovima ugovornog organa navedenim u Tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupak ugovaranja.

 

Član 3.

Ova Odluka objaviće se na internet stranici Opštine Novi Grad (www.opstina-novigrad.com), istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav. (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-404- 14/21 od 15.02.2021. godine.

Javna nabavka je sprovedena putem konkurentskog zahtjeva. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 1.716,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1241-7-1-21-3-12/21, objavljeno je dana 15.02.2021. godine na Portalu javnih nabavki.

Komisija za nabavku, imenovana je Odlukom Načelnika broj: 01-404-14/21 od 22.02.2021. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Načelniku opštine Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01- 404-14/21 od 02.03.2021. godine i Izvještaj sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-404-14/21 od 02.03.2021. godine, u postupku javne nabavke robe - kancelarijskog materijala za potrebe Opštinske uprave opštine Novi Grad za period do 31.03.2021. godine.

U Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda je utvrđeno da je Komisija za nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

-da su u predmetnom postupku primljene 2 ponude,

-da su blagovremeno primljene 2 ponude,

-da nije bilo neblagovremeno primljenih ponuda,

-da su ponude ponuđača „Primaprom" d.o.o. Banja Luka i JP „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva" a.d, Istočno Novo Sarajevo kvalifikovane i privatljive, te da su dostavljeni svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način,

-Obzirom da je kod ovog postupka predviđena e-aukcija koja će se odvijati u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH" broj 66/16), ponude koje su prihvatljive unešene su u sistem ,,E-nabavke". E-aukcija zakazana dana 01.03.2021. godine sa početkom u 14:45 časova i predviđenim trajanjem 10 minuta, uspješno je završena u 14:55 h.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te pregled i ocjenu ponuda, u skladu sa kriterijumima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Načelnik Opštine nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za nabavku. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i Tenderskom dokumentacijom.

 

Naziv ponuđača:

 

Naziv ponuđača

„Primaprom" d.o.o. Banja Luka

1.

Sjedište i adresa

Vidovdanska bb 78000 Banja Luka

2.

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

1.200,00 KM

3.

Podaci o dijelu ugovora koji se daje u podugovor i podaci o podizvođaču, ako je primjenjivo

Ponuđač ne namjerava sklapati podugovor sa trećom stranom

 

Iz navedenih razloga, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi - Filijala Banja Luka, putem organa.            .

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: