Kancelarijski materijal

Datum objave: 04.03.2021. 10:02 / Izvor: Akta.ba, 04.03.2021.

REALIZACIJA UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA od 01.01. do 03.03.2021.god.
JPŠ "ŠUME PC" a.d. Sokolac, ŠG "Jahorina" Pale

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

r.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/dobavljačim a u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period....)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum

zaključenja

ugovora/okvi

rnog

sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirn og sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje)

1.

30192000-1

Kancelarijske

potrepštine

Konkurentski

postupak

3045-7-1-1-3-

2/20

Knjižara "Prva knjiga" s.p. Pale JIB:4507720980004  IB:507720980004

Vrijednost okv. spor.: 10 000 KM Vrijednost ugovora: 3100 KM

Trajanje ugovora:

1godina Rok plaćanja:

30 dana

1

2

3

 

 

1

2

3

 

 

27.04.2020.

Utrošena vrijednost: 3.100,00 KM

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: