Kancelarijski materijal

Datum objave: 04.03.2021. 15:30 / Izvor: Akta.ba, 01.03.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA KOTOR VAROŠ

NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj: 05/6-404-10/21

Datum: 01.03.2021 .godine

 

Na osnovu člana 70. stav (1 )Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH". broj; 39/14), a u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavlјanje ponuda za nabavku roba - nabavka kancelarijskog materijala, objavlјenog na Portalu javnih nabavki dana 02.02.2021. godine, broj obavještenja 992-7-1-5-3-8/21 donosim:

 

ODLUKU

o izboru najpovolјnijeg ponuđača

 

1.            Najpovolјniji ponuđač za nabavku kancelarijskog materijala, u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavlјanje ponuda, broj predmeta 05/6-404-24/20, je MASTERPRINT S.P. Banja Luka za ponuđenu dijenu od 8.639,85 KM bez PDV-a i ponuđenim rokom plaćanja od 60 (šezdeset) dana od dana ispostavlјanje fakture, kao najbolјe ocijenjenom ponuđaču.

 

2.            Ponuđač "MASTERPRINT"S.P. Banja Luka dužan je dostaviti ogovornom organu originale ili ovjerene kopije dokumenata iz člana 45. stav (2) tačka a) do d) Zakona o javnim nabavkama. Rok za dostavlјanje dokumenata je pet (5) dana, računajući od dana prijema ove odluke.

 

Obrazloženje

Dana 02.02.2021. godine, objavom na Portalu javnih nabavki, broj obavještenja o nabavci 992-7-1-5-3-8/21, u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavlјanje ponuda, pokrenut je postupak nabavke za nabavku kancelarijskog materijala. Istovremeno sa objavom obavještenja o nabavci, objavlјena je i tenderska dokumentadija na Portalu javnih nabavki a obavještenje o objavlјenom konkurentskom zahtjevu je dostavlјeno na adrese tri potencijalna ponuđača. Tendersku dokumentaciju preuzela su 22 (dvadesetdva) potencijalna ponuđača. Kriterij za dodjelu ugovora je "ekonomski najpovolјnija ponuda".

U predviđenom roku za dostavlјanje ponuda blagovremeno su zaprimlјene 4 (četiri) ponude. Nakon izvršene ocjene ponude, utvrđeno je da sve četiri ponuda i to: "PRIMAPROM" d.o.o. Banja Luka , TLAS SRPSKI TRGOVINјUA.D. Banja Luka, "DEFTER" d.o.o. Sarajevo i "MASTERPRINT" S.P. Banja Luka ispulјavaju uslove definisane konkurentskim zahtjevom.

U toku računske kontrole ponuda utvrđena je računska greške u ponudi ponuđača "DEFTER" d.o.o. Sarajevo te je od ponuđača zatražena saglasnost za ispravku računske greške.

Nakon što je ponuđač "DEFTER" d.o.o. Sarajevo u ostavlјenom roku dostavio saglasnost za ispravku računske greške, Komisija je izvršila ocjenu prihvatlјivih ponuda shodno utvrđenom kriteriju "ekonomski najpovolјnija ponuda" , a na osnovu podkriterija utvrđenih u obavještenju o nabavci i u tenderskoj dokumentaciji, kako slijedi:

 

Red broj ponude

Naziv ponuđača

Broj bodova za potkriterij cijena

Broj bodova za potkriterij rok plaćanja

Ukupan broj bodova

1.

"MASTERPRINT" S.P. Banja Luka

95

5

100

2.

"DEFTER" d.o.o. Sarajevo

83,11

5

88,11

3.

"PRIMAPROM" d.o.o. Banja Luka

82,05

5

87,05

4

'TLAS SRPSKI TRGOVINA" A.D. Banja Luka

82,04

5

87,04

 

 

Nakon ocjene Komisija za javne nabavke je sačinila konačnu rang listu prihvatlјivih ponuda - ponuđača:

1.            "MASTERPRINT" S.P. Banja Luka sa ukupno osvojenih 100,00 bodova

2.            "DEFTER" d.o.o. Sarajevo sa ukupno osvojenih 88,11 bodova

3.            "PRIMAPROM" d.o.o. Banja Luka sa ukupno osvojenih 87,05 bodova

4.            TJIAC SRPSKI TRGOVINA"A.D. Banja Luka sa ukupno osvojenih 87,04 bodova

 

Komisija za javne nabavke je nakon procesa ocjene ponude, dana 26.02.2021. godine dostavila načelniku Opštine izvještaj o radu sa preporukom za donošenje Odluke o izboru najpovolјijeg ponuđača "MASTERPRINT" S.P. Banja Luka.

Prijedlog komisije za dodjelu ugovora je kao u dispozitivu ove odluke, jer je imenovani ponuđač ponudio ekonomski najpovolјniju ponudu, ponuđač ispunjava i sve uslove definisane konkurentskim zahtjevom, kao i sve postavlјene kvalifikacione uslove.

Nakon razmatranja prijedloga Komisije ugarđeno je da su razlozi za izbor iajpovolјiijeg ponuđača opravdani, te je odlučeno kao u dispozitivu, u skladu sa članovima 65. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Ponuđač "MASTERPRINT" S.P. Banja Luka dužan dostaviti ogovornom organu originale ili ovjerene kopije dokumenata iz člana 45. stav (2) tačka a) do d) Zakona o javnim nabavkama a prema uslovima iz tenderske dokumentacije.

Rok za dostavlјanje dokumenata je pet dana, računajući od dana prijema ove odluke. Ukoliko u ostavlјenom roku ponuđači ne dostave originale ili ovjerene fotokopije traženih dokumenata ugovor će se dodijeliti drugoplasiranom ponuđaču.

Haovu odluku može seuložiti žalba, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke. Žalba se izjavlјuje Kanicelariji za razmatranje žalbi Frlijala Banja Luka, putem ugovornog organa, Naknada za pokretanje žalbenog postupka uplaćuje se u skladu sa Istrukcijom o načinu uplate, kontrole i povrata naknada, propisanih članom G08, Zakona o Javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH". broj 86/14), uz plaćanje administrativne takse.

 

Zdenko Sakan

Načelnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: