Kancelarijski materijal

Datum objave: 21.04.2021. 12:59 / Izvor: Akta.ba, 16.04.2021.

AKCIONARSKO DRUŠTVO

OLIMPIJSKI CENTAR "JAHORINA" PALE

 -UPRAVA-

 

Broj:2452-OC/21

Datum: 12.04.2021. godine

 

Ugovorni organ A.D. OC "Jahorina" Pale, na osiovu člana 70. stav. 1, 2. i 3. i člana 71. stav. 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH", broj: 39/14), člana 65. Stav 1., 2. i 3. Pravilnika o javmim nabavkama Drušva, broj: 650-OC/15 od 26.02.2015. godine i Zapisiika o radu Komisije za javnu nabavku robe kancelarijski materijal, broj: 2450-OC/21 od 12.04.2021. godine, Uprava Društva donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Ponuda ponuđača „PlanPlus" d.o.o. Zenica proglašava se prihvatlјivom, te se imenovanom ponuđaču dodjelјuje ugovor, za nabavku robe kancelarijski materijal za potrebe A.D. OC Jahorina" Pale.

Ugovorni organ će uz ovu odluku obavjestiti sve učesnike postupka nabavke o rezultatima aialize pristiglih ponuda u ovom postupku nabavke u skladu sa članom 71. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH i istu objaviti na interiet stranici Društva.

Po pravosnažnosti ove odluke, ugovorni opran će pozvati izabranog ponuđača radi zaklјučivanja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze za prsdmetnu nabavku na osnovu zahtjeva i uslova postavlјenih u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

 

Obrazloženje:

Pospupak je pokrenut objavom Obavještenja o nabavci na Portalu Agencije za javne nabavke, broj: 396-7-1-8-3-21/21 od 16.03.2021. godiie, putem Konkurentskog postupka. Procijenjena vrijednost javne nabavke robe kancelarijski materijal je do 11.810,00 KM bez PDV-a.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom o imenovanju Komisije za javnu nabavku robe kancelarijski materijal, broj: 1938-OC/21 od 16.03.2021. godine.

Zapisnikom o prijemu ponuda za nabavku, broj: 2371-OC/21 od 08.04.2021. godine, utvrđeno je da je u ostavlјenom roku ponude dostavila dva (2) ponuđača:

- „PlanPlus" d.o.o Zsnica dana 07.04.2021. godime u 10:00 časova, broj protokolaje 2361- OC/21.

- „R&S" d.o.o. Sarajevo dapa 08.04.2021. godine u 08.04.2021. godine, broj protokola je 2365-0C/21.

 

Otvaranje ponuda izvršeno je bez prisustva predstavnika ponuđača, a Zapisnik sa otvaranja poiuda za nabavku robe kaicelarijski materijal, broj: 2372-OC/21 od 08.04.2021. godine poslat je ponuđaču putsm elektronske pošte.

Uvidom u Zapisnik o prijemu ponuda, Zapisnik sa otvaranja ponuda, Komisija je izvršila uvid u ponudu ponuđača o čemu je sačinila zapisnik, u kojem je utvrđeno da su ponude dostavila dva ponuđača:

- „PlanPlus" d.o.o Zenica dana 07.04.2021. godine u 10:00 časova, broj protokola je 2361- OC/21 sa cijenom ponude 11.562,85 KM bez PDV-a.

- ,,R&S" d.o.o. Sarajevo dana 08.04.2021. godiie u 08.04.2021. godine, broj protokola je 2365-OC/21 sa cijenom poiude 9.988,56 KM bez PDV-a.

 

Nakon  izvršenog uvida u ponude ponuđača i Zapisnik Komisije utvrđeno je da ponude ponuđača „PlanPlus" d.o.o Zenica i „R&S" d.o.o. Sarajevo ispunjavaju uslove postavlјene tenderskom dokumentacijom, broj: 1939-OC/21 od 16.03.2021. godine.

Kriterijum za dodjelu ugovora je najniža cijena tehnički zadovolјavajuće ponude.

Podaci o primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg:

Ponuđač „PlanPlus" d.o.o Zenica dostavio je Potvrdu Privredne komore BiH kojom potvrđuje da ispunjava uslove za primjenu preferencijalnog trstmana domaćeg.

Pounuđač „R&S" d.o.o. Sarajevo nije dostavio Potvrdu da ispunjava uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.

 

Na osnovu člana 1. stav 1 tačka 3) Odluke o izmejnama i dopuiama Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg (Službeni glasnik BiH 54/19) Ugovorni organ je obavezan prilikom obračuna cijena ponuda u svrhu upoređivanja poiuda umanjiti cijene domaćih poiuda za preferencijalii faktor od 30% u postupcima javnih nabavki kod kojih je objavlјeno obavještenje o nabavci ili upućen poziv kandidatima/ponuđačima za postupke koji pemaju obavještenje o nabavci u 2020. i do 1.6.2021. godine.

 

Imajući u vidu da je pristigao dovolјan broj prihvatlјivih ponuda, a prema uslovima iz Tenderske dokumentacije, Komisija je, u skladu sa odredbama Praviliika o uslovima i načinu korišćenja e-aukcije (Službeni glasnik BiH 66/16), daia 12.04.2021. godine sa početkom u 09:30 časova pokreiula e-aukciju prema kriterijumu najniže cijene tehnički prihvatlјive ponude.

 

Nakon održane e-aukcije, koja je trajala 10 minuta, te shodno priloženom izvještaju (broj postupka: 396-7-1-8/21) lista prihvatlјivih i najbolјe rangiranih ponuda prema kriterijumu za izbor ponuda data je u nastavku:

 

Konačna rang lista ponuđača koji su učestvovali iia e-aukciji:

Rang lista ponuda

Naziv ponuđača

Ukupna cnjena ponude

1.

„PlanPlus" d.o.o Zennca

11.562,85 KM

2.

„R&S" d.o.o. Sarajevo

9.988,56 KM

 

Naziv ponuđača čija je ponuda nakon provedene e-aukcije i primjene preferencijalnog tretmana domaćeg, radi poređenja ponuda, ocijenjena kao najpovolјnija:

 

Naziv popuđača: „PlanPlus" d.o.o Zenica

Ukupna cijena bez PDV-a: 11.562,85 KM

 

Komisija daje preporuku Upravi da se ponuđaču „PlanPIus" d.o.o Zennca, sa cijenom ponude u iznosu od 11.562,85 KM, dodjeli ugovor za predmetnu nabavku.

 

Komisija za javnu nabavku, nakon ocjene pomuda, konstatuje da je najpovolјnija ponuda ponuđača „PlanPlus" d.o.o Zenica.

 

Komisija je dala preporuku Upravi da se ponuđaču „PlanPlus" d.o.o Zeiica, sa cijenom ponude u iznosu od 11.562,85 KM bez PDV-a dodjeli ugovor za predmetnu nabavku.

 

Uvidom u predmetnu dokumentaciju utvrđeno je da ponuđač „PlanPlus" d.o.o Zenica, nije dostavio dokaze iz člana 45. stav (1), tačke od a) do d) Zakona o javnim nabavkama, i iste je dužan dostaviti u roku od 7 dana od dana prijema ove Odluke.

 

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke možs se izjaviti žalba KRŽ putem Ugovornog organu u pisanoj formi u roku od 5 dana od dana prijema na adresu: A.D. OC "Jahorina" Pale, Jahorina bb, 71423 Jahorina.

Odluka kancelarijski materijal

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: