Kancelarijski materijal

Datum objave:06.05.2021. 09:08 / Izvor: Akta.ba, 24.03.2021.

Broj: 2121

Zenica, 24.03.2021 godine

 

Na osnovu člana 18 stav 1. i 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", br.39/14), člana 4. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Sl.giasnik BiH",br.90/14), te člana 6.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Kantonalnog zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu br.589/15 od 30.01.2015.godine, v.d. direktor d o n o s i

 

O D L U K U

 

o prihvatanju prijedloga cijene za nabavku kancelarijskog materijala putem direktnog sporazuma

 

Član 1.

Najpovoljniji ponuđač za nabavku kancelarijskog materijala je "Plan Plus" d.o.o. Zenica čiji prijedlog cijene iznosi 3.184,35 KM bez PDV-a.

 

Član 2.

Poziv za dostavu ponude putem direktnog sporazuma br. 1445/21 od 23.02 2021 godine upućen je na dvije adrese. Ponude su blagovremeno dostavila dva ponuđača:

1."Plan  Plus" do.o. Zenica

Dr Hasana Muminagiča, 72 000 Zenica - cijena ponude bez PDV-a iznosi 3.184,35 KM i

2.  "R&S" d.o.o Sarajevo Igmanska b b. 71 320 Vogošča

cijena ponude bez PDV-a iznosi 3.285,26 KM.

 

Komisija je konstatovala da su oba ponuđača dostavila dokumente koji su traženi tenderskom dokumentacijom br. 1445/21 od 23.02.2021 .godine.

Obzirom da je ponuđač "Plan Plus" d.o.o. Zenica ponudio nižu cijenu za navedenu nabavku u iznosu od 3.184,35 KM bez PDV-a, ocijenjeno je da je ova ponuda prihvatljiva i povoljna.

 

Član 3.

Ugovorni organ će sklopiti ugovor sa ponuđačem "Plan Plus" d.o.o. Zenica kao najpovoljnijim ponuđačem u skladu sa članom 7 stav 2 Pravilnika o postupku direktnog sporazuma.

 

Član 4.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da su ekonomski poslovi, pravilno i potpuno, dali ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz zahtjeva i poziva.

Naime, u postupku je ocijenjeno da su ekonomski poslovi u svemu pravilno postupili te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolji.

 

Član 5.

Protiv ove odluke, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ponuđači nemaju pravo žalbe.

 

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom, donošenja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: