Kancelarijski namještaj

Datum objave:24.02.2021. 13:53 / Izvor: Akta.ba, 04.11.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Finansijsko-informatička agencija

 

Broj: 07-11-19-1039-21/2020

Sarajevo, 21.05.2020. godine

 

Na osnovu člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), a po provedenom postupku javne nabavke - Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku roba - kancelarijskog namještaja, na preporuku Komisije za nabavku kancelarijskog namještaja, direktor Finansijsko-informatičke agencije donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I             

Ugovor o nabavci, isporuci i montaži kancelarijskog namještaja, za potrebe Finansijsko- informatičke agencije (u daljem tekstu: Agencija), prema uslovima iz ponude broj: 112/KH od 08.05.2020. godine, dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču u ovom postupku javne nabavke, koji ispunjava sve uslove iz tenderske dokumentacije, "Hafele BH" d.o.o. Gračanica, čija ukupna cijena ponude nakon provedene e-aukcije iznosi 16.680,00 KM bez PDV-a.

 

II            

U skladu sa članom 98. stav (5) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) (u daljem tekstu: Zakon), ugovorni organ zaključiti će Ugovor o nabavci, isporuci i montaži kancelarijskog namještaja sa odabranim ponuđačem iz tačke I ove Odluke u roku od deset dana od dana obavještavanja svih učesnika u postupku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Izabrani ponuđač je dužan dostaviti dokaze o kvalificiranosti u roku od pet dana od dana prijema obavještenja o rezultatima postupka nabavke. U slučaju da izabrani ponuđač propusti dostaviti dokaze o kvalificiranosti u navedenom roku ili dostavi neprihvatljive dokaze, Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača će biti poništena.

 

III          

U prilogu ove Odluke, ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, dostavlja se i Zapisnik o pregledu i ocjeni konačne ponude broj: 07-11-19-1039-20/2020 od 21.05.2020. godine, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona.

 

IV          

Zadužuje se Sektor za pravne i zajedničke poslove, da najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke i time ih obavijesti o rezultatima postupka.

 

V            

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Agencije: www.fia.ba, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

 

Obrazloženje

Postupak nabavke kancelarijskog namještaja pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 07-11-19-1039-1/2020 od 21.04.2020. godine. Javna nabavka provedena je putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 21.000,00 KM. Obavještenje o nabavci objavljeno je dana 29.04.2020. godine na Portalu javnih nabavki pod rednim brojem: 10700-7-1-63-3-11/20 . Tenderska dokumentacija za nabavku kancelarijskog namještaja je objavljena na Portalu javnih nabavki, s tim da je poslan i zahtjev za dostavljanje ponuda na adrese tri privredna subjekta i to:

-D&M d.o.o. Sarajevo

-R&S d.o.o. Sarajevo

-VIF Kancelarijski namještaj d.o.o.

Blagovremeno, u ostavljenom roku, ponudu su dostavili sljedeći ponuđači:

-"Hafele BH" d.o.o. Gračanica

-"GRADIZ" d.o.o. Sarajevo

Komisija za nabavku kancelarijskog namještaja (u daljem tekstu: Komisija), imenovana Rješenjem direktora broj: 07-11-19-1039-2/2020 od 21.04.2020. godine, izvršila je pregled i ocjenu pristiglih ponuda i utvrdila da su oba ponuđača dostavila prihvatljive ponude, jer ispunjavaju sve postavljene uvjete iz tenderske dokumentacije.

Nakon izvršenog pregleda i ocjene ponuda, te provedene e-aukcije, Komisija je dostavila direktoru Agencije Zapisnik o pregledu i ocjeni konačne ponude broj: 07-11-19-1039- 20/2020 od 21.05.2020. godine, sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Hafele BH" d.o.o. Gračanica.

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice daje Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, kao i ocjenu pristiglih ponuda shodno kriterijima iz tenderske dokumentacije, te da je izbor izvršen u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.

Direktor Agencije je prihvatio prijedlog Komisije i uzimajući u obzir naprijed navedeno odlučio kao u dispozitivu Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu, Agenciji, u roku od pet dana od dana prijema iste, u pisanoj formi direktno ili preporučenom pošiljkom, putem faksa broj: 033/255-206 ili e-maila: info@fia.ba .  

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: