Knjigovodstvene usluge

Datum objave: 14.01.2016. 12:16 / Izvor: Akta.ba, 13.01.2016.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA LAKTAŠI

JAVNA USTANOVA SPORTSKA DVORANA LAKTAŠI

 

Broj: 02-404-6/16

Datum: 12.01.2016. god.


Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službenn glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 38. Statuta Javne ustanove «Sportska dvorana»Laktaši, broj: 01-02-1/10 od 21.09.2010.godine, Odluke o izmjenama Statuta Javne ustanove «Sportska dvorana»Laktaši, broj: 01-023-61/11 od 28.12.2011. godine, Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove «Sportska dvorana»Laktaši, broj: 01-023-66/13 od 04.12.2013. godine u postupku javne nabavke "nabavka usluga knjigovodstva", vršilac dužnosti direktor-a Javne ustanove „Sportska dvorana"' Laktaši d o n o s i:


ODLUKU

O izboru najpovoljnijeg ponuđača


Član 1.

Prihvata se ponuda broj: 03-01/16 od 11.01.2016. godine za javnu nabavku "nabavka knjigovodstvenih usluga" i dodjeljuje se Ugovor ponuđaču JU "Centar za kulturu i obrazovanje" Laktaši, za ponuđenu cijenu od 2.808,00 KM, sa uračunatim PDV-om.

Član 2.

Prijedlog ugovora dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču JU Centar za kulturu i obrazovanje" Laktaši, u roku od 10 dana. od dana obavještavanja učesnika.

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se v.d.direktor .

Član 4.

Istovremeno, sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, ova odluka će se objaviti na veb-stranici www.laktasi.net, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

U skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama odluka o dodjeli ugovora se dostavlja ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


Obrazloženje

Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-404-6/16 od 04.01.2016. godine.

Javna nabavka je sprovedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om 2.808,00 KM

U postupku donošenja ove odluke, posebno je cijenjena činjenica da je v.d.direktor-a pravilno i potpuno dao ocjenu, prispjele ponude u skladu sa kriterijumima iz poziva za dostavljene ponude, te da je u potpunosti primjenjen Pravilnik o direktnom sporazumu broj: 01-404-3/15 od 05.01.2015. godine.
Naime, u postupku je ocjenjeno da je v.d.direktor u svemu pravilno postupio te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom. Izabrani ponuđač je jedini dostavio ponudu u direktnom sporazumu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: