Kolači

Datum objave: 09.03.2021. 08:15 / Izvor: Akta.ba, 17.02.2021.

Javno preduzeće za upravljanje,

preduzeće za upravljanje, zaštitu

i održavanje objekata

u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo

„LOKOM“ d.o.o. Sarajevo

 

Broj: 373/21

Datum: 17.02.2021.godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a), člana 70. stav (1) i (3) Zakona o javnim nabavkama "Službeni Glasnik BiH" br. 39/14), Statuta JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo br. 15/13, br. 47/14, br. 29/18) i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda br. 368/21 od 16.02.2021.godine u postupku javne nabavke i sukcesivne isporuke kolača za potrebe JP „LOKOM" d.o.o. Sarajevo, a na Preporuku Komisije za nabavku br. 369/21 od 16.02.2021.godine, Direktor donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke i sukcesivne isporuke kolača za potrebe

JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavku i Okvirni sporazum na period od 2 (dvije) godine u iznosu od 40.050,00KM bez PDV-a (slovima:četrdesethiljadapedeset 00/100KM), sa rokom isporuke: 1 (jedan) dan računajući od dana dostavljanja narudžbenice, te uslovima i načinu plaćanja: odgođeno, 60 (šezdeset) dana od dana prijema svake pojedinačne fakture, za svaku izvršenu isporuku, dodjeljuje se ponuđaču: OR „M&S-2“  VL. BIBER SAMIR, sa sjedištem u Hadžićima, ul. Miševići bb, koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu u postupku javne nabavke i sukcesivne isporuke kolača za potrebe JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo.

 

Član 2.

Prijedlog Okvirnog sporazuma dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču u roku od 10 (deset) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude. Okvirni sporazum zaključuje se na 2 (dvije) godine.

 

Član 3.

U prilogu ove Odluke ponuđačima koji su učestvovali u ovom postupku dostavlja se Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda br. 368/21 od 16.02.2021.godine i obavještenje o rezultatima postupka u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Služba za ekonomsko finansijske poslove, marketing i pravne poslove u Sektoru za zajedničke poslove.

 

Član 5.

Ova Odluka će se uputiti svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke i objavit će se na internet stranici ugovornog organa u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 39/14).

 

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo je pokrenulo postupak javne nabavke roba - nabavka i sukcesivna isporuka kolača za potrebe JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo, Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke br. 180/21 od 29.01.2021.godine. Predviđeno je zaključivanje okvirnog sporazuma sa jednim privrednim subjektom, na 2 (dvije) godine. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV- a iznosi 40.500,00KM. Javna nabavka provedena je putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

 

Obavještenje o nabavci objavljeno je na portalu javnih nabavki dana 01.02.2021.godine u 16:20 sati pod br. 269-7-1-23-3-6/21. Kriterij za dodjelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda, sa sljedećim podkriterijima:

 

1. Cijena                                 80%

2. Rok isporuke robe                10%

3. Uslovi i način plaćanja           10%

 

Ugovorni organ je u skladu sa članom 88. stav (1) Zakona o javnim nabavkama, uputio poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije sa Portala javnih nabavki na 3 (tri) adrese ponuđača. Za predmetnu nabavku, tekst tenderske dokumentacije konkurentskog zahjeva ponuđači su mogli preuzeti samo putem Portala javnih nabavki. Na osnovu obavještenja na Portalu javnih nabavki tendersku dokumentaciju sa portala E-nabavke je preuzelo 11 (jedanaest) ponuđača.

 

Komisija ugovornog organa je blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda dana 12.02.2021.godine u 10:30 sati u prostorijama JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo, ulica Halilovići br. 45, a što je konstatovano zapisnikom sa otvaranja ponuda br. 288/21 od 12.02.2021.godine. Zapisnik sa otvaranja ponuda po konkurentskom postupku br. 288/21 od 12.02.2021.godine je dostavljen učesnicima predmetnog postupka u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BIH“, br. 39/14) i podzakonskim aktima.

 

Komisija za javne nabavke je utvrdila da su do krajnjeg roka za dostavu ponuda blagovremeno pristigle 2 (dvije) ponude, koje su evidentirane kroz protokol preduzeća, numerisane i obilježene vremenom prispijeća, i to kako slijedi:

 

1. GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo, Olimpijska bb, 71000 Sarajevo, zaprimljena dana 11.02.2021.godine u 14:06 sati, pod brojem protokola 235/21,

 

2. OR „M&S-2“ VL. BIBER SAMIR, Miševići bb, 71240 Hadžići, zaprimljena dana 12.02.2021.godine u 09:03 sati, pod brojem protokola 237/21.

 

Sažetak ponuda primljenih u roku po kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda:

 

1. Ponuđač GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo

- Cijena: 71.385,00KM bez PDV-a,

- Rok isporuke: 1 (jedan) dan,

- Uslovi i način plaćanja: odgođeno, 60 (šezdeset) dana,

- Bez ponuđenog popusta.

 

2. Ponuđač OR „M&S-2“ VL. BIBER SAMIR

- Cijena: 40.050,00KM bez PDV-a,

- Rok isporuke: 1 (jedan) dan,

- Uslovi i način plaćanja: odgođeno, 60 (šezdeset) dana,

- Bez ponuđenog popusta.

 

Na zatvorenom sastanku održanom dana 16.02.2021.godine, Komisija je pristupila analizi dokumentacije priložene uz ponudu u smislu provjere njene potpunosti i ispravnosti u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. Izvršena je evaluacija ponuda u skladu sa procedurama i pravilima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima, te je utvrđeno sljedeće:

 

Ponuda ponuđača GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo je znatno veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

 

U Obrascu za cijenu ponude - robe, Aneks II tenderske dokumentacije utvrđeno je da je ponuđač ponudio ukupnu cijenu ponude bez PDV-a u iznosu od 71.385,00KM.

 

Planom javnih nabavki JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo, pod rednim brojem 24, predviđen je predmetni postupak za koji su planirana, predviđena i osigurana sredstva u iznosu do 40.500,00KM bez PDV- a. Također, Odlukom Ugovornog organa o pokretanju postupka javne nabavke br. 180/21 od 29.01.2021.godine u članu 2. je određen iznos nabavke do 40.500,00KM bez PDV-a za predmetni postupak. Tenderskom dokumentacijom za predmetni postupak javne nabavke, tačkom A. OPŠTI PODACI, stavka 5., Ugovorni organ je odredio procijenjenu vrijednost nabavke u iznosu od 40.500,00KM bez PDV-a, kao i tačkom II. 3.c. Obavještenja o nabavci br. 269-7-1-23-3-6/21, gdje je kao procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke naznačen iznos do 40.500,00KM bez PDV-

 

Ugovorni organ je za predmetnu javnu nabavku predvidio i osigurao sredstva u iznosu do 40.500,00KM bez PDV-a, a ponuđena cijena ponude ponuđača premašuje iznos za 30.885,00 KM bez PDV-a. Ugovorni organ ne raspolaže, niti ima osigurana sredstva preko navedenog iznosa procijenjene vrijednosti za predmetnu nabavku.

 

Članom 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, broj 39/14), propisano da je ugovorni organ obavezan poništiti postupak javne nabavke u slučaju da su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

 

Slijedom prethodno navedenog, kako cijena ponude ponuđača GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo iznosi 71.385,00KM bez PDV-a, odnosno veća je od osiguranih i planiranih sredstava za predmetnu nabavku, time ista za ovaj Ugovorni organ nije prihvatljiva.

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, ponuđač OR „M&S-2“ VL. BIBER SAMIR je dostavio ponudu koja ispunjava kvalifikacione uslove utvrđeno srazmjerno predmetu ove nabavke, ponuda je u okviru procijenjene vrijednosti predmetne nabavke, odnosno ponuda je prihvatljiva za ugovorni organ.

 

Nakon završene evaluacije, Komisija je sačinila rang listu prihvatljivih ponuda za konkurentski postupak javne nabavke i sukcesivne isporuke kolača za potrebe JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo, u skladu sa članom 64. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama - ekonomski najpovoljnija ponuda, sa sljedećim podkriterijima:

 

 

Rang

 

Naziv ponuđača

 

Ukupna cijena bez PDV-a

 

Ostvaren

broj bodova cijena

 

Rok isporuke

 

Ostvaren

broj bodova rok isporuke

 

Uslovi i način plaćanja

Ostvaren

broj bodova uslovi i način plaćanja

 

UKUPAN

BROJ BODOVA

 

1

 

OR „M&S-2“ VL. BIBER SAMIR

 

40.050,00 KM

 

80

 

1 (jedan) dan

 

10

odgođeno, 60

(šezdeset) dana

 

10

 

100

 

Shodno prijedlogu i preporuci Komisije za javne nabavke Okvirni sporazum za nabavku i sukcesivnu isporuku kolača za potrebe JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo, na period od 2 (dvije) godine u vrijednosti od 40.050/00KM bez PDV-a, (slovima:četrdesethiljadapedeset 00/100KM), sa rokom isporuke: 1 (jedan) dan računajući od dana dostavljanja narudžbenice, te uslovima i načinu plaćanja: odgođeno, 60 (šezdeset) dana od dana prijema svake pojedinačne fakture, za svaku izvršenu isporuku, dodjeljuje se ponuđaču: OR „M&S-2“ VL. BIBER SAMIR, sa sjedištem u Hadžićima, ul. Miševići bb, koji je u konkurentskom zahtjevu podnio ekonomski najpovoljniju ponudu.

 

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, kao i ocjenu prispjele ponude, u skladu sa uslovima i kriterijima iz tenderske dokumentacije, te da jc izbor izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

 

Slijedom prethodno navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:       

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema iste. 

 

Dostavljeno: 

1. Ponuđačima,

2. Službena stranica Preduzeća,

3. Komisiji za javne nabavke,

4. a/a.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: