Kolone 5 HPLC

Datum objave: 25.09.2019. 08:11 / Izvor: Akta.ba, 06.09.2019.

Broj: 11-16.6-3660-5-4/19

Datum: 06.09.2019. godine

 

Na temelju člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Sliižbeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14), u skladu s preporukom iz Zapisnika Komisije za javne nabavke broj: 11-16.6-3660-4/19 od 05.09.2019. godine u postupku javne nabavke robe za lot 4: Kolone 5 IIPLC, direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

1. Na osnovu preporuke iz zapisnika komisije broj: 11-16.6-3660-4/19 od 05.09.2019. godine donosi se odluka o izboru najpovoljnijeg ponudača za javnu nabavku robe za lot 4: Kolone 5 HPLC, i ugovor se dodjeljuje ponudaču ,,MPS Lab" doo Sarajevo, za ponudenu cijenu 10.127,00 KIVI bez PDV-a odnosno 11.848,59 KM s PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponudaču.

2. Prijedlog ugovora o nabavci usluga dostavit će se na potpis izabranom ponudaču, u roku od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponudači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude.

3. Za izvršenje ove odluke zadužuje se Sektor za pravne i opšte poslove i Sektor za finansijske poslove.

4. Ova odluka objavit će se na web-stranici wwvv.alinbih.gov.ba, istovremeno s upućivanjem ponudačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona ojavnim nabavkama.

5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponudačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama, zajedno sa zapisnikom o ocjeni ponuda u skladu sa članom 65. stav (2) Zakona o javnim nabavkania.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 1 1-16.6- 3660-1/19 od 19.07.2019. godine.

Obavještenje o nabavci broj: 5-1-1-124-3-44/19 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 25.07.2019. godine.

Tendersku dokumentaciju su s Portala javnih nabavki prcuzeli slijedeći pravni subjekti:

1 AMPLITUDO DOO 02907259

2 MEDIC BH D.O.O. 4202067720004 

3 EKAPIJA DOO 4950134590001

4 BBS EUROPE 4403188520008

5 ANALITIKA D.O.O. SARAJEVO 4200561260005

6 KEFO D.O.O. ISTOČNO SARAJEVO 4403208220006

7 LAB UNICA D.0.0 4201782720007

8 DOO EUROLAB 4400375860000

9 ERKONA 4200547780004

10 AB MEDIC D.0.0 4200121960005

11 E N A D.O.O. SARAJEVO 4200037070002

12 ALPHACHROM D.O.O. 4200953850005

13 SEMIKEM D.O.O. SARAJEVO 4200003250001

14 MIKRO+POLO D.O.O. 4201572320006

15 LAB D.O.O. 4201145090008

16 SINEKS LABORATORIJA D.O.O. BANJA LUKA 4400833670002

17 ĐAKOVIĆ DOO 4403688920002

18 APICAL DOO 4201024380009

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: I 1-16.6-3660-2/19 od 19.07.2019. godine.

Komisija zajavnu nabavku u ovom postupku je dana 15.08.2019. godine izvršila javno otvaranje ponuda za ovaj postupak te izvršila ocjenu istih kako bi utvrdila ispunjavanje uslova za zakazivanje e-aukcije

U postupku je utvrdeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i izvršila ocjenu prispjelih ponuda za ovaj lot, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojimaje utvrdeno sljedeće:

• da je ukupan broj pristiglih ponuda jedna

• da je blagovremeno zaprimljena ponuda tehnički prihvatljiva.

R.br.

PONUDAČ

Cijena na (javnom)

otvaranju bez PDV-a (KM)

Ukupna cijena na (javnom) otvaranju sa PDV-om (KM)

1.

,.MPS Lab"doo Sarajevo

10.127,00

11.848,59

 

 

Iz prethodno navedenog evidentno je da je samo jedati ponudač dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu, a što je primjenom člana 3. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (..Službeni glasnik BiH" broj 66/16) osnov za okončanje postupka primjenom člana 69. Zakona o javnim nabavkama.

Pri donošenju ove odluke. posebno su cijenjene činjenice da je Komisija za javne nabavke, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponudača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz tenderske dokumentacije. Ponuda je ocjenjena prihvatljivom u smislu cijene imajući u vidu da se tražene usluge odnosno neophodni minimum zahtjeva uklapa u iznos predviđenih sredstava za ovu nabavku.

Izabrani ponudač ,.MPS Lab" doo Sarajevo je izabran primjenom kriterija najniže cijene (tehnički zadovoljavajuće ponude), koja je ponuđena u iznosu od 10.127.00 KM bez PDV-a, odnosno 11.848,59 KM sa PDV-om. kako slijedi:

 

RANG-LISTA OCIJENJENIH PONUDA

R.br.

PONUĐAČ

Konačna cijena bez PDV-a (KM)

Konačna cijena sa PDV-om (KM)

Broj bodova

1.

,,MPS Lab" doo Sarajevo

10.127,00

11.848,59

100,00

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, Veljka Mladenovića bb, 78000 Banja Luka. najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

 

PO OVLAŠTENJU DIREKTORA

Pomoćnik direktora za pravne i opšte poslove

Mladen Čančarević, dipl.pravnik

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: