Kompresori 250 kW

Datum objave: 08.09.2017. 15:26 / Izvor: Akta.ba, 30.08.2017.

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske"

Matično preduzeće a.d.Trebinje

Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik

 

Broj: 18065/17

Dana, 30.08.2017. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 2, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj 39/14.), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH" broj: 103/14), a na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 17603/17 od 23.08.2017. godine u postupku javne nabavke „Nabavka kompresora 250 KW" - putem otvorenog postupka - interni broj 96/17, Uprava preduzeća donijela je:

 

ODLU KU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke „Nabavka kompresora 250 KW" - putem otvorenog

postupka - interni broj 96/17.

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 17603/17 od 23.08.2017. godine, te se Ugovor o javnoj nabavci, u predmetu: „Nabavka kompresora 250 KW"- putem otvorenog postupka - interni broj 96/17, dodjeljuje ponuđaču: „Timko" d.o.o. Brčko na iznos od 188.550,00 KM bez PDV-a, kao jedinom ponuđaču koji je dostavio prihvatljivu ponudu.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 10 dana, računajući od dana kada je ponuđač obaviješten o izboru.

 

Član 3.

U slučaju ulaganja žalbe na ovu Odluku, postupak će se obustaviti u skladu sa članom 101. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na WEB stranici Ugovornog organa: www.riteugljevik.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Pravna i Komercijalna služba Preduzeća.

 

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Posebne Odluke Uprave Preduzeća broj: 6198/17 od 23.03.2017. godine, Posebne odluke Nadzornog odbora Preduzeća broj: 7675/17 od 21.04.2017. godine i Odluke o davanju saglasnosti MH „Elektroprivreda RS" Trebinje a.d. broj: N0-02-230-41/17 od 15.05.2017. godine kojom je pokrenut postupak javne nabavke „Nabavka kompresora 250 KW."

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 200.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1276-1-1-505-3-351/17 od 25.07.2017. godine, sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u ,,SI. glasniku BiH" broj: 56/17 od 04.08.2017. godine.

Komisija ZČI javne nabavke imenovana je Rješenjem broj: 17303/17 od 21.08.2017. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 23.08.2017. godine Izvještaj o radu sa preporukom za dodjelu ugovora broj: 17603/17 od 23.08.2017. godine, u postupku javne nabavke „Nabavka kompresora 250 KW" - putem otvorenog postupka - interni broj 96/17.

U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude

i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

 

Do zakazanog roka za prijem ponuda (do 21.08.2017. godine do 10°°) na Protokol Preduzeća je zaprimljena ponuda, i to:

Naziv/ime ponuđača

Blagovremene ponude/datum i vrijeme Prijema

Ponuđena cijena u KM bez PDV-a

1.

„Timko" d.o.o. Brčko

17362/17 21.08.17. u 0950

188.550,00 KM Rok isporuke: 100 dana Garantni rok: 72 mjeseca

 

 

Krajnji rok za prijem ponuda bio je: 21.08.2017. godine do 10°° časova

(Prilog: Zapisnik sa otvaranja ponuda broj: 17402/17 od 21.08.2017. godine)

 

Prilikom otvaranja ponuda, Komisija za nabavke je pročitala naziv ponuđača, ukupno ponuđenu cijenu i eventualne popuste.

 

OCJENA PONUDA

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije preclsjednik, a ujedno člari Komisije pravne struke g-đa Jasmina Životić je utvrdila da je imenovani ponuđač zadovoljio minimum kvalifikacionih uslova zahtjevanih tačkom 4.2 predmetne tenderske dokumentacije (u skladu sa članom 45. ZJN BiH), tačkom 4.5 (u skladu sa članom 46. ZJN BiH) predmetne tenderske dokumentacije odnosno da je ponuđač dostavio dokaze zahtjevane tačkama 4.3. i 4.6. predmetne tenderske dokumentacije kao i sve formalno-pravne uslove odnosno zahtjeve Ugovornog organa

 

G-đa Dragana Trakilović u svojstvu člana Komisije ekonomske struke je utvrdila da je ponuđač zadovoljio minimum kvalifikacionih uslova zahtjevanih tačkom 4.7 predmetne tenderske dokumentacije (u skladu sa članom 47. ZJN BiH), odnosno da je dostaviljen dokaz zahtjevan tačkom 4.8. predmetne tenderske dokumentacije.

G-din Mika Simeunović u svojstvu tehničkog člana komisije utvrdio je da je ponuđač zadovoljio sve kvalifikacione uslove tačke 4.9 pod a), b) i c) tenderskog dokumenta, te dostavio sve dokaze u skladu sa tačkom 4.10 pod a), b) i c) tenderskog dokumenta. Nadalje, imenovani ponuđač je po ocjeni tehničkog člana komisije dostavio tehnički prihvatljivu ponudu.

 

 

PONUDE KOJE SU ISPUNILE SVETEHNIČKE, FdRMALNO-PRAVNE"ŽAHTJEVE I MINIMUM KVALIFIKACIONIH USLOVA

1. „Timko" d.o.o. Brčko

U skladu sa članom 64. Zakona o javnim nabavkama, na osnovu kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude, Komisija konstatuje, da je dostavljena ponuda ponucfača „Timko" d.o.o. Brčko ispunila minimum kvalifikacionih uslova, kao i sve tehničke i formalno - pravne zahtjeve ugovornog organa.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. ZJN BiH, te člana 57. Statuta MH ,,ERS" MP a.d Trebinje - ZP „RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odiuke.

 

POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se predati žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se predaje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Mješoviti Holding ,,ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik, Ugljevik bb, 76330 Ugljevik. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

lzv.dir.za posl.proiz.el.ener. i razvoja Termoelektrane Izvršni direktorza posl.proiz.i razvoja Rudnika Izvršni direktorza opšte i pravne poslove Izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove Izvršni direktorza korporativne poslove

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: