Konačna lista dobitnika sredstava po Javnom pozivu za finansiranje/sufinansiranje projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu, sa pozicije Kabineta premijera Kantona Sarajevo

Datum objave: 04.10.2021. 15:13 / Izvor: Akta.ba, 01.10.2021.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Kabinet premijera

 

Broj: 02/01-45-29222-8/21

Sarajevo, 01.10.2021. godine

 

Na osnovu člana 6. stav (2) i (3) Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koji se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj: 33/11, 3/12 - Ispravka, 37/13, 16/14, 6/17, 43/20, 20/21 i 28/21) i člana 2. Uredbe o obrazovanju Kabineta premijera Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj 5/06 i 51/19), a u vezi sa Javnim pozivom za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama i udruženjima za finansiranje/sufinansiranje projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu, sa pozicije Kabineta premijera Kantona Sarajevo, broj: 02/01-45-29222-1/21 od 06.08.2021. godine, šefica Kabineta premijera Kantona Sarajevo donosi

 

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU KONAČNE LISTE DOBITNIKA SREDSTAVA

 po Javnom pozivu za finansiranje/sufinansiranje projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu, sa pozicije Kabineta premijera Kantona Sarajevo

 

I

Ovom odlukom utvrđuje se lista dobitnika sredstava po Javnom pozivu za finansiranje/sufinansiranje projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu, sa pozicije Kabineta premijera Kantona Sarajevo.

 

Dobitnici, kao i iznosi sredstava koji se dodjeljuju po Javnom pozivu, utvrđeni su temeljem Izvještaja (broj 02/01-45-29222-7/21 od 27.09.2021. godine) Komisije za provođenje javnog poziva, koja je razmotrila i ocijenila sve pristigle prijave koje su ispunile formalno-pravne uslove, a u skladu sa Preliminarnom listom prijava po Javnom pozivu za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama i udruženjima za finansiranje/sufinansiranje projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu, sa pozicije Kabineta premijera Kantona Sarajevo broj 02/01-45-29222-5/21 od 13.09.2021. godine. 

 

II

Utvrđuju se sljedeći dobitnici sredstava po Javnom pozivu iz tačke I:

R/b

Naziv udruženja

Iznos dodijeljenih sredstava

1.

Udruženje žena ''Procvat Podrinja''

5.475,60 KM

2.

Udruženje žena Podrinja

8.400,00 KM

3.

Udruženje žena ''JADAR''

11.159,10 KM

4.

Udruženje za pomoć i edukaciju ''OBRADUJ NEKOGA''

26.760,00 KM

5.

Udruženje ''Humanitarna organizacija međunarodni forum solidarnosti - Emmaus''

24.769,02 KM

6.

Fudbalski klub ''GUBER''

7.882,00 KM

7.

Kulturno umjetničko društvo ''VASO JOVANOVIĆ''

7.200,00 KM

8.

Udruženje ''Svitanje''

1.500,00 KM

9.

Udruženje roditelja hendikepirane djece i omladine ''Leptir''

3.240,00 KM

10.

Udruženje žena povratnika ''Podrinjka''

15.114,28 KM

11.

Udruženje porodica i prijatelja nestalih Bošnjaka ''Naše sjećanje''

3.500,00 KM

 

III           

Premijer Kantona Sarajevo će, temeljem odredbi člana 2. Uredbe o obrazovanju Kabineta premijera Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'' broj 5/06 i 51/19), sa udruženjima iz tačke II Odluke zaključiti ugovore kojima će se regulisati međusobna prava i obaveze.

 

IV          

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Vlade Kantona Sarajevo.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Sarajevu u roku od 30 dana od dana donošenja ove odluke.

 

ŠEFICA KABINETA

 Sanja Škuletić-Malagić s.r.

 

 

odluka_o_dodjeli_sredstava_kabinet.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
lista.pdf
PODIJELI: