Konsultantske usluge - utvrđivanje i upravljanje rizicima

Datum objave: 17.09.2019. 08:20 / Izvor: Akta.ba, 02.09.2019.

REPUBLIКA SRPSКA

OPŠTINA LAКTAŠI

Načelnik

 

Broj: 08-404-102/19

Datum: 02.09.2019. god.

 

Na osnovu člana 8. stav 1., člana 70. stav l.,3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ('Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 člana 82. Zakona o lokalnoj samoupravi ( Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16 i 36/19), na Preporuku Кomisije za javnu nabavku broj: 08-404-102/19 od 02.09.2019. godine u postupku javne nabavke konsultantske usluge "Utvrđivanje i upravljanje rizicima", Načelnik opštine je donio:

 

ODLUКU

O izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Preporuka Кomisije za javnu nabavku broj: 08-404-102/2019 od 02.09.2019. godine za javnu nabavku konsultantske usluge "Utvrđivanje i upravljanje rizicima" i Ugovor se dodjeljuje ponuđaču "SEVOI GRUPA" d.o.o. Banja Luka, za ponuđanu cijenu od 5.850,00 КM, sa uračunatim PDV-om.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču "SEVOI GRUPA" d.o.o. Banja Luka.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuju se i ovlašćuju Odjeljenje za finansije opštine Laktaši.

 

Član 4.

Istovremeno, sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, ova odluka će se objaviti na veb-stranici www.laktsi.net. u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

U skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama odluka o dodjeli ugovora se dostavlja ponuđaču koji je učesgvovao u postupku javne nabavke.

 

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke oroj: 08-404-102/19 od 05.08.2019. godine za nabavku konsultantske usluge "Utvrđivanje i upravljanje rizicima".

Javna nabavka je provedena no pravilima koja propisuju provođenje nabake za usluge iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama.

Procjenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om je 5.850,00 КM. Obavještenje o nabavci broj: 06-404-102/19 objavljeno je 15.08.2019. godine na veb stranici Opštine JTaktaši www.laktasi.net.

Кomisija za nabavku imenovana je Rješenjem Načelnik opštine broj: 08-404- 102/19 od 02.09.2019. godine.

Кomisija za javnu nabavku dostavilaje dana 02.09.2019. godine Izvještaj o radu, zapisnik o ocjeni ponuda i preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke za konsultantske usluge "Utvrđivanje i upravljanje rizicima".

U postupku no izvještaju o radu je utvrđeno da je Кomisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu istih o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1,

- da je blagovremeno zaprimljena 1 ponud1,

- da je ponuda ponuđača "Sevoi grupa" d.o.o. Banja prihvatljiva.

U postupku donošenja ove odluke posebno je cjenjene činjenice daje Кomisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te opjenu prispjelih ponuda, shodno javnom pozivu.

U postupku ocjene provedenog postupka, Načelnik opštine nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Кomisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocjenjeno da je komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj :39/14) i tenderskom dokumentacijom.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, od strane prihvatljive ponude utvrđene je ukupan broj osvojenih bodova, na osnovu popuđene cijene a što je vidljivo u sljedećoj tabeli:

 

Red.

Ponuđač

Ponuđena cijena

Ukupan broj osvojenih bodova

1.

"SEVOI GRUPA" d.o.o. Banja Luka

5.850,00 KM

100

 

 

POUКA O PRAVNOM LIJEКU

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama ili podzakonskih akata donesenih na osnovu njega, ima pravo izjaviti žalbu na postupak u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

 

Dostavljeno:

1.         "SEVOI GRUPA" d.o.o. Banja Luka,

2.         Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove

3.         Arhivi.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: