Koverte za potrebe Službe Hibridna pošta

Datum objave: 18.03.2021. 09:53 / Izvor: Akta.ba, 16.03.2021.

"JP ВН POSTA" d.o o. Sarojevo

GENERALNA DIREKCIJA

 

Вгој: U.D.-01-04-4425/21

Sarajevo, 16.03.2021.godine

 

Na osnovu člana 32 i 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama, člana 45. Statuta „ЈР BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, i člana 14. stav (2) Pravilnika o javnim nabavkama "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo.Pravilnika o usiovrma i načinu korištenja E-aukcije („Službeni Glasnik 66/16) te prijedloga - preporuke Komisije za nabavku robe koverata za potrebe službe Hibridna pošta broj: 07.4-11-9- 8331-65/20 od 11.03.2021.godine, Uprava Društva na svojoj 57. elektronskoj sjednici održanoi 16.03.2021. godine, donosi:

 

O D L U K U

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

I

U postupku javne nabavke robe koverata za potrebe službe Hibridna pošta, ovom odlukom se vrši izbor najpovoljnijeg ponuđača i dodjeljuje se okvirni sporazum na period do dvije godine ponuđaču Crobox doo Sarajevo sa vrijednošču sporazuma u iznosu do 780.400,00 KM bez PDV- a, odnosno ukupnu vrijednost okvirnog sporazuma do 913.068,00 KM sa uračunatim PDV-om

II

Izabrani ponudač je dužan u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke dostaviti dokaze predviđene članom 45. Zakona o javnim nabavkama u formi i sadržaju kako je to zahtijevano u tenderskoj dokumentaciji ovog postupka nabavke. Dokazi moraju biti fizički dostavljeni na Protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru, u radnom vremenu ugovornog organa (do 16:00 sati), te za ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslani. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

lil

Po okončanju roka za žalbu odnosno po pravosnažnosti ove odluke, ugovorni organ če pozvati izabranog ponuđača, radi zaključenja okvirnog sporazuma kojim če se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku, u skladu sa zahtjevima - uslovima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim proptsima koji regulišu postupke ugovaranja.

OBRAZLOŽENJE:

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke koverata za potrebe službe Hibridna pošta broj: U.D.-01-04-8558/20 od 30.06.2020. godine, Odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka nabavke br. UD.01.04.-14165/20 od 02.11,2020.godine kojom se odobrava nabavka robe koverata za potrebe službe Hibridna pošta u iznosu do 790.000,00 KM bez uračunatog PDV-a, putem otvorenog postupka sa predviđenim zaključenjem okvirnog sporazuma na period do dvije godine sa jednim ponuđačem, i rješenja Generalnog direktora o imenovanju Komisije za provođenje predmetnog postupka broj: 01-11-9-8331-2/20 od 01.07.2020.godine Odluke o djehmičnom usvajanju žalbe br. 01-11-9-8331-59/60 od 07.01.2021.godine kojom se poništava Odiuka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj U.D.01.04-16668/20 od 23.12.2020.godine i postupak vraća Komisiji na ponovno odlučivanje u dijelu analize osporavane potvrde u ponudi ponuđača Birotehnik komerce doo Sarajevo i zaključaka URŽ-a br JN2-03-07-1-167-6/21 od 28.01.2021.godine i JN2-030-7-1-150-7/21 od 25.02.2021.godine kojim su žalbe ponuđača CROBOX doo Sarajevo i EXCLUSIVE doo Zenica izjavljene na Odluku o djelimičnom usvajanju zalbe br. 01-11-9-8331-59/60 od 07.01.2021.godine odbijene kao neuredne. Komisija konstatuie sljedeće:

  • da je u postupku nabavke koverata za potrebe službe Hibridna pošta br. 07.4-11-9-8331-43/20 (br.obavještenja o nabavci 238-1-1-580-3-186/20 od 04.11.2020.godine) ponuđač Birotehnik komerc doo Sarajevo dana 25.01.2021 .godine dostavio Ugovornom organu dopis br. 570/21 kojim je povukao svoju ponudu br.186/20 od 01.12.2020.godine koju je dostavio u predmetu nabavke koverata za potrebe službe Hibridna pošta br. 07.4-11-9-8331-43/20.

Takoder, Komisija je aktom br. 07.4-11-9-8331-61/20 od 24.02.2021. godine svim ponuđačima uputila zahtjev za produženje opcije ponude i garancije za ozbiljnost ponude јег ie opciia ponude isticaia 01.03.2021.godine

Međutim, Komisija konstatuje da su do roka za dostavljanje traženog produženja opcije ponude i garancije za ozbiljnost ponude {do 02.03. do 16:00h) naznačenog u aktu br. br. 07.4-11-9-8331- 61/20 od 24.02.2021. godine urednu dokumentaciju dostavili ponuđači Crobox doo Sarajevo, Konzorcij Commerce Engineering doo Mostar i Pepi - Karttis doo Mostar i Exciusive d.o.o. Zenica! dok grupa ponuđača Primaprom d.o.o. Banja Luka i Sagittarius d.o.o. Subotica i ponuđač Birotehnik komerc doo Sarajevo u ostavljenom roku (do 02.03. do 16:00h) nisu dostavili izjavu za produženje opcije ponude kao ni garanciju za ozbiljnost ponude sa produženim periodom važenja Obzirom na činjenično stanje, ponude grupe ponuđača Pnmaprom d.o.o. Banja Luka i Sagittarius d.o.o. Subotica i ponuđača Birotehnik komerc doo Sarajevo neće biti predmetom razmatranja u daljem toku postupka, u sve u skladu sa članom 60. stav 3) Zakona te shodno tome Komisija konstatuje sljedeće:

-              ponuda grupe ponuđača Primaprom d.o.o. Banja Luka i Sagittarius d.o.o. Subotica u ukupnom iznosu od 789.160,00 KM bez PDV-a neće biti predmetom razmatranja u daljem toku postupka, u sve u skladu sa članom 60. stav 3) Zakona te je kao takva neprihvatljiva za ugovorni organ.

-              ponuda ponuđača Birotehnik komerce doo Sarajevo u ukupnom iznosu od 788.510,00 KM bez PDV-a neće biti predmetom razmatranja u daljem toku postupka, u sve u skladu sa članom 60. stav 3) Zakona te je kao takva neprihvatljiva za ugovorni organ.

-              Ponuda konzorcija Commerce Engineering doo Mostar i Pepi - Karttis doo Mostar u ukupnom iznosu od 789.382,39 KM bez PDV-a ispunjava sve uslove tenderske dokumentacije te je, nakon što je 10.12,2020.godine izvršena provjera tehničke i profesionalne sposobnosti u skladu sa uslovima propisanim propozicijama za provjeru tehničke i profesionalne sposobnosti, a o čemu je sastavljen i potpisan zapisnik br. 1 i br. 2, ocjenjena kao formalno-Dfavno, ekonomski i tehnićki prihvatljiva.

-              Ponuda ponuđača Crobox doo Sarajevo u ukupnom iznosu od 788.400,00 KM bez PDV-a ispunjava sve uslove tenderske dokumentacije te je, nakon što je 10.12.2020.godine izvršena provjera tehničke i profesionalne sposobnosti u skladu sa uslovima propisanim propozicijama za provjeru tehničke i profesionalne sposobnosti, a o čemu je sastavljen i potpisan zapisnik br. 1 i br. 2, ocieniena kao formalno-pravno. ekonomski i tehnički prihvatljiva.

-              Ponuda ponuđača Exclusive doo Zenica u ukupnom iznosu od 789.000,00 KM bez

PDV-a ispunjava sve uslove tenderske dokumentacije te je, nakon što je 10,12.2020.godine izvršena provjera tehničke i profesionalne sposobnosti u skladu sa uslovima propisanim propozicijama za provjeru tehničke i profesionalne sposobnosti, a o čemu je sastavljen i potpisan zapisnik br. 1 i br, 2, ocieniena kao formalno-pravnn, ekonomski i tehnički prihvatijiva.

 

Cijeneći činjenično stanje, Komisija Konstatuje da su za javnu nabavku koverata za potrebe siužbe Hibridna pošta, pristigle ukupno 3 (tri) prihvatljive ponude za Ugovorni organ. Obzirom da je postupak vraćen na ponovno odlučivanje te da je shodno tome i prethodna E-aukcija od 23.12.2020. godine  poništena a poštujući uslove tenderske dokumentacije kojom je predvideno održavanja E-aukcije a sve u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinom korištenja e-aukcije ("Službeni glasnik BiH" broj: 66/16) Ugovorni organ se, dana 04.03.2021.godine, obratio Agenciji za javne nabavke sa zahtjevom za ponovnim zakazivanjem E-aukcije.

Agencija za javne nabavke je zakazala e-aukciju na portalu Javnih nabavki (www.ejn.qov.ba) dana 11.03.2021.godine  sa početkom u 11:00 sati i predviđenim početnim trajanjem e-aukcije od 15 minuta.

Nakon okončane e-aukcije koja je trajaia 17 min (Izvještaj o toku i završetku E-aukcije u prilogu) a shodno utvrđenom kriteriju „najniža cijena", Komisija konstatuje da je:

cijene ponuda ponuđača Crobox doo Sarajevo u iznosu od 780.400,00 KM bez PDV- a manja za 1,014713% u odnosu na cijenu početne ponude koja je iznosila 788.400,00 KM bez PDV-a

- cijena ponude ponudača Commerce Engineering doo Mostar (predstavnik konzorcija Commerce Engineering doo Mostar i Pepi - Karttis doo Mostar) u iznosu od 782.022,00 KM bez PDV-a manja za 0,932424% u odnosu na cijenu početne ponude koja je iznosila 789.382,39 KM bez PDV-a

- cijena ponude ponuđača Exclusive doo Zenica u iznosu od 781.233,00 KM bez PDV-a manja za 0,984411% u odnosu na cijenu početne ponude koja je iznosila 789 000 00 KM bez PDV-a

Nakon svega gore navedenog te provedene E-aukcije, utvrdena je konačna rang lista ponuđača koji su ispunili kvalifikacione uslove i to kako slijedi:

Red. broj

Naziv ponudača

Ukupna cijena ponude bezPDV-a, (KM)

1

Crobox doo Sarajevo

780.400,00 KM

2

Exclusive doo Zenica

781.233,00 KM

3

Commerce Engineering doo Mostar

782.022,00 KM

 

Obzirom da ponuda ponuđača Crobox doo Sarajevo u potpunosti odgovara traženim tehničkim zahtjevima ugovornog organa, i da ovaj ponuđač ispunjava sve formalno-pravne, tehničke i ekonomske uslove odnosno zahtjeve ugovornog organa, odnosno da je njegova ponuda prihvatljiva za ugovorni organ, data je preporuka ugovornom organu da se u predmetnom postupku javne nabavke izvrši dodjela okvirnog sporazuma navedenom ponuđaču.

Cijeneći navedeno donesena je odluka kao u dispozitivu.

 

PRAVNA POUKA: Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je ugovomi organ u toku konkretnog postupka dodjele okvirnog sporazuma prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama i /Ш podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu ugovornom organu u roku od 10 (deset) dana po prijemu odluke o izboru, shodno članu 99. i članu 101. Zakona o javnim nabavkama.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: