Laboratorijske usluge za analizu službenih uzoraka u skladu sa zahtjevima EU, za analizu rezidua veterinarskih lijekova i kontaminanata, mikrobioloških kriterija u hrani životinjskog porijekla i hrani za životinje - Službeno uzorkovanie briseva radne okoline

Datum objave: 09.02.2021. 14:14 / Izvor: Akta.ba, 02.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa

Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine 

 

Broj :07-4-50-4-791-23/20

Datum: 27.01.2021

 

Na osnovu člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javni nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 61. stav (2) Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, broj 32/02, 102/09 i 72/17) u predmetu javne nabavke laboratorijskih usluga za analizu službenih uzoraka u skladu sa zahtjevima EU, za analizu rezidua veterinarskih lijekova i kontaminanata, mikrobioloških kriterija u hrani životinjskog porijekla i hrani za životinje, direktor Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Ovom Odlukom, na prijedlog Komisije za javnu nabavku imenovane Rješenjem o imenovanju komisije broj: 07-4-50-4-791-4/20 od 14.10.2020. godine, dodjeljuje se ugovor ponuđaču JU Veterinarski zavod Bihać, sa sjedištem u Bihaću, Omera Novljanina 6, koji je dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude u okviru postupka javne nabake laboratorijskih usluga za analizu službenih uzoraka u skladu sa zahtjevima EU, za analizu rezidua veterinarskih lijekova i kontaminanata, mikrobioloških kriterija u hrani životinjskog porijekla i hrani za životinje za potrebe Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, i to za lot 28 - Službeno uzorkovanje briseva radne okoline, kako slijedi:

 

Lot 28 - Službeno uzorkovanie briseva radne okoline

R/B

Naziv ponuđača

Ukupno ponuđena cijena bez PDV-a

Popust

Ukupno ponuđena cijena sa popustom bez PDV-a

Ukupno ponuđena cijena sa popustom i PDV-om

L

JU Veterinarski zavod Bihać

5.040,00 KM

/

5.040,00 KM

5.896,80 KM

 

Član 2.

Ova Odluka će biti objavljena na internet stranici Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

Uz ovu Odluku ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke izvršiće se i dostavljanje Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne . Hercegovine.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Komisija imenovana Rješenjem broj: 07-4-50-4-791-4/20 od 14.10.2020. godine.

 

Obrazloženje

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke laboratorijskih usluga za analizu službenih. uzoraka u skladu sa zahtjevima EU, za analizu rezidua veterinarskih lijekova i kontaminanata,        kntenja

u hrani životinjskog porijekla i hrani za životinje, imenovane Rješenjem broj:

14.10.2020. godine, provela je otvoreni postupak uz objavu obavještenja broj: 956-1-2-17-5-14/2U na Portalu javnih nabavki.

Nakon otvaranja ponuda, Komisija je izvršila procjenu ponuda u skladu sa uslovima traženim za dostavu ponuda u okviru otvorenog postupka pri čemu je utvrđeno sljedeće:

- ponuda ponuđača JZU Institut za javno zdravstvo RS ne zadovoljava sve uslove tražene tenderskom dokumentacijom. Naime, tačkom 19. Tenderske dokumentacije, Način dostavljanja ponuda, propisano je: „Potrebno je dostaviti 1 Gedan) orginal i 1 Gednu) kopiju ponude, koje se dostavljaju zajedno sa orginalnom ponudom, pri čemu se jasno naznačava „orginaU i „kopija" ponude. Ponuđači mogu dati ponudu za jedan lot ili za više lotova. Za svaki lot se podnosi posebna ponuda (u odvojenim kovertama). U ponudi unutar lota moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je defmisano tehničkom specifikacijom. U ponudi unutar lota moraju se dostaviti obrazac za dostavljanje ponude, obrazac za cijenu ponude, Nacrt Okvirnog sporazuma za pojedim lot i povjerljive informacije

Ponuđač JZU Institut za javno zdravstvo RS je dostavio jednu originalnu ponudu koja se odnosi na lotove 10,13,18,20,21,27 i 28, dakle nisu dostavljene ponude u odvojenim kovertama, kao ni kopije ponuda, a ni tražena dokumentacija za svaki lot pojedinačno.

Iz svega navedenog. Komisija je ponudu ponuđača JZU Institut za javno zdravstvo RS ocijenila kao neprihvatljivu, te ista nije uzeta u dalje razmatranje.

ponuda ponuđača JU Veterinarski zavod Bihać zadovoljava sve uslove tražene tenderskom dokumentacijom za dostavu ponuda u okviru otvorenog postupka sa ponuđenom cijenom od 5.040,00 KM bez PDV-a, odnosno 5.896,80 KM sa PDV-om.

Za javnu nabavku laboratorijskih usluga za analizu službenih uzoraka u skladu sa zahtjevima EU, za ana izu rezidua veterinarskih lijekova i kontaminanata, mikrobioloških kriterija u hram životinjskog porijekla i hram za životinje za lot 28 - Službeno uzorhovanje briseva radne okoline bilo je predviđeno da se sprove e e- 

aukcija. Kako je pristigla jedna prihvatljiva ponuda, e-aukcija se nije mogla zakazati, te se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama

Na osnovu naprijed navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu.

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Kancelariji za razmatranje žalbi u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se predaje putem Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine.

 

Dostaviti:

ponuđačima 2x; u spis.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: