Laboratorijsko posuđe za FKL

Datum objave: 25.09.2019. 09:09 / Izvor: Akta.ba, 11.09.2019.

Broj: 11-16.6-3660-5-6/19

Datum: 10.09.2019. godine

 

Na temelju člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14), u skladu s preporukom iz Zapisnika Komisije za javne nabavke broj: 11-16.6-3660-4/19 od 05.09.2019. godine u postupku javne nabavke robe za lot 6: Laboratorijsko posuđe za FKL, direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

1. Na osnovu preporuke iz zapisnika komisije broj: 11-16.6-3660-4/19 od 05.09.2019. godine i održane e-aukcije, donosi se odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe za lot 6: Laboratorijsko posuđe za FKL, i ugovor se dodjeljuje ponuđaču „Kefo" doo Istočno Sarajevo, za ponuđenu cijenu 28.160,00 KM bez PDV-a odnosno 32.947,20 KM s PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

2. Obavezuje se najpovoljniji ponuđač da u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke dostavi obrazac za cijenu ponude usklađen sa rezultatima e-aukcije.

3. Prijedlog okvirnog sporazuma o nabavci robe dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču, u roku od 15 dana, računajući od dana lcada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude.

4. Za izvršenje ove odluke zadužuje se Sektor za pravne i opšte poslove i Sektor za finansijske poslove.

5. Ova odluka objavit će se na web-stranici wwvv.almbih.gov.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona ojavnim nabavkama.

6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama, zajedno sa zapisnikom o ocjeni ponuda u skladu sa članom 65. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupkajavne nabavke, broj: 11-16.6- 3660-1/19 od 19.07.2019. godine. 

Analizom blagovremeno dostavljenih ponuda, Komisija je konstatovala da slijedeće ponude nisu tehnički prihvatljive iz razloga što:

Semikem i Eurolab su ponudili robu koja ne zadovoljava tražene uslove, a Mikro+Polo je dostavio nepotpunu ponudu (nedostaja jedna stranica Obrasca za cijenu ponude).

Iz prethodno navedenog evidentno je da su dva ponudača dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu, a što je bio razlog za zakazivanje e-aukcije za 09.09.2019. godine u 9:00. Nakon održane e-aukcije, na kojoj je bilo više snižavanja ponuda od strane oba kvalifikovana ponuđača, najpovoljnija je bila ponuda ponudača Kefo doo Istočno Sarajevo, u iznosu od 28.160,00 KM bez PDV-a. Obzirom da je najpovoljnija ponuda i dalje viša od predvidenog iznosa sredstava za ovu nabavku, Komisijaje sačinila dodatni zapisnik u kom je predložila prihvatanje predmetne ponude iz razloga što ista odgovara svim zahtjevima specifikacije a istovremeno i cijene odgovaraju tržišnima. Pritom, kako je riječ o okvirnom sporazumu, predvidena sredstva za ovu nabavku se neće premašiti.

Pri donošenju ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija za javne nabavke, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz tenderske dokumentacije.

Izabrani ponuđač „Kefo" doo Istočno Sarajevo je izabran primjenom kriterija najniže cijene (tehnički zadovoljavajuće ponude), koja je ponuđena u iznosu od 28.160,00 KM bez PDV-a, odnosno 32.947,20 KM sa PDV-om, kako slijedi:

RANG-LISTA OCIJENJENIH PONUDA

R.br.

PONUĐAČ

Konačna cijena bez PDV-a (KM)

Konačna cijena sa PDV-om (KM)

Broj bodova

1.

„Kefo" doo Istočno Sarajevo

28.160,00

32.947,20

100,00

2.

Sineks laboratorija doo Banja Luka

28.220,00

33.017,40

99,78

 

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučenoje kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, Veljka Mladenovića bb, 78000 Banja Luka, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

 

DIREKTOR

Dr. Aleksandar Zolak

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: