Lančanica - plutajuća brana za skupljanje plutajućeg nanosa u akumulaciji HE Višegrad na lokalitetu Holujaci

Datum objave: 15.03.2021. 08:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1171-4-1-96-5-33/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MH ERS TREBINJE HIDROELEKTRANE NA DRINI AD
IDB/JIB 4400497620000
Kontakt osoba Danijel Kokošar
Adresa kompleks Andrićgrad
Poštanski broj 73240 Višegrad (sp bl)
Općina/Grad Višegrad
Telefon (058) 635-201
Faks (058) 635-202
Elektronska pošta hevgd@teol.net
Internet adresa www.henadrini.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Lančanica - plutajuća brana za skupljanje plutajućeg nanosa u akumulaciji HE Višegrad na lokalitetu Holujaci

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i montaža lančanice – plutajuće brane.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45247000-0 Građevinski radovi na branama, kanalima, kanalima za navodnjavanje i akvaduktima


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Jedan ugovor.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Akumulacino jezero HE Višegrad u mjestu Holujaci

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20 kalendarskih dana od uvođenja izvođača u posao

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Omorika a.d. Višegrad 4400494100005 Višegrad Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

55859,35

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

55859,35

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

5.3.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

55859,35

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

55859,35

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka d)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Tokom mjeseca januara došlo je do pojave velikih voda na rijeci Drini i dolaska velikih količina plutajućeg otpada što je
izazvalo pucanje lančanice. Velike količine plutajućeg otpada koje se nalaze uz samu branu HE Višegrad, ugrožavaju rad
same elektrane. Taj otpad zatrpava ulazne građevine i smanjuje mogućnost protoka vode. Sa aspekta sigurnosti povećava se
rizik od prodora krupnih komada otpada u protočni trakt turbine, a samim tim i oštećenja dijelova turbine, što može izazvati
havariju i dugotrajan zastoj mašina.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

Omorika a.d. Višegrad

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1171-4-1-96-5-33/21
PODIJELI: