Lanci za šumske traktore

Datum objave: 19.03.2021. 08:59 / Izvor: Akta.ba, 12.03.2021.

JAVNO PREDUZEĆE

ŠUMSKO PRIVREDNO DRUŠTVO

ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA

d.o.o. ZAVIDOVIĆI

 

 

Broj: 23-2/21

Zavidovići, 11.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 70. i člana 89. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavkebroj:23-1/21 od 11.3.2021. godine, donosim

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

1. Prihvata se ponuda preduzeća „Jasmin M“ d.o.o. Žepče kao najpovoljnija prispjela ponuda za LOT 1 - Lanci za šumske traktore, u postupku javne nabavke broj: 23/21 - Konkurentski zahtjev za nabavku lanaca za traktore i građevinsku mehanizaciju za potrebe JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići, koji je objavljen na portalu Agencije za javne nabavke pod brojem: 360-7-1-20-3-31/21.

 

2. U skladu sa provedenim postupkom, ponuđaču iz tačke 1. ove Odluke bit će ponuđeno zaključivanje Okvirnog sporazuma o nabavci.

 

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

U postupku javne nabavke broj: 23/21 - Konkurentski zahtjev za nabavku lanaca za trakore i građevinsku mehanizaciju za potrebe JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići proveden je postupak prikupljanja, otvaranja i ocjene ponuda. Komisija za javnu nabavku je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda konstatovala da su pristigle dvije ponude za učešće u nadmetanju po navedenom javnom pozivu, i to od ponuđača „FORESTER“ d.o.o. Sarajevo i „JASMIN M“ d.o.o. Žepče. Pregled ponuda dat u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda. Za LOT 1 ponudu je dostavio samo ponuđač „JASMIN M“ d.o.o. Žepče.

U postupku ocjene ponuda Komisija je konstatovala da je ponuđač „Jasmin M“ d.o.o. Žepče dostavio ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjava zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javnih nabavki, odnosno da je pristigla ponuda formalno-pravno ispravna.

 

U skladu sa kriterijem Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude rang lista prihvatljivih ponuda je:

1. „Jasmin M“ d.o.o. Žepče - ukupna cijena ponude 23.850,20 KM bez PDV.

 

U predmetnom postupku predviđeno je vođenje e-aukcije, ali kako je u postupku pristigla samo jedna ponuda za LOT 1, to se u skladu sa Članom 3. Stav3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije ista nije mogla zakazati.

Procijenjena vrijednost nabavke za LOT 1 je 23.860,00 KM. Cijena prvorangirane ponude je u okviru procijenjene vrijednosti nabavke.

Nakon provedene procedure ocjene ponuda, uvažavajući sve činjenice navedene u Zapisniku, Komisija za nabavku je predložila da se prihvati ponuda ponuđača „JASMIN M“ d.o.o. Žepče kao najpovoljnija i donese Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača sa kojim bi se zaključio Okvirni sporazum o nabavci. Cijeneći sve navedeno donesena je Odluka u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba direktoru JP „ŠPD – ZDK“ d.o.o. Zavidovići u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: