Laptop računari

Datum objave: 17.09.2019. 13:50 / Izvor: Akta.ba, 10.09.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA          

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

VLADA

 

Broj: 06-02-121-23/2019-17

Sarajevo, 10.09.2019. godine

 

Na osnovu člana 70. st. (1) i (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), a na prijedlog Komisije za javne nabavke imenovane Rješenjem, broj: 09-34-122- R-7/2019 od 25.07.2019. godine, sekretar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU ROBA - KOMPJUTERSKE OPREME I KANCELARIJSKIH MAŠINA ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (LOT 2 - NABAVKA ROBA - LAPTOP RAČUNARA)

 

I.            

U cilju odabira najpovoljnijeg ponuđača, u provedenom postupku javne nabavke: Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za javnu nabavku roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (LOT 2 - laptop računari), evidencijski broj nabavke: 06-02-121-23/2019-1, broj Obavještenja o nabavci sa portala javnih nabavki: 854-7-1-34-3-17/19 od 31.07.2019. godine, kao najbolje ocijenjena prihvatljiva ponuda je ponuda ponuđača EMADO d.o.o. Sarajevo, sa ukupnom cijenom ponude bez PDV-a, nakon provedene e-Aukcije, u iznosu 4.850,00 KM.

 

II.           

Ponuđač iz tačke I. ove odluke ocijenjen je kao najpovoljniji, jer ispunjava uslove postavljene Tenderskom dokumentacijom, a u skladu sa kriterijem za dodjelu ugovora (najniža cijena), nakon održane e-Aukcije, ponudio je najnižu cijenu.

 

III.         

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Sektor za pravne i opće poslove i Sektor za materijalno-finansijske poslove.

 

IV.         

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine-Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, istovremeno s upućivanjem iste svim ponuđačima koji su učestvovali u predmetnom postupku javne nabavke.

 

Obrazloženje

Postupak nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 06-02-121¬23/2019 od 24.07.2019. godine. Javna nabavka provedena je putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Predmet nabavke podijeljen je na tri LOT-a čija je ukupna procijenjena vrijednost nabavke iznosila 17.000,00 KM. Ukupna procijenjena vrijednost nabavke za LOT 2 iznosila je 7.000,00 KM bez PDV-a. Obavijest o nabavci poslana je na objavu 31.07.2019. godine, te je istog dana objavljena na portalu Javnih nabavki pod brojem: 854-7-1-34-3-17/19.

Tendersku dokumentaciju preuzelo je 39 (tridesetdevet) privrednih subjekata, a 6 (šest) ponuđača dostavilo je ponude u predmetnom postupku nabavke za LOT 2. Sve ponude su blagovremeno pristigle. U skladu sa provedenim predmetnim postupkom javne nabavke, ponude za LOT 2 su dostavili sljedeći ponuđači: TR-DOPER-TECH Kiseljak, BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo, „ELUR" d.o.o. Kiseljak, TELEGROUP d.o.o. Sarajevo, DIGITARIJA d.o.o. Sarajevo i EMADO d.o.o. Sarajevo.

Komisija za javne nabavke, imenovana Rješenjem, broj: 09-34-122-R-7/2019 od 25.07.2019. godine, izvršila je pregled i ocjenu ponuda, te konstatovala da su sve dostavljene ponude za LOT 2 prihvatljive.

U skladu sa tačkom V. Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 06-02-121-23/2019 od 24.07.2019. godine provedena je e-Aukcija dana 02.09.2019. godine, za LOT 2, sa početkom u 09.30 sati.

Nakon provedene e-Aukcije, Komisija je dostavila sekretaru Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 06-02-121-23/2019-13-1 od 09.09.2019. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača EMADO d.o.o. Sarajevo, sa registriranim sjedištem u Sarajevu, ID: 4201929330005 za predmetnu nabavku-LOT 2.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice, da je Komisija pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, kao i ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije, te da je izbor izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i Tenderskom dokumentacijom.

Uzimajući u obzir naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke svaki od ponuđača koji je učestvovao u postupku nabavke može izjaviti žalbu Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem ugovornog organa - Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: