Ljetne auto gume

Datum objave: 16.03.2021. 08:21 / Izvor: Akta.ba, 15.03.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

PREDSJEDNIK REPUBLIKE

SLUŽBA PREDSJEDNIKA

 

Broj: 01-2-054-757-7/21

Banja Luka, 15. mart 2021. Godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj: 39/14), tačke 111 stav 1. i 2. Odluke o obrazovanju Službe predsjednika Republike („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 47/08 i 47/10) i preporuke Komisije za nabavku imenovane Rješenjem broj: 01-2-054-757-2/21 od 4. marta 2021. godine, na sjednigci održanoj 15. marta 2021. godine, generalni sekretar predsjednika Republike, donosi

 

ODLUKU

o dodjeli okvirnog sporazuma - ponuđaču: „Auto Centar - Merkur" d.o.o. Banja Luka

 

Član 1.

Nakon provedenog konkurentskog zahtjeva za javnu nabavku ljetnih auto guma dodjeljuje se okvirni sporazum ponuđaču „Auto Centar - Merkur" d.o.o. Banja Luka ponuda broj: 21-011- 000625 od 11. marta 2021. godine, sa cijenom 24.996,00 KM bez PDV-a.

 

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na veb stranici ugovornog organa, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne iabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Član 3.

Po okončanju roka za prigovor-žalbu, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će biti regulisana međusobna prava i obaveze u vezi sa predmetnom nabavkom, shodno zahtjevima i uslovima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja. 

 

Obrazloženje

Konkurentski zahtjev je pokrenut Odlukom, broj: 01-2-054-757/21 od 4.3.2021. godine. Procijenjena vrijednost nabavke je: 25.000,00 KM bez PDV-a. Obavještenje o nabavci broj: 153-7-1-3-3-10/21 i Tenderska dokumentacija broj: 01-2-054-757-1/21 objavljeni su na Portalu javnih nabavki 5.3.2021. godine. Tendersku dokumentaciju preuzelo je 14 ponuđača.

 

Analizom ponude, primjenom kriterijuma „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude" Komisija je zapisnikom broj: 01-2-054-757-6/21 od 15.3.2021. godine konstatovala da je kvalifikovanu ponudu za nabavku ljetnih auto guma dostavio ponuđač „Augo Centar - Merkur" d.o.o. Banja Luka, Ponuda broj: 21-011-000625 od 11.3.2021. godine, sa cijenom 24.996,00 KM bez PDV-a. Konstatovano je da ista u ekonomskom i tehničkom smislu u potpunosti zadovoljava zahtjeve ugovornog organa, te je shodno tome data preporuka generalnom sekretaru predsjednika Republike da donese odluku o dodjeli okvirnog sporazuma navedenom ponuđaču.

 

U ocjeni navedenog postupka ne postoje nepravilnosti i propusti u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavku.

 

Pouka o pravnom lijeku

Ukoliko smatrate da su prekršeni jedna ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH, ili podzakonski akti, imate pravo uložiti žalbu Ugovornom organu u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke, odnosno, obavještenja o dodjeli ugovora, na način propisan članom 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Dostavljeno:

ponuđaču - a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: