Lož ulje ekstra lako

Datum objave: 14.11.2017. 13:50 / Izvor: Akta.ba, 09.11.2017.

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE          

INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 01-16-11-657-58/17 Datum: 06.10.2017. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 10. stav (5) i (7) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-2093-20/13 od 28.04.2014. godine, Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove nstitucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-2093-34/13 od 24.09.2014. godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-2093-59/13 od 05.08.2015. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-2093-75/13 od 17.03.2016. godine, na Preporuku Komisije za javne nabavke broj 01-16-11-687-57/17 od 06,10.2017. godine, u postupku javne nabavke goriva za grijanje, LOT 1 - Lož ulje ekstra lako norma BAS 1002:2014, direktor Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, uz saglasnost oba zamjenika direktora donosi

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUĐAČA

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj 01-16-11-687-57/17 od 06.10.2017. godine i Okvirni sporazum za javnu nabavku goriva za grijanje, LOT 1 - Lož ulje ekstra lako norma BAS 1002:2014, dodjeljuje se izabranim ponuđačima:

HIFA PETROL doo Sarajevo

BTG doo Tomislavgrad

ALMY doo Zenica

 

Član 2.

Prijedlog Okvirnog sporazuma o nabavci dostavit će se na potpis izabranim ponuđačima po isteku roka od 15 [petnaest) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude. Izabrani ponuđači su dužni dostaviti dokaze o kvalificiranosti u roku od 7 (sedam) dana nakon što svi ponuđači budu obaviješteni od strane ugovornog organa o rezultatima postupka nabavke a prema tački 12.10. tenderske dokumentacije. (3) U slučaju da izabrani ponuđači propuste dostaviti dokaze o kvalificiranosti u navedenom roku ili dostave neprihvatljive dokaze, Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača će se poništiti.

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Odsjek za finansijsko - materijalne poslove i Odsjek za mašinska postrojenja i instalacije.

Član 4.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, www.szzp.gov.ba, istovremeno s upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-16-11-657-6/17 od 21.07.2017. godine.

Javna nabavka je provedena putem Otvorenog postupka sa međunarodnom objavom. Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 897.435,89 KM.

Tenderska dokumentacija i Obavještenje o nabavci br. 618-1-1-75-3-85/17 su objavljeni 20.07.2017. godine, na Portalu javnih nabavki, te Ispravka obavještenja br. 618-1-1-758-100/17 od 04.09.2017. godine i Ispravka obavještenja br. 618-1-1-75-8-108/17 od 15.09.2017. godine.

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem o imenovanju Komisije za javne nabavke broj 01-16-11-353/16 od dana 28.01.2016. godine i Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za javne nabavke (broj 01-16-11-353-15/16 od 03.07.2017. godine broj 01-16-11-353-19/16 od 07.09.2017. godine, broj 01-16-11-353-22/16 od 19.09.2017. godine i broj 01-16-11-353-27/16 od 22.09.2017. godine).

Komisija za javne nabavke je dana 06.10.2017. godine, dostavila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, br. 01-16-11-657-56/17 i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, br. 01-16-11-657-57/17 u predmetnom postupku.

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o cemu je sačinila odgovarajuće Zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

> da je ukupan broj pristiglih ponuda 4 [četiri),

> da je blagovremeno zaprimljeno 4 (četiri) ponuda,

> da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

> da su ponude ponuđača HIFA PETROL doo Tešanj, BTG doo Tomislavgrad i ALMY doo Zenica, prihvatljive.

> da je ponuda ponuđača HIFA doo Tešanj odbačena iz sljedećih razloga:

1. Ponuda ponuđača HIFA doo Tešanj je preuzeta od JP BH POŠTA doo Sarajevo, dana 03.10.2017. godine sa prepakovanom kovertom koja je bila poluotvorena, što je suprotno tački 14.2. Tenderske dokumentacije u kojoj je navedeno da se „Ponude predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu Ugovornog organa, u zatvorenoj koverti..."

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Direktor Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijih ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka (b) Zakona o javnim nabavkama, te člana 10. stav [5] i (7) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-2093-20/13 od 28.04.2014. godine, Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove nstitucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-12093-34/13 od 24.09.2014. godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-12093-59/13 od 05.08.2015. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-2093-75/13 od 17.03.2016. godine, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Ugovorenom organu najkasnije u roku od 10 (deset} dana od dana prijema ove Odluke.

 

Direktor

Siniša Perković

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: