Lož ulje za sezonu grijanja za 2020. godinu

Datum objave:20.02.2020. 15:10 / Izvor: Akta.ba, 11.02.2020.

 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KUPRES 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KUPRES

Broj: 01/1-11-248-1/20 

Kupres. 11.02.2020. godine

Temeljem članka 87., stavak 3., članka 70., stavak 1., 2., i 3., članka 90., Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i odredbama Pravilnika o postupku Izravnog sporazuma(„Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), vršitelj dužnosti Općinskog načelnika, donosi

 

ODLUKU

o Izravnom sporazumu

 

Članak 1.

Zaključuje se Izravni sporazum sa ponuđačem ,,Hifa-Petrol“ d.o.o. Sarajevo za „Nabavku lož ulja za sezonu grijanja za 2020. - u godinu za potrebe Općinske uprave Općine Kupres i Osnovne škole fra „Miroslava Džaje“ Kupres“, kako slijedi iz ponude za „Nabavku lož ulja za sezonu grijanja za 2020. - u godinu za potrebe Općinske uprave Općine Kupres i Osnovne škole fra „Miroslava Džaje“ KupresA

Članak 2.

Nabavka iz članka 1., ove Odluke vrši se u skladu sa člankom 90., Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), te odredbama Pravilnika o postupku Izravnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14).

Dostavljene su dvije ponude ponuđača „Hifa Petrol“ d.o.o. Sarajevo sa sjedištem u Vogošći, Hotonj bb i ,,BTG“ d.o.o. Tomislavgrad, sa sjedištem u Tomislavgradu, Kolo bb.

Članak 3.

Vrijednost ove nabavke je 6.000,00 KM bez PDV-a.

Članak 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za gospodarstvo, financije i inspekcijske poslove.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Kupres, istovremeno sa upućivanjem ponuđaču, koji je sudjelovao u postupku javne nabavke, u skladu sa člankom 70., stavak 6., Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje

Vršitelj dužnosti Općinskog načelnika Općine Kupres donio je Odluku o pokretanju postupka nabavke putem Izravnog sporazuma, sukladno Internom Pravilniku o postupku Izravnog Sporazuma, broj: 02-02-1-307/14 od 24.02.2014. godine za „Nabavku lož ulja za sezonu grijanja za 2020. - u godinu za potrebe Općinske uprave Općine Kupres i Osnovnu školu fra „Miroslava Džaje“ Kupres“, broj: 01/1-11-3-248/20 od 11.02.2020. godine.

U skladu sa člankom 5., Pravilnika o postupku Izravnog sporazuma(„Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), Općina Kupres je telefonskim putem ispitivala tržište, te uputila poziv za dostavu pismene ponude od dva ponuđača „Hife-Petrol“ d.o.o. Sarajevo i ,,BTG“ - a d.o.o. Tomislavgrad.

Ponuda ponuđača ,,Hifa-Petrol“ d.o.o. Sarajevo je bila povoljnija za ugovorni organ od ponude ponuđača „BTG“ d.o.o. Tomislavgrad iz razloga jer je firma ,,BTG“ d.o.o. Tomislavgrad ponudila veću cijenu i tražila avansno plaćanje. Njihova cijena je 1,51 KM/1 bez PDV-a.

Ukupna cijena ponude „Hifa Petrol“ d.o.o. Sarajevo je 1,49573 KM/1 bez PDV-a i rok plaćanja je 90 (devedeset)dana.

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je ponuđač dostavio ponudu za robu, koje su tražene u pozivu za dostavu ponude, te daje Kupac robe zadovoljan cijenom i kvalitetom tražene robe.

Imajući u vidu sve navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

U postupku Izravnog Sporazuma nije dozvoljena žalba, sukladno članku 10., Pravilnika o postupku direktnog Sporazuma („Službeni glasnik BiH, broj: 53/06), ali ponuđač ima pravo Prigovora u roku od 5 dana Ugovornom organu. Prigovor se podnosi u pismenoj formi izravno ili putem pošte u dovoljnom broju primjeraka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: