Mašine za sušenje veša za hospitalne potrebe

Datum objave: 15.03.2021. 10:11 / Izvor: Akta.ba, 12.03.2021.

JAVNA USTANOVA BOLNICA TRAVNIK

Direktor

 

Broj: 10-2206

Datum: 9.3.2021.godine

 

Na osnovu člana 64.stav 1 tačka b) i člana 70. St. 1.,3. I 6. Zakona o javnim nabavkama BiH(„Sl.glasnik BiH", broj 39/14), a na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj 2205 od 9.3.2021.godine, u postupku javne nabavke roba Mašina za sušenje veša za hospitalne potrebe ,direktor JU Bolnice Travnik je donio

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Mašine za sušenje veša za hospitalne potrebe (2 kom)

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj:2205 od 9.3.2021. godine i ugovor za javnu nabavku roba Mašine za sušenje veša za hospitalne potrebe dodjeli ponuđaču „GLOBAL TECHNICAL SERVICE" d.o.o. Sarajevo, na osnovu ponuda broj 028/21 od 15.2.2021.godine i od 5.3.2021.godine za ponuđenu cijenu u iznosu od 12.000,00 KM bez PDV-a, tj., 14.040,00 KM sa PDV- om nakon provedene e-aukcije.

Odabrani ponuđač je dužan dostaviti dokaze iz tačke 2.3. Tenderske dokumentacije na adresu ugovornog organa u roku 5 dana po prijemu ove odluke. Ukoliko je ponuđač dostavio dokaze u prvoj fazi nije obavezan dostavljati iste.

Ukoliko odabrani ponuđač ne postupi po traženoj uputi prijedlog ugovora će se dostaviti drugorangiranom ponuđaču.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuju se pomoćnici direktora svako u svom domenu.

 

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.bolnicatravnik.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke zajedno sa Zapisnikom o ocjeni ponuda, shodno članu 71.stav 2 Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Posebnom odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 10¬1169 od 3.2.2021 .godine koja čini sastavni dio Plana nabavke JU Bolnica Travnik za 2021.godinu. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 30.000,00 KM za robu Mašine za sušenje veša za hospitalne potrebe.

Obavijest o nabavki broj 503-7-1-11-3-18/21 poslata je na objavu dana 3.2.2021.godine, na Portalu Agencije za javne nabavke.

Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije u sistemu „e-nabavke" je proslijeđen slijedećim ponuđačima :

-Ponuđaču:„A PLUS" d.o.o Sarajevo

-Ponuđaču: „EUROGAST" d.o.o.Čitluk

-Ponuđaču: „ARTIKA" d.o.o.Sarajevo

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj 10-1170 od 3.2.2021. godine. Komisija za javnu nabavku dostavila je direktoru dana 9.3.2021.godine Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2205 od 9.3.2021. godine zajedno sa Zapisnikom o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba Mašine za sušenje veša za hospitalne potrebe broj 2204 od 9.3.2021.godine.

Komisija za javnu nabavku blagovremeno je i pravilno izvršila otvaranje ponuda na osnovu Izvještaja o preuzimanju tenderske dokumetancije sa Portala javnih nabavki, te ocjenu prispjelih ponuda sa korištenjem Izvještaja o toku i završetku E-aukcije o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

-da su blagovremeno zaprimljene četiri ponude

-da su aktivne legitimisane četiri ponude iz Izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije

-da su dvije ponude neprihatljive i to iz slijedećih razloga:

-ponuda „TIPPOPRIMAT K" d.o.o. Banja Luka : Na osnovu dostavljenog popunjenog tehničkog obrasca i kataloga sa tehničkim podacima za traženu mašinu, ustanovljeno je da tehnička specifikacija ne ispunjava uslove, jer u katalogu nisu ponuđeni dokazi za ispunjavanje sljedećih tačaka:

1.3. „Ohlađivanje rublja na kraju ciklusa (cool down)"

1.6.„Snaga elektro motora pogon/ventilator min 0,75/0,55 kW"

1.7.„Prinudna cirkulacija zraka preko grijaćeg registra sa ventilatorom kapaciteta min 29 m3/min".

1.8.„Promjer odvoda vlažnog zraka max 200 mm"

1.9.„Priključni napon 3 ph 380 do 480 V",

-Ponuda „ARTIKA" d.o.o. Sarajevo :U ponudi u tehničkoj dokumentaciji nije dostavljena kopija Certifikata o izvršenoj edukaciji servisera kod proizvođača opreme, što nije u skladu sa TD tačka 2.2.alineja 7

-da su dvije ponude uredne u pogledu ispunjavanja traženih uslova iz TD -da je zakazana u zakonskom roku i vremenu e-aukcija

-da je vodeća ponuda prije zakazane E-aukcije ponuda firme „VIZUM" d.o.o.Visoko, a nakon e- aukcije ponuda „GLOBAL TECHNICAL SERVICE" d.o.o. Sarajevo

-da ugovorni organ nakon okončanja e-aukcije dostavio ponuđaču Obrazac za cijenu ponude - prilog 2 kako bi prvorangirani ponuđač sa e-aukcije dao saglasnost, svojim potpisom i pečatom, na cijenu koja je postignuta na e-aukciji na novom Obrazacu za cijenu -prilog broj 2 koji je u skladu sa rezultatima postignutim nakon okončanja e-aukcije , te je ugovorni organ donio odluku.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, te ocjenu ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije i rezultatima dobivenim nakon završetka e-aukcije.

U postupku ocjene provedenog postupka, direktor nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocjenjen zbog najniže cijene, kako slijedi:

 

 

Naziv / ime ponuđača

Ukupan broj bodova

1.

„GLOBAL TECHNICAL SERVICE" d.o.o. Sarajevo

100 bodova

2.

„VIZUM" d.o.o.Visoko

96,77 bodova

 

Izabrani ponuđač kako je i navedeno, izabran primjenjujući Izvještaj o toku i završetku E-aukcije za ponuđenu cijenu u iznosu od 12.000,00 KM bez PDV-a, tj., 14.040,00 KM sa PDV-om,dok je drugorangirani ponuđač čija je ponuda prihvatljiva ponudio sljedeću cijenu nakon e-aukcije: - drugorangirani je „VIZUM" d.o.o. Visoko ostvario 96,77 bodova, po cijeni od 12.400,00 KM bez PDV-a, tj. 14.508,00 KM sa PDV-om, čime je utvrđen i njihov sukcesivni red.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64.stav 1 tačka b) Zakona o javnim nabavkama BiH, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

DIREKTOR

Dr. Adnan Šatrović,s.r.

 

PRAVNA POUKA :

Protiv ove odluke nezadovoljna strana ima pravo ulaganja žalbe u rokovima predviđenim članom 101. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: