Materijal i pribor za tehničko održavanje objekata

Datum objave: 11.03.2021. 09:35 / Izvor: Akta.ba, 03.03.2021.

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Kanton Sarajevo Grad Sarajevo

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO - Općinski načelnik –

Komisija za javnu nabavku roba i usluga

Broj: 02/12-45-23029/20

Sarajevo 03.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 70. stav 1. i 3. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik", br. 39/14), člana 14. Pravilnika o nabavci roba, uvršenju usluga i ustupanju radova br. 09-05-26263/15 od 27.11.2015 godine, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o nabavci roba, uvršenju usluga i ustupanju radova br. 02/12-05- 10708/18 od 16.05.2018. godine, Pravilnikom o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije, u predmetu - nabavka materijala i pribora za tehničko održavanje objekata za 2020/21 (Konkurentski postupak objavljen na portalu javnih nabavki br: 422-7-1-9-3-6/21 od 06.01.2021 predviđeno provođenje e-aukcije) na preporuku Komisije za javne nabavke roba i usluga od 12.02.202l.g, Općinski načelnik, donosi

 

ODLUKU

 

1)         Prihvata se ponuda ponuđača SENIGOR d.o.o. Sarajevo u predmetu -nabavka materijala i pribora za tehničko održavanje ohjekata za 2020/21 (Konkurentski postupak objavljen na portalu javnih nabavki br: 422-7-1-9-3-6/21 od 06.01.2021 predviđeno provođenje e-aukcije ), sa ponudom u iznosu 16.700,00 KM bez PDV-a, isnos PDV-a 2.839,00 KM , ukupna cijena za ugovor 19.539,00 KM sa PDV-om.

2)         Zadužuje se Služba za zajedničke poslove, da obavjesti učesnike u konkurentskom postupku o donošenju Odluke o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača i zaključi ugovor po konačnosti iste u skladu sa članom 72. Zakona o javnim nabavkama.

3)         Obavezuje se ponuđač iz člana 1. ove Odluke da u roku od 5 (pet) dana od zaprimanja iste, dostavi dokumente koji se odnose na član 45. stav 2. tačka od a) do d) Zakona. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti original ili ovjerene kopije, i ne mogu biti stariji od 3 mjeseca računajući od momenta predaje ponude.

4)         Protiv ove Odluke dozvoljena je žalba u roku od 5 dana od dana prijema iste, a koja odlaže izvršenje.

Obrazloženje

Zapisnikom sa otvaranja ponuda od 26. 01.2021 godine konstatovano je da su pristigle dvije blagovremene ponude i to ponude ponuđača kako sijedi:

1.         CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo, sa ponudom u iznosu 29.914,68 KM sa PDV-om,

2.         SENIGOR  d.o.o. Sarajevo,    sa ponudom u iznosu  29.472,14 KM sa PDV-om.

Komisija je analizom pristiglih ponuda, odnosno dokumentacije kojom su ponuđači dokazali svoje

kvalifikacije za učešće u ovom postupku utvrdila sljedeće:

-           da ponude ponuđača; CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo i SENIGOR d.o.o. Sarajevo, ispunjavaju kvalifikacione uslove specificirane tenderskom dokumentacijom.

-           vršeći računsku kontrolu ponude ponuđača CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo konstatovano je da je ista računski ispravna dok je kod ponuđača SENIGOR d.o.o. Sarajevo, konstatovana je računska greška na stranici (Апех 3 ) tenderske dokumentacije, pod rednim brojem 132 stoji 44,87 KM a treba da stoji 17,96 KM. Gore navedene računska greška, odrazile su se na ukupan iznos ponude, tako da ukupna cijena ponude nakon izvršene računske kontrole iznosi:

> 25.163,50 bez PDV-a sa uključenim popustom , PDV 4.277,79 KM, sa PDV-om 29.441,29 KM, umjesto

> 25.189,87bez PDV-a sa uključenim popustom, PDV 4.282,27 KM , sa PDV-om 29.472,14 KM.

Shodno navednom a u skladu članom 68. stav (4) tačka g.) Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik br: 39/14) i članom 17. Upustva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude (Službeni glasnik br: 90/14), dostvaljen je zahtjev za saglasnost na ispravku računske greške koju je ponuđač aktom broj:01/21 od 23.02.202l.g.dostavio. 

 

Postupajući po Odluci o pokretnju postupka javne nabavke, tenderskoj dokumentaciji kojom je predviđeno provođenje e-aukcije a u skladu sa članom 64. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BIH'-, broj 39/14), Pravilnikom o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije, (“Službeni glasnik BiH” broj:66/16), primjenom kriterija «najniža cijena », komisija je utvrdila početnu rang listu ponuđača kako slijedi:

 

SENlGOR d.o.o. Sarajevo, sa  ponudom u iznosu 25.163,50 KM bez PDV-a ,

Ponuda ne ispunjava uslove za primjenu prefencijalnog tretmana domaćeg)

 

CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo, sa ponudom u iznosu 25.568,10 KM bez PDV-a,

(ponuda ne ispunjava uslove za primjenu prefencijalnog tretmana domaćeg ).

 

Shodno Odluci o pokretnju postupka javne nabavke kojom je predviđeno provođenje e-aukcije i tenderske dokumentacije, a u skladu sa članom 64. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BIH" broj 39/14), Pravilnikom u uvjetima i načinu korištenja e-aukcije, (“Službeni glasnik BiH” broj:66/16), ), zakazana je e - aukcija u sistemu e-nabavke za dan 26. 02.202l.g. sa početkom 14,30 h.

 

Izvještajem o toku i završetku e-aukcije od 02.03.2021.g., koji je preuzet iz sistema e- nabavke, konstatovano da je e-aukcija trajala od 14,30 h do 16,08 h. sa konačnom rang listom ponuđača koji su učestvovali u e- aukciji, kako slijedi;

1.         SENIGOR d.o.o. Sarajevo,      sa ponudom u iznosu 16.700,00 KM bez PDV-a ,

(ponuda ne ispunjava uslove za primjenu prefencijalnog tretmana domaćeg )

2.         CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo, sa ponudom u iznosu 16.747,11 KM bez PDV-a,

(ponuda ne ispunjava uslove za primjenu prefencijalnog tretmana domaćeg).

Imajući u vidu navedeno a u skladu sa članom 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, a primijenom kriterija „najniža cijena“, nakon provedene e- aukcije, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke dozvoljena je žalba u roku od 5 dana Mostar, putem ovog organa, u pisanoj formi, direktno na preporučenom pošiljkom.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: