Materijal za čišćenje i održavanje (higijenske potrepštine, sredstva za čišćenje i sl) za potrebe Federalne uprave civilne zaštite

Datum objave: 15.03.2021. 14:42 / Izvor: Akta.ba, 11.03.2021.

Broj: 07-11-13-104-3/21

Sarajevo, 09.03.2021. godine

 

Na osnovu odredbi Člana 11. Internog pravilnika o postupku direktnog sporazuma, a na preporuku Odsjeka za javne nabavke i skladištenje, Sektora za računovodstveno-financijske poslove, javne nabavke i skladištenje (u daljem tekstu: Odsjek za nabavke i skladištenje) a koji je zadužen za provođenje postupka direktnog sporazuma za nabavku roba - materijal za čišćenje i održavanje (higijenske potrepštine, sredstva za čišćenje i si) za potrebe Federalne uprave civilne zaštite, a u skladu sa Odlukom direktora Federalne uprave civilne zaštite o organizovanju i sprovođenju postupka direktnog sporazuma broj: 07-11-13-104/21 od 26.02.2021. godine, direktor Federalne uprave civilne zaštite donosi:

 

ODLUKA

o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku roba - materijal za čišćenje i održavanje (higijenske potrepštine, sredstva za čišćenje i si) za potrebe Federalne uprave

civilne zaštite ponuđaču:

„GADŽO KOMERC" d.o.o. Sarajevo

 

I

Odsjek za nabavke i skladištenje je u postupku direktnog sporazuma za nabavku roba - materijal za čišćenje i održavanje (higijenske potrepštine, sredstva za čišćenje i si) za potrebe Federalne uprave civilne zaštite, nakon provedenog ispitivanja tržišta, te na osnovu ponude koju je dala firma "GADŽO KOMERC" d.o.o. Sarajevo, na sastanku održanom dana 09.03.2021. godine dao preporuku da se nabavka navedene robe izvrši u firmi "GADŽO KOMERC" d.o.o. Sarajevo (ukupna cijena ponude bez PDV-a iznosi 3414,15 KM dok sa PDV-om iznosi 3.994,57 KM).

 

II

Razmatrajući preporuku Odsjeka za nabavke i skladištenje iz tačke I ove Odluke, direktor Federalne uprave civilne zaštite odlučio je da prihvati preporuku Odsjeka za nabavke i skladištenje, pa je donio konačnu odluku o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma - nabavke roba materijal za čišćenje i održavanje (higijenske potrepštine, sredstva za čišćenje i si) za potrebe Federalne uprave civilne zaštite, ponuđaču "GADŽO KOMERC" d.o.o. Sarajevo.

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja nakon čega će se najdalje u roku od 5 dana, sa izabranim dobavljačem zaključiti Ugovor o isporuci roba iz tačke I ove Odluke

 

 

DOSTAVLJENO:

1.Ponuđaču,

2.Odsjek za nabavke i skladištenje

3.Sektor za RFP, javne nabavke i skladištenje

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: