Materijal za čišćenje i roba za reprezentaciju u 2016. godini

Datum objave: 20.01.2016. 12:42 / Izvor: Akta.ba, 11.01.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

 TUZLANSKI KANTON

OPĆINA SREBRENIK

- Općinski načelnik-

 

Broj: 07-4999/15

Datum, 18. 12. 2015. Godine

 

Općinski načelnik na osnovu člana 89. stav (3) i 70. stav. (1) i (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke o izvršenju budžeta općine Srebrenik, („Sužbeni glasnik općine Srebrenik", broj: 2/15) i čl. 38. i 118. Statuta općine Srebrenik („Službeni glasnik općine Srebrenik", broj: 1/08), donosi:

 

ODLUKU O IZBORU PONUĐAČA

 

Prihvatljiva ponuda za javnu nabavku materijala za čišćenje i robe za reprezentaciju u 2016. godini je ponuda dostavljena od ponuđača „VEDA" DOO Srebrenik u iznosu od 21,660,91 KM (sa PDV-om)

OBRAZLOŽENJE Na osnovu Konkurentskog zahtjeva broj: 07-4999/15 od 30. 11. 2015. godine, objavljenom na Portalu javnih nabavki, obavještenje o nabavci br. 761-7-1-106-3-54/15 od 01. 12. 2015. godine, proveden je postupak prikupljanja ponuda za ugovaranje materijala za čišćenje i robe za reprezentaciju u 2016. godini.

 

Ponudu po Konkurentskom zahtjevu za predmetnu nabavku je dostavio ponuđač: 1. DOO "VEDA" Srebrenik, u iznosu od 18.513,60 KM (bez PDV-a).

 

U prvom dijelu rada Komisije, konstatovano je da je, blagovremeno, pristigla jedna pravilno zatvorena ponuda. Nakon toga, Komisijaje iščitala ponuđenu cijenu i završila prvi dio svoga rada.

U drugom dijelu rada, Komisija je pristupila detaljnom pregledanju dostavljene ponude, u cilju utvrđivanja da li su dostavljeni svi traženi dokazi i da li isti ispunjavaju zahtijevane kvalifikacione uslove.

Pregledanjem ponude „VEDA" DOO Srebrenik, Komisija je konstatovala da je ista potpuna tj, da svi dokazi za kvalifikaciju zadovoljavaju zahtijevane uslove i prihvatljiva je za daljnje razmatranje.

 

Komisijaje predložila Ugovornom organu da zaključi ugovor za nabavku materijala za čišćenje i robe za reprezentaciju u 2016. godini, sa ponuđačem DOO "VEDA" Srebrenik u iznosu od 21.660,91 KM (sa PDV-om), a stoje i prihvaćeno.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom.        

Žalba se podnosi u najmanje tri primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: