Materijal za održavanje čistoće

Datum objave: 18.09.2019. 07:56 / Izvor: Akta.ba, 13.09.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

TUZLA

 

Broj: 08-04-14.2-2-1043/19

Dana: 13.09.2019.godine

 

Na osnovu člana 64.stav (1) tačka b), člana 70, stav (I), (3) i (6) i člana 89. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14); a na prijedlog Komisije za javne nabavke utvrđen u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 08-04-14.2-2-1043/19 od 10.09.2019.godine, u postupku javne nabavke materijala za održavanje čistoće. Ministar donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se prijedlog Komisije za javne nabavke broj: 08-04-14.2-2-1043/19 od 10.09.2019. godine i dodjeljuje se ugovor ponuđaču R&S d.o.o. Sarajevo, u postupku javne nabavke materijala za održavanje čistoće, objavljenog na Portalu javnih nabavki broj 1111-7-1-17-3-16/19 od 23.08.2019 godine.

 

Član 2

Ova Odluka objavit će se na web stranici MUP-a TK-a, u skladu sa članom 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

OBRAZLOŽENJE

Ovo Ministarstvo je pokrenulo konkurentski zahtjev za dostavu ponuda broj: 08-04-14.2-2-1043/19 od 23.08.2019. godine, za nabavku materijala za održavanje čistoće. Na Portalu javnih nabavki objavljeno je Obavještenje o javnoj nabavci broj: 1111-7-1-17-3-16/19 od 23.08.2019. godine. MUP TK-a je uputilo zahtjev za dostavu ponuda sljedećim ponuđačima: „Pčelica M" d.o.o. Tuzla, "R&S" d.o.o. Sarajevo i "Singularia" d.o.o. Tuzla, dok su ostali ponuđači konkurentski zahtjev preuzeli na osnovu Obavještenja o nabavci.

Do krajnjeg roka za prijem ponuda koji je bio 05.09.2019.godine do 11:00 sati, zaprimljene su ponude sljedećih ponuđača: "Pčelica M" d.o.o. Tuzla, ,,lnter-Com" d.o.o Zenica i "R&S" d.o.o. Sarajevo.

Na osnovu Zapisnika komisije o pregledu i ocjeni ponuda broj: 08-04-14.2-2-1043/19 od 10.09.2019 godine izvršena je analiza ponuda pri čemu je utvrđeno da su ponude ponuđača: "Pčelica M" d.o.o. Tuzla, „Inter-Com" d.o.o Zenica i "R&S" doo Sarajevo, prihvatljive za ugovorni organ. Obzirom daje provođenje e-aukcije bilo predviđeno tenderskom dokumentacijom. Komisija za javne nabavke je izvršila rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponuda u početnoj ocjeni ponuda, te je zakazala početak E-aukcije u sistemu E-nabavke za dan 12.09.2019. godine u 13:00 sati, u trajanju od 10 minuta.

Po zaprimljenom Izvještaju o toku i završetku E-aukcije završene 12. 09. 2019. godine, Komisija je nastavila sa radom 13. 09. 2019. godine u 9:00 sati, te je nakon održane E-aukcije, primjenom kriterija najniže cijene iz dostavljenog Izvještaja o toku i završetku E-aukcije sačinila konačnu rang

 

Red.broj

Naziv ponuđača

Konačna cijena u KM bez PDV-a

Rang

1.

R&S d.o.o. Sarajevo

23.900,00*

1

2.

Inter-Com d.o.o. Zenica

23.970,00*

2

3.

Pčelica M d.o.o. Tuzla

25.410,00*

3

 

Napomena:

* Označava cijenu na koju se primjenjuje preferencijalni tretman Primjenom kriterija najniže cijene za dodjelu ugovora, nakon održane E-aukcije i ocjene ponuda, Komisija predlaže Ministru MUP-a TK-a da donese Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, te ugovor za javnu nabavku materijala za održavanje čistoće dodijeli ponuđaču " R&S d.o.o. Sarajevo, s obzirom da je isti dostavio prihvatljivu ponudu s najnižom cijenom u iznosu od 23.900,00 KM bez PDV-a. odnosno 27.963,00 KM sa obračunatim PDV-om. U postupku je utvrđeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je prijedlog o dodjeli ugovora ponuđaču „R&S d.o.o. Sarajevo, dat u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i tenderskom dokumentacijom i kao takav se u cjelosti prihvata.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ovom Ministarstvu u roku od (pet) dana od dana prijema iste u pisanoj formi, u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri.

 

Dostaviti:

ponuđačima

a/a

 

M I N I ST A R.

Mr. Sulejman Brkić

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: