Materijal za održavanje ekološkog monitoring sistema

Datum objave: 15.01.2016. 08:11 / Izvor: Akta.ba, 13.01.2016.

Javno preduzeće

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

d.d. - Sarajevo

Podružnica termoelektrana "Kakanj", Kakanj

 

Kakanj, 13.01.2016. godine

Broj: 02-3-72/1-641/14

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b) i člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), člana 88. Statuta JP EP BiH d.d. - Sarajevo (Prečišćeni tekst) broj: SD-1067/11-19/3.b) od 09.03.2011. godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta JP EP BiH d.d. - Sarajevo, broj: SD-28363/11-23/2. od 24.11.2011. godine, broj: SD-7863/12-25/2. od 20.04.2012. godine i broj: SD - 22466/15-36/2. od 26.08.2015. godine, te člana 16. stav 1. tačka 6. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva broj: U-01 -25162/15-234/15 od 25.08.2015. godine, vršilac dužnosti direktora Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, na preporuku Komisije za javne nabavke, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke po Konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda broj: 1424-7-1-422-3-545/15 i Ugovor za nabavku materijala za održavanje ekološkog monitoring sistema u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, prema uslovima iz Ponude broj: 0811-A/l5 od 27.11.2015. godine, dodjeljuje se ponuđaču sa najnižom cijenom: DVOKUT PRO d.o.o. SARAJEVO u iznosu od 9.720,00 KM bez PDV-a

 

Član 2.

Ponuđač kojem se dodijeljuje ugovor dužan je dostaviti dokumente iz Člana 45. stav (2) tačke c) i d) navedene u tački 2.3 Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda broj: 1424-7-1 -422-3-545/15 u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača.

U skladu sa članom 98. Zakona o javnim nabavkama najpovoljnijem ponuđaču iz člana 1. ove Odluke ponudit će se Ugovor o nabavci.

 

Član 3.

Ova Odluka će se objaviti na internet stranici JP EP BiH, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Član 4.

Uz ovu Odluku ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke izvršiće se dostavijenje i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama BiH u roku od sedam dana od dana donošenja.

 

Član 5.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj.

 

Obrazloženje

Postupak nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka broj: 02-3-63-16174/15 od 11.11.2015. godine po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda u skladu sa članom 88. Zakona o javnim nabavkama. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-aje 10.000,00 KM.

Ugovorni organ je objavio obavještenje za Konkurentski zahtjev broj: 1424-7-1-422-3-545/15 na Portalu javnih nabavki dana 09.12.2015. godine i izvršio objavu na web stranici JP EP BiH. Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom Direktora Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj je blagovremeno dostavila Zapisnike o otvaranju, pregledu i ocjeni pristiglih ponuda.

Iz navedenih Zapisnika proizilazi da su u predviđenom roku pristigle dvije (2) ponude koje su blagovremeno zaprimljene, i to ponuđača: THEISS d.o.o. Sarajevo i DVOKUT PRO d.o.o. Sarajevo.

Komisija za javne nabavke je, obzirom da se ponuda ponuđača DVOKUT PRO d.o.o. Sarajevo, pokazala neprirodno niskom u odnosu na predmet ugovora, istom u skladu sa članom 66. ZJN BiH uputila Objašnjenje broj: 02-3-6-63-321/16 od 07.01.2016. godine u kojem je zahtj evala da opravda ponuđenu cijenu, u odnosu na izabrana tehnička rješenja, originalnost posla i usklađenost sa važećim propisima koji se odnose na radnu zaštitu i uslove rada na mjestu gdje se isporučuje roba. Navedeni ponuđač je u ostavljenom roku, od tri dana, dostavio Objašnjenje neprirodno niske cijene broj: Z-D-032-E6/16 od 11.01.2016. godine koje je ugovorni organ ocijenio prihvatljivim.

dalje iz zapisnika proizilazi da su sve ponude prihvatljive, odnosno da su ponuđači kvalifikovani i tehnički i profesionalno sposobni za predmetnu nabavku, te je po osnovu kriterija najniže cijene, Komisija dala preporuku Direktoru da donese Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, shodno utvrđenoj rang listi:

1. DVOKUT PRO d.o.o. Sarajevo.

2. THEISS d.o.o. Sarajevo.

Uzimajući u obzir sve navedeno, a primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama kao najpovoljniji ponuđač izabran je DVOKUT PRO d.o.o. Sarajevo sa cijenom od 9.720,00 KM bez PDV-a.

 

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba JP Elektroprivreda BiH Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

v.d. Direktora

Rasan Čaušević

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: