Materijal za popravku računarske opreme

Datum objave:24.09.2020. 07:41 / Izvor: Akta.ba, 04.09.2020.

Bosna i Hercegovina
Ministarstvo sigurnosti
Državna agencija za istrage i zaštitu

 

 

Broj: 16-12-16-3560-16/20

I. Sarajevo, 04.09. 2020. Godine

 

Na osnovu člana 8. stav (2) tačka h) Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu („Službeni glasnik BiH", br. 27/04, 63/04, 35/05, 49/09 i 40/12) i člana 70, st. (1), (2), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 9. stav (2) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije ("Službeni glasnik BiH", broj 66/16) i Izvještaja o toku i završetku e-aukcije Agencije za javne nabavke od 14.08.2020. godine u otvorenom postupku javne nabavke materijala za popravku računarske i komunikacione opreme Državne agencije za istrage i zaštitu, na preporuku Komisije I za nabavke za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu u 2020. godini, broj 16-12-16-3560/20 od 28.08.2020. godine, direktor Državne agencije za istrage i zaštitu, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke materijala za popravku računarske i komunikacione opreme Državne agencije za istrage i zaštitu

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije I za nabavke za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu u 2020. godini broj 16-12-16-3560/20 od 28.08.2020. godine i okvirni sporazum u postupku javne nabavke materijala za popravku računarske i komunikacione opreme Državne agencije za istrage i zaštitu, za period od dvije godine, dodjeljuje za:

- LOT 1 - Nabavka materijala za popravku računarske opreme, ponuđaču "Aspo Rail" d.o.o. Sarajevo, ponuda broj 16-12-16-3560-7/20 od 29.05.2020. godine, za ponuđenu cijenu od 49.929,00 KM bez uračunatog PDV-a;

- LOT 2 - Nabavka materijala za popravku komunikacione opreme, ponuđaču "Elur" d.o.o. Kiseljak, ponuda broj 16-12-16-3560-8/20 od 29.05.2020. godine, za ponuđenu cijenu od 42.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 

Član 2.

(1) Ponuđači "Aspo Rail" d.o.o. Sarajevo i „Elur" d.o.o. Kiseljak obavezni su ugovornom organu dostaviti dokaz o ispunjavanju uslova iz tač. 11Л. i 12.2. Tenderske dokumentacije.

(2) Dokaze iz stava (1) ovog člana (orginal ili ovjerena fotokopija) ponuđači su obavezni dostaviti ugovornom organu u roku od pet dana od dana prijema ove odluke.

 

Član3.

Ova odluka se ponuđačima dostavlja u roku od tri dana, a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja Odluke, uz istovremeno objavljivanje na web stranici Državne agencije za istrage i zaštitu.

 

Član 4.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se Sektor za materijalno-finansijske poslove Državne agencije za istrage i zaštitu.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Odlukom broj 16-12-16-3560-1/20 od 05.05.2020. godine pokrenut je postupak javne nabavke materijala za popravku računarske i komunikacione opreme Agencije, procijenjene vrijednosti 97.000,00 KM bez PDV-a, za period od dvije godine. Novčana sredstva za realizaciju navedene nabavke obezbijeđena su u okviru budžetskih sredstava za 2020. godinu, a na osnovu Odluke o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period april-juni 2020. godine („Službeni glasnik BiH", broj 21/20) i Dokumenta okvirnog budžeta 2021 .-2023. godina.

Predmet javne nabavke podijeljen je na LOT-ove:

- LOT 1 Nabavka materijala za popravku računarske opreme, procijenjene vrijednosti 55.000,00 KM;

- LOT 2 Nabavka materijala za popravku komunikacione opreme, procijenjene vrijednosti 42.000,00 KM.

Za navedeni postupak javne nabavke predviđena je e-aukcija u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH", broj 66/16) (u daljem tekstu: Pravilnik).

Obzirom da je tačkom 23. Tenderske dokumentacije navedeno da je rok za dostavljanje ponuda 29.05.2020. godine do 12,00 sati, te da se ponude dostavljaju u zatvorenoj koverti, Komisija je dana 29.05.2020. godine u 13,00 sati izvršila javno otvaranje ponuda prema datumu i vremenu prijema.

Blagovremeno je dostavljeno šest ponuda i to:

 

R.br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cijena (bez PDV-a) u KM

1.

"Uma muller Group" d.o.o, Sarajevo

LOT 1 - 54.800,00

2.

"MIBO-Komunikacije" d.o.o. Sarajevo

LOT 2 - 50.764,00

3.

"Emado" d.o.o. Sarajevo

LOT 1 - 53.928,00

4.

"Printex" d.o.o. Sarajevo

LOT 1 - 54.884,52

5.

"Aspo Rail" d.o.o. Sarajevo

LOT 1 - 49.929,00

6.

"Elur" d.o.o. Kiseljak

LOT 1 -55.000,00
LOT 2 - 42.000,00

 

 

Komisija je nakon otvaranja ponuda u smislu člana 63. st. (5) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) (u daljem tekstu: Zakon), sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda i isti u roku od tri dana, od dana otvaranja, dostavila ponuđačima.

Uvidom u dostavljene ponude Komisija je utvrdila da su u predmetnom postupku javne nabavke ponude dostavili sljedeći ponuđači i to za:

- LOT 1: "Uma muller Group" d.o.o. Sarajevo, "Emado" d.o.o. Sarajevo, "Printex" d.o.o. Sarajevo, "Aspo Rail" d.o.o. Sarajevo i "Elur" d.o.o. Kiseljak;

- LOT 2: "MIBO-Komunikacije" d.o.o. Sarajevo i "Elur" d.o.o. Kiseljak.

Komisija je pristupila pregledanju dokumentacije priložene uz ponude, a u cilju ocjenjivanja njihove prihvatljivosti u smislu Pravilnika, te kvalifikovanosti ponuđača shodno uslovima navedenim u Tenderskoj dokumentaciji.

Uvidom u ponude ponuđača "Uma muller Group" d.o.o. Sarajevo, "Printex" d.o.o. Sarajevo, "Emado" d.o.o. Sarajevo i "MIBO-Komunikacije" d.o.o. Sarajevo Komisija je utvrdila da navedeni ponuđači nisu popunili Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tač. a) do d) Zakona, I;zjavu o ispunjenosti uslova iz člana 47. stav (1) tačka a) i (4) Zakona i Pismenu izjavu iz člana 52. Zakona, odnosno u navedenim izjavama nisu naveli broj „Službenog glasnika BiH"u kojem je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj 1161-1-1- 106-3-24/20. Pored naprijed navedenog, ponuda ponuđača "MIBO-Komunikacije" d.o.o. Sarajevo prelazi procijenjenu vrijednost nabavke za 8.764,00 KM, te je i iz tog razloga neprihvatljiva. Zatim, uvidom u ponudu ponuđača "Emado" d.o.o. Sarajevo Komisija je utvrdila da ponuđač nije u Nacrt okvirnog sporazuma unio ponuđenu cijenu iz Obrasca za cijenu ponude i broj i datum svoje ponude, te da nije postupio u skladu sa tačkom 25. Tenderske dokumentacije. Ponuđač "Aspo Rail" d.o.o. Sarajevo nije postupio u skladu sa tač. 17. i 18. Tenderske dokumentacije, tako što u Qbrascu za cijenu ponude za LOT 1 nije upisao cijenu ponude slovima, što je bio dužan. U tački 17. Tenderske dokumentacije navedeno je da je ponuđač dužan dostaviti popunjen Obrazac za cijenu ponude u skladu sa zahtjevima definisanim u Tenderskoj dokumentaciji i tehničkim specifikacijama za sve stavke koje su sadržane u navedenom obrascu, te je navedeno da u slučaju da ponuđač propusti popuniti
Obrazac za cijenu ponude u skladu sa postavljenim zahtjevima, njegova ponuda će biti
odbačena. Takođe, u tački 18. Tenderske dokumentacije navedeno je da se cijena ponude piše brojevima i slovima i u slučaju neslaganja iznosa upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima. Uvidom u ponudu ponuđača "Elur" d.o.o. Kiseljak, Komisija je utvrdila da isti nije pravilno popunio Obrazac za cijenu ponude, jer nije slovima upisao cijenu ponude bez uračunatog PDV-a, odnosno u navedenu rubriku upisana je cijena ponude sa uračunatim PDV-om.

Slijedom navedenog, iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, Komisija je donijela Odluku o poništenju postupka javne nabavke materijala za popravku računarske i komunikacione opreme broj 16-12-16-3560-10/20 od 16.06.2020 godine i Zapisnik o ocjeni ponuda broj 16-12-16-3560-11/20 od 11.06.2020. godine.

 

Ponuđač „Printex" d.o.o. Sarajevo putem punomoćnika advokatskog društva „Eterović" d.o.o. Sarajeva (u daljem tekstu: žalitelj) blagovremeno je uložio žalbu na Odluku o poništenju postupka javne nabavke materijala za popravku računarske i komunikacione opreme Državne agencije za istrage i zaštitu broj 16-12-16-3560-10/20 od 16.06.2020 godine

Zapisnik o ocjeni ponuda broj 16-12-16-3560-11/20 od 11.06.2020. godine. Ponuđač „Printex" d.o.o. Sarajevo je podnio žalbu, jer je Ugovorni organ njegovu ponudu odbacio kao neprihvatljivu, iz razloga što nije popunio Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tač. a) do d) Zakona, Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 47. stav (1) tačka a) i (4) Zakona i Pismenu izjavu iz člana 52. Zakona, odnosno u navedenim izjavama nije naveo broj „Službenog glasnika BiH" u kojem je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj 1161-1-1-106-3-24/20. Žalitelj „Printex" d.o.o. Sarajevo je istakao da predmetne izjave zaista ne sadrže broj „Službenog glasnika BiH" u kojem je objavljeno Obavještenje o javnoj nabavci broj 1161-1-1-106-3-24/20, međutim nesporna je činjenica da je na istim uredno naveden broj obavještenja o nabavci čime je nedvosmisleno precizirano o kojoj nabavci je riječ i o istom ne može postojati dilema niti iko može biti doveden u zabludu o tome na koju nabavku se iste odnose, a iz kog razloga se u tom smislu broj „Službenog glasnika" može smatrati suvišnim.

Na navedenu žalbu, Komisija je dala izjašnjenje, te je mišljenja da svako nepopunjavanje datih Izjava čini povredu postupka javne nabavke kao što je u konkretnom slučaju nepopunjavanje broja „Službenog glasnika BiH", jer je postupak javne nabavke strogo formalan postupak koji sadrži niz formi koje moraju da se ispune, kako bi isti zadovoljio uslove tražene Tenderskom dokumentacijom. Uputstvom o pripremi modela tenderske dokumentacije, Agencija za javne nabavke je propisala obrasce Izjava iz člana 45.,47. i 52. Zakona o javnim nabavkama, te njihovo nepopunjavanje ili pogrešno popunjavanje čini povredu postupka javne nabavke.

Rješavajući po žalbi ponuđača „Printex" d.o.o. Sarajevo, Kancelarija za razmatranje žalbi je donijela Rješenje broj: JN2-01-07-1-1609-6/20 od 23.07,2020. godine kojim usvaja žalbu i poništava Odluku o poništenju postupka javne nabavke materijala za popravku računarske i komunikacione opreme Državne agencije za istrage i zaštitu broj 16-12-16-3560- 10/20 od 16.06.2020 godine i predmet vraća Ugovornom organu na ponovni postupak.

Postupajući po Rješenju Kancelarije za razmatranje žalbi, Komisija je ponovo pregledala pristigle ppnude, te je uvažavajući stav Kancelarije za razmatranje žalbi da se neupisivanje broja "Službenog glasnika" u datim Izjavama smatra manjim odstupanjem koji nije od uticaja, prihvatila ponude ponuđača "Uma muller Group" d.o.o. Sarajevo, "Emado" d.o.o. Sarajevo, "Printex" d.o.o. Sarajevo, "Aspo Rail" d.o.o. Sarajevo, "Elur" d.o.o. Kiseljak i "MIBO-Komunikacije" d.o.o. Sarajevo, obzirom da svaki ponuđač ima nedostatak koji se može smatrati manjim odstupanjem i nije od uticaja na prihvatljivost ponuda. Slijedom navedenog, Komisija je odlučila da ponovo provede predmetni postupak
javne nabavke.

Obzirom da je za postupak javne nabavke materijala za popravku računarske i komunikacione opreme za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu Tenderskom dokumentacijom predviđeno provođenje e-aukcije, Komisija je zakazala e-aukciju za dan 14.08.2020. godine i to za LOT 1 sa početkom u 11,00 sati, u trajanju od 15 minuta i za LOT 2 sa početkom u 12,00 sati, u trajanju od 10 minuta.

Prema Izvještaju o toku i završetku e-aukcije od 14.08.2020. godine, Komisija je sačinila konačnu rang listu ponuđača, kako slijedi:

 

RANG LISTA PONUĐAČA ZA LOT-1

R.br

Naziv ponuđača

Ponuđena cijena (bez PDV-a)

1

"Aspo Rail" d.o.o. Sarajevo

49.929,00 KM

2

"Emado" d.o.o. Sarajevo

53.928,00 KM

3

"Uma muller Group" d.o.o. Sarajevo

54.800,00 KM

4

"Printex" d.o.o. Sarajevo

54.884,52 KM

5

"Elur" d.o.o. Kiseljak

55.000,00 KM

 

 

RANG LISTA PONUĐAČA ZA LOT-2

R.br

Naziv ponuđača

Ponuđena cijena (bez PDV-a)

1

"Elur" d.o.o. Kiseljak

42.000,00 KM

2

"MIBO-Komunikacije" d.o.o. Sarajevo

50.764,00 KM

 

 

Shodno Izvještaju o toku i završetku e-aukcije, odlučeno je da se okvirni sporazum u postupku javne nabavke materijala za popravku računarske i komunikacione opreme Državne agencije za istrage i zaštitu, za period od dvije godine, dodijeli ponuđaču "Aspo Rail" d.o.o. Sarajevo za LOT 1, a ponuđaču "Elur" d.o.o. Kiseljak za LOT 2, kako je navedeno u članu 1. ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, u roku od 10 dana od dana dostavljanja iste. Žalba se podnosi putem Državne agencije za istrage i zaštitu. Na izjavljenu žalbu ponuđač je obavezan platiti naknadu u skladu sa članom 108.
Zakona o javnim nabavkama i podzakonskim aktima.

 

DOSTAVLJENO:

- Ponuđačima 6x

- Sektoru za mat-fin. Poslove;

- a/a

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

Najnovije vijesti