Mesni proizvodi

Datum objave: 18.03.2021. 09:01 / Izvor: Akta.ba, 12.02.2021.

Broj: 01 -45-1507-OI-L2/20

Datum: 12.2.2021. godine

 

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi, za 2021. godinu", ravnatelj Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:

Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi, za 2021. godinu,

za Lot 2: Mesni proizvodi

 

Članak 1.

Shodno rezultatima vrednovanja prihvatljivih ponuda i održane ,,e-aukcije" ovom Odlukom kao najpovoljniji ponuditelj u otvorenom postupku javne nabave roba: „Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi, za 2021. godinu", za potrebe Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, izabran je ponuditelj:

- Lot 2: Mesni proizvodi (15130000-8)

SMKR „Šandor" Fojnica, s ponuđenom cijenom 51.850,00 KM (bez PDV), prema dostavljenoj ponudi broj: 07-45-160/21 i Izvješću o tijeku i završetku ,,e-aukcije", od 8.2.2021. godine.

 

Članak 2.

Po okončanju roka za žalbu. Ugovorno tijelo će zaključiti Okvirni sporazum, za Lot 2: Mesni proizvodi, s ponuditeljem SMKR „Šandor" Fojnica. kojim će regulirati međusobna prava i obveze.

 

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici: www.zavod-bakovici.ba, te istovremeno uputiti ponuditeljima koji su učestvovali u postupku javne nabave, sukladno članku 70., stavak (6) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14).

 

Obrazloženje

Postupak nabave je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabave „Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi, za 2021. godinu", broj 01-45-1507/20. od 21.12.2020. godine. Obavijest o nabavi, broj 835-1-1-293-3-78/20, objavljena je na portalu Agencije za javne nabave BiH dana 22.12.2020. godine.

Sažetak Obavijesti o nabavi je objavljen u „Službenom glasniku BiPI", broj 84/20, od 25.12.2020. godine.

 

Ponude, za Lot 2: Mesni proizvodi, su dostavili ponuditelji: 

Broj protokola:  Ponuditelj:

-           07-45-157/21    TPDC „Sarajevo” d.d. Sarajevo;

-           07-45-159/21     „Ekostan”          d.o.o.    Fojnica;

-           07-45-160/21    SMKR „Šandor” Fojnica.

 

Kriterij za izbor je „najniža cijena” nakon provedene „e-aukcije”.

Pregledom i analizom dostavljene dokumentacije ponuditelja, Povjerenstvo za nabavu je utvrdilo da ponuda ponuditelja SMKR „Šandor” Fojnica sadrži sve elemente tražene tenderskom dokumentacijom, odnosno da ispunjava sve formalno-pravne, ekonomske i tehničke uvjete, te da shodno utvrđenom kriteriju „najniža cijena”, ispunjava zahtjeve Ugovornog tijela. Povjerenstvo je, nakon održane „e-aukcije” dalo preporuku da se za navedeni lot. Okvirni sporazum dodijeli navedenom ponuditelju.

Cijeneći naprijed navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda je sastavni dio ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke svaki od ponuditelja koji je učestvovao u postupku, sukladno članku 101., stavak (1), točka d) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH44 broj: 39/14), može podnijeti žalbu u roku od deset (10) dana po prijemu iste.

Žalba se u najmanje tri primjerka podnosi Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba- Bakovići, na adresu: Bakovići 38, 71 270 Fojnica

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: